Skip to main content
Skip table of contents

Meetmodules elektriciteit

Beschrijving

De meetmodule elektriciteit bestaat in een uitvoering met één kanaal en een uitvoering met drie kanalen. Hiermee kun je het verbruik of de productie meten op één of meerdere schakelkringen of fasen.

Typische toepassingen voor deze modules:

 • meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een eenfasig net.
  • meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een driefasig net 3N 400 Vac. Het meten van het totale verbruik van de woning die aangesloten is op een driefasig net 3 x 230 Vac is niet mogelijk.
  • meten van de productie van fotovoltaïsche zonnepanelen.
  • meten van het verbruik van enkele kringen zoals de bovenverdieping van een woning.
  • meten van zware verbruikers.

Overzicht

A. +/- schroefklemmenHier sluit je de bijgeleverde stroomklemmen aan.
B. SchuifbrugHiermee verbind je een volgende module waardoor de bus en de voedingsspanning doorgegeven zijn.
C. StroomklemmenDeze sluit je aan op de geleiders van de schakelkring waarvan je het verbruik of de productie wilt meten.
D. L/N-schroefklemmenHier sluit je de fase aan waarvan je de spanning wilt meten.
E. ADDRESS-knopHiermee geef je bij het programmeren van de installatie het unieke adres van de module door tijdens de adresseringsfase.
F. KANAAL-ledsEén per kanaal. Licht op in TEST-mode als het verbruik of de productie van dat kanaal meer dan 20 W is. Als er een kanaalfout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven. Zie Foutcodes hieronder.
G. STATUS-ledLicht op in TEST-mode als de module correct aangesloten is en goed functioneert. Als er een fout optreedt, knippert de led om een foutcode weer te geven. Zie Foutcodes hieronder.        

Werking

Via de bijgeleverde stroomklemmen meet de meetmodule de stroom door één of meerdere geleiders. Via de aansluitklemmen meet de module de spanning van de fase waarop gemeten wordt. Doordat je zowel stroom als spanning meet, krijg je een accurate meting.

De gemeten waarden worden doorgegeven aan de Niko Home Control installatie en gelogd door de connected controller (light). Het totale elektriciteitsverbruik en eventueel ook de elektriciteitsproductie verschijnen op het ecodisplay. Via het touchscreen*, een smartphone* of de Niko Home Control energiesoftware kan de bewoner hiervan een gedetailleerd overzicht krijgen.

 • De meetmodule mag niet gebruikt worden voor facturatiedoeleinden. De enige geldige meterstand is deze van de nutsmaatschappij. Het verbruik dat de meetmodule registreert, mag louter voor informatieve  doeleinden gebruikt worden.
 • De meetmodule is niet geschikt om een gelijkstroomcomponent te meten.
 • Gebruik uitsluitend de bijgeleverde stroomklemmen omdat deze een accurate meting verzekeren


 De juiste meetmodule kiezen

Op basis van het aantal en het type kanalen dat je wilt meten, kies je een meetmodule elektriciteit met één kanaal of een meetmodule elektriciteit met drie kanalen. Als de elektriciteitsmeter voorzien is van een pulsuitgang, kan het elektriciteitsverbruik ook gemeten worden via pulstelling. Zie Pulsteller.

 Per installatie kun je maximaal 20 kanalen meten.

De meetmodule elektriciteit met drie kanalen kun je gebruiken om:

 • een driefasige aansluiting (3N 400 Vac) te meten.
 • drie aparte schakelkringen (1 x 230 Vac) te meten.

Via de programmeersoftware stel je in hoe de meetmodule elektriciteit met drie kanalen werkt. Gebruik volgende tabel om je keuze te maken:

Benodigdheden om totaal verbruik en totale productie te meten

Meetmodule elektriciteit met één kanaal

Meetmodule elektriciteit met drie kanalen

Eenfasige aansluiting

1

-

Eenfasige aansluiting en zonnepanelen*

Minimaal 2

1

Driefasige aansluiting (3N 400 Vac)

-

1

Driefasige aansluiting (3N 400 Vac) en eenfasige  zonnepanelen

1

1

Eenfasige aansluiting en driefasige zonnepanelen

-

2

*  In dit geval gebruik je meerdere meetmodules met één kanaal of één meetmodule met drie kanalen.

De meetgegevens worden opgeslagen in het geheugen van de connected controller (light). Je kunt deze gegevens exporteren, back-uppen en herstellen met behulp van de Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware (raadpleeg de Niko Home Control gebruikshandleiding). Hoe lang de connected controller (light) deze gegevens bewaart, hangt af van het aantal kanalen in de installatie. Een overzicht vind je in volgende tabel. Als de bewoner de gegevens langer wil bewaren, moet hij ze exporteren met de Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware voordat ze overschreven worden.

Aantal kanalen

Opslagcapaciteit van de connected controller (light)

3

9 jaar

9

3 jaar

15

1,5 jaar

20

1 jaar

Installatie

Aansluitschema’s voor meetmodules met één kanaal

Totaal verbruik van de installatie meten

*  Maximaal 63 A met bijgeleverde stroomklem. Uitbreidbaar tot 120 A met stroomklem 550-00809.

Opbrengst van zonnepanelen meten

Maximaal 63 A met bijgeleverde stroomklem. Uitbreidbaar tot 120 A met stroomklem 550-00809.

Eén of meerdere schakelkringen meten

*  Maximaal 63 A met bijgeleverde stroomklem. Uitbreidbaar tot 120 A met stroomklem 550-00809.

Aansluitschema’s voor meetmodules met drie kanalen

Totaal verbruik op een aansluiting van 3N 400 Vac meten

*  Maximaal 63 A met bijgeleverde stroomklem. Uitbreidbaar tot 120 A met stroomklem 550-00809.

Totaal verbruik op een aansluiting van 3 x 230 Vac meten, enkel mogelijk bij opsplitsing naar drie eenfasige kringen**

*  Maximaal 63 A met bijgeleverde stroomklem. Uitbreidbaar tot 120 A met stroomklem 550-00809.

** Niet van toepassing in Nederland.

Om de meetmodule elektriciteit te installeren:

 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • De stroom en de spanning moeten altijd op dezelfde fase worden gemeten.
 • De kabel van de bijgeleverde stroomklem is gekalibreerd. Maak hem niet korter of langer.

1    Klik de meetmodule op een DIN-rail.

2    Klik de stroomklem rond de geleider(s) van de schakelkring of -kringen waarvan je het verbruik of de productie wilt meten.

De L-zijde van de stroomklem moet van de hoofdteller weg wijzen. De K-zijde moet naar de hoofdteller toe wijzen.

Met één stroomklem kun je op dezelfde fase meerdere schakelkringen meten. Je kunt de stroomklem aanbrengen rond verschillende geleiders.

Houd hierbij rekening met de stroomzin.

3    Sluit de draden van de stroomklem aan op de +/- schroefklemmen van de meetmodule. Respecteer hierbij de polariteit: verbind de rode draad met de + schroefklem en de zwarte met de - schroefklem.

4    Sluit de schakelkring(en) aan op de L/N-schroefklemmen van de meetmodule.

Als je het verbruik of de productie van meerdere schakelkringen op dezelfde fase wilt meten, hoef je maar één van de schakelkringen aan te sluiten op de module.

5    Verbind de meetmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de meetmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

  Het verwisselen van:

 • de L/N-schroefklemmen op de meetmodule, of
 • de +/- schroefklemmen van de stroomklem, of
 • de L- en K-zijde van de stroomklem

brengt geen schade toe aan de meetmodule of de installatie. Het gevolg is wel dat het teken van de gemeten waarde omkeert, waardoor grafieken fout kunnen worden weergegeven.

Bij correcte aansluiting wordt het verbruik altijd positief weergegeven en de opbrengst (bijv. actieve zonnepanelen) altijd negatief. Je kunt dit controleren met het ecodisplay, het touchscreen of de energiesoftware.

Meetmodules programmeren

In de programmeersoftware kun je de munteenheid instellen: EUR, GBP of SEK. Per kanaal kun je volgende instellingen ingeven:

 • naam van een kanaal.
 • eenfasig of driefasig gebruik.
 • type kanaal: globaal (teller nutsmaatschappij), verbruiker, opbrengst.

 • Als de spanning aan de voeding van de Niko Home Control installatie onderbroken wordt, worden geen gegevens meer gelogd, zelfs niet als er nog verbruik of productie is op de gemeten schakelkringen.
 • Je verliest alle gegevens voor een kanaal als je in de programmeersoftware:
  • het kanaal verwijdert.
  • het energietype (elektriciteit/gas/water) wijzigt.
  • het type meting wijzigt.
  • het type belasting wijzigt.
 • Exporteer deze gegevens daarom op voorhand met de Niko Home Control gebruikersinstellingensoftware (raadpleeg de Niko Home Control gebruikershandleiding).


Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.

LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE OORZAKEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde   softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.

KANAAL-led

Knippert snel.

Modulefout

De module is defect.

Er zit geen spanning op de L/N-schroefklemmen.

Technische gegevens

Meetmodule elektriciteit met één kanaal

 • meetbereik met bijgeleverde stroomklem: 5 - 11490 W, 22 mA – 63 A
 • meetbereik met stroomklem 550-00809: 90 - 27600 W, 400 mA – 120 A
 • ingangsspanning: 230 Vac
 • 1 stroomklem (bijgeleverd)
 • nauwkeurigheid: IEC62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
 • eenfasige aansluiting: 230 Vac, 50 Hz
 • maximale kabeldikte voor de bijgeleverde stroomklem: 1 x 10 mm² of 6 x 2,5 mm² of 9 x 1,5 mm²
 • maximale kabeldikte voor stroomklem 550-00809: 4 x 10 mm² of 12 x 2,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
 • lengte van de aansluitkabel aan de stroomklem: 100 cm
 • niet geschikt om gelijkstroomcomponenten te meten
 • meetgegevens alleen voor informatieve doeleinden, niet geldig voor facturatie
 • 4 schroefklemmen om de spanning van de aangesloten schakelkring te meten
 • 2 schroefklemmen om de bijgeleverde stroomklem aan te sluiten
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • afmetingen: DIN 2E
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Meetmodule elektriciteit met drie kanalen

 • meetbereik met de bijgeleverde stroomklemmen: 5 - 14490 W, 22 mA – 63 A
 • meetbereik met stroomklem 550-00809: 90 -27600 W, 400 mA – 120 A
 • maximaal meetbereik van de totale meetmodule: 32768 W
 • ingangsspanning: 230 Vac
 • 3 stroomklemmen (bijgeleverd)
 • nauwkeurigheid: IEC 62053-21 klasse 1 (R), klasse 2 (L)
 • aansluiting:
  • driefasig: 3N 400 Vac, 50 Hz
  • eenfasig: drie schakelkringen van 230 Vac, 50 Hz
 • maximale kabeldikte voor de bijgeleverde stroomklemmen: 1 x 10 mm² of 6 x 2,5 mm² of 9 x 1,5 mm²
 • maximale kabeldikte voor stroomklem 550-00809: 4 x 10 mm² of 12 x 12,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
 • lengte van de aansluitkabel aan elke stroomklem: 100 cm
 • niet geschikt om gelijkstroomcomponenten te meten
 • meetgegevens alleen voor informatieve doeleinden, niet geldig voor facturatie
 • 3 x 2 schroefklemmen om de spanning van de aangesloten schalekringen te meten
 • 3 x 2 schroefklemmen om de bijgeleverde stroomklemmen aan te sluiten
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • afmetingen: DIN 4E
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Stroomklem 120 A

 • breidt het meetbereik van de meetmodules uit tot 90 -27600 W, 400 mA – 120 A per kanaal
 • type stroomklem specificeren tijdens programmering
 • kan tot ± 100 keer worden vergrendeld/ontgrendeld
 • lengte van de aansluitkabel aan de stroomklem: 100 cm (mag niet worden verkort of verlengd)
 • maximale kabeldikte voor de stroomklem: 4 x10 mm² of 12 x 12,5 mm² of 20 x 1,5 mm²
 • nauwkeurigheid: IEC 62053-21 klasse 1 (R), klass 2 (L)
 • minimale isolatieweerstand: 100 M? (tussen kern en uitgangsklemmen)
 • gewicht: 75 g
 • omgevingstemperatuur: -20 - 50 °C
 • afmetingen: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-gemarkeerdJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.