Skip to main content
Skip table of contents

Controller

Beskrivelse


Controlleren er det centrale modul i alle Niko Home Control installationer. Den dækker alle basisfunktioner i en Niko Home Control installation. Basisfunktionerne omfatter:

 • Intelligensen, der styrer Niko Home Control installationen. Gennem programmeringssoftwaren gemmes logikken lokalt på controlleren.
 • Strømforsyningsmodulet leverer en indgangsspænding på 26 VDC til bussen, tavlemodulerne og betjeningstrykkene. Afhængigt af installationens størrelse kan der tilføjes separate strømforsyninger. For yderligere information om det nødvendige antal strømforsyninger se Ekstra strømforsyning.
 • Tilslutning til Niko Home Control IP-enheder, f.eks. touchskærme og/eller videodørtelefoner. En indbygget router gør det muligt for brugeren at tilslutte op til tre enheder direkte på controlleren. Dette antal kan øges med en ekstra netværksswitch.
 • Tilslutning til hjemme-netværket og internet. Dette gør det muligt for brugeren at styre installationen både indendørs og udendørs (via mobilnetværk som 3G, 4G, GPRS eller et Wi-Fi-hotspot) ved hjælp af mobile enheder (smartphones og tablets med iOS eller Android). Det betyder også, at du kan bruge Niko Home Control brugerindstillings-softwaren på PC/Mac og på den navngivne app på mobile enheder.

Oversigt

Drift

Modulet har en TEST-knap til at kontrollere, at alle andre moduler fungerer korrekt. 

Efter registrering på registreringssiden https://mynikohomecontrol.niko.eu kan du betjene din installation med din smartphone og tablet (via mobile netværker som 3G, 4G, GPRS og et Wi-Fi hotspot) og bruge Niko opdatering og diagnostik-tjenester på installationen.

Installation

Tilslutningsdiagram

Monteringsvejledning

Hver installation skal bestå af én controller. Følg trinene herunder ved monteringen af controlleren:

 • Sørg for, at installationen er koblet fra strømforsyningen.
 • Dette produkt skal sikres med en gruppeafbryder (MCB) på maks. 6 A på eltavlen.


 1. Klik controlleren på DIN-skinnen, helst nederst til venstre i Niko Home Control delen af el-tavlen.
 2. Monter nu de andre moduler på skinnen fra venstre mod højre.  Placer ikke dæmpermoduler umiddelbart ved siden af, over eller under controlleren. Når der ikke længere er plads på skinnen, eller når maksimumsantallet 12 enheder pr. skinne er nået, fortsættes på skinnen ovenfor. Hver efterfølgende skinne skal starte fra venstre med en buskobler eller en ekstra strømforsyning om nødvendigt (se Ekstra strømforsyning).
 3. Tilslut controlleren til modulet, der er placeret ved siden af, ved at lade controllerens skydekontakt glide til højre, indtil den klikker. Dette vil sikre, at bussen og strømforsyningen er forbundet.
 4. Forbind netværkskablet til controllerens WAN-gateway og forbind den med brugerens internetmodem eller router. Brug et skærmet netværkskabel, helst et STP-netværkskabel, og hold det adskildt fra 230 V-kabler for at undgå krydstale. Lad for eksempel netværkskablerne følge SELV-kablerne. Brugeren skal sørge for at netværket er sikkert.
 5. Tilslutning til Niko Home Control installationens IP-enheder som touchskærme og/eller videodørtelefon til de andre tre porte. Hvis du skal tilslutte mere end tre IP-enheder, kan du bruge en Ethernet switch (ingen router!).
 6. Forbind L fase leder og N neutral leder med L og N skrueklemmerne og slå strømmen til.

Husk at give brugeren den information, der står på klæbemærkatet, eller sæt klæbemærkatet på et synligt sted på controlleren eller på el-tavlen. På klæbemærkatet står MAC-adressen og controllerens serienummer (SN). Brugeren har brug for denne information ved registrering på https://mynikohomecontrol.niko.eu.

Dimensionering af strømtilførsel

Afhængigt af størrelsen og installationens struktur installeres op til to ekstra strømforsyninger ved siden af den indbyggede strømforsyning i controlleren. Som tommelfingerregel ved beregning af behovet for ekstra strøm kan du bruge følgende hurtige tjek: Controllerens indbyggede strømforsyning kan forsyne op til 24 tavlemoduler og 70 betjeningstryk (heraf 20 med LED). For større installationer se pointberegningen Ekstra strømforsyning. Hvert betjeningstryk og modul forbruger en bestemt mængde energi. Dette forbrug udtrykkes i point. En ekstra strømforsyning er nødvendig ved 800 point.

Tjek installationens status

Ved brug af LED på controlleren

Hvis Niko Home Control installation fungerer normalt, lyser kun SERVER LED på controlleren. For at spare på strømmen lyser de resterende LED’er ikke.

Hvis der opstår en fejl, skiftes installationen til TEST-funktion for at kontrollere modulernes status. Tryk først på TEST-knappen på controlleren for at skifte installationen til TEST-funktion. LEDS angiver status for hvert modul og hver udgang. TEST-funktionen er aktiv i otte timer.

På controlleren giver tre LED's mere information om controlleren og installationen:

LED

Status

Information

Mulige årsager og handlinger

STATUS LED

Den grønne LED lyser konstant

Installationen fungerer normalt.

/

Den grønne LED blinker

Installationen initialiserer eller er under opdatering.

Efter ca. et minut slutter statussen automatisk. Installationen må under ingen omstændigheder slukkes.

Den orange LED lyser konstant

Der er registreret et problem.

Se mere information på diagnostik-siden i programmeringssoftwaren (se Brug af diagnostik-siden).

Den røde LED lyser konstant

Der er registreret et alvorligt problem.

Se mere information på diagnostik-siden i programmeringssoftwaren (se Brug af diagnostik-siden på side).

LED er ikke tændt

Controlleren får ikke tilført strøm, eller den er defekt.

Kontroller om TEST-funktionen er aktiv. Mål forsyningsspændingen Hvis problemet fortsætter, kontakt Niko kundeservice.

PROGRAM LED

Den grønne LED lyser konstant

Controlleren er i manual program-funktion

I en installation programmeret med programmeringssoftware 2.0, har denne LED ingen funktion

SERVER LED

Den grønne LED lyser konstant

Forbindelsen med Niko-serveren fungerer korrekt, og installationen blev registreret korrekt.

/

Den orange LED lyser konstant

Forbindelsen med Niko serveren fungerer korrekt, men installationen var endnu ikke registreret.

Brug informationen på controlleren (MAC-adresss og serienummer SN, står på controlleren og det vedlagte klæbemærkat) til at registrere installationen på https://mynikohomecontrol.niko.eu.

Den røde LED lyser konstant

Ingen kommunikation mulig med Niko serveren. Internetforbindelsen er afbrudt, eller Niko serveren er ikke tilgængelig.

Kontroller venligst internetforbindelsen. Hvis internetforbindelsen fungerer korrekt, kontakt Niko kundeservice.

Brug diagnostik-siden

Fordelen ved installationer med en controller er, at de kan overvåges i detaljer med diagnostik-siden. Du kan se den via programmeringssoftwaren.

Diagnostiks-siden er et værdifuldt værktøj for installatøren til at registrere fejl. Det giver installatøren mulighed for at analysere installationens opbygning og at den fungerer korrekt. For eksempel kan du overvåge buskommunikationen løbende og kontrollere hvilke betjeningstryk og/eller moduler på bussen, der endnu ikke er programmeret.

Programmering af installationen

Programmer installationen med den nyeste version af programmeringssoftwaren (tilgængelig på www.niko.eu) og overfør den til controlleren. Hvis du har føjet nye moduler til installation, skal du programmere installationen igen, for at modulerne kan fungere.

Følg trinene herunder ved programmering af installationen:

 1. Slut installation til på strømforsyningen.
 2. Tryk på TEST-knappen og kontroller at STATUS LED for hvert modul lyser. Således kan du blive sikker på at alle skydekontakter imellem modulerne blev lukket rigtigt.

Forbind computeren med installationen:

 • Hvis der er en router til stede i hjemmenetværket, kan du:
  • Slutte computeren til på en fri port i routeren.
  • Hvis det er en Wi-Fi-router kan du forbinde computeren med installationen trådløst. Det giver den fordel, at du kan gå rundt i hjemmet, mens du adresserer indgangene. Til overførsel af programmeringen til installationen anbefaler vi en ledningsforbindelse til en fri port i routeren, da denne forbindelse er mere pålidelig end en Wi-Fi-forbindelse.
 • Hvis der ikke er en router til stede kan du forbinde din computer direkte til controllerens WAN-port. Da en IP-adresse tildeles automatisk med denne forbindelse, kan de tage op til 2 minutter før forbindelsen med controlleren er etableret.
 1. Start programmeringssoftwaren og åbn dit installationsprojekt.
 2. Klik på "Programmer" i menubjælken og følg instruktionerne på skærmen, indtil alle trin i programmeringsprocessen er færdige.
 3. Koble computeren fra installationen.

Alle programmerede udgange er nu gemt i controlleren. Denne programmerring kan til enhver tid læses på controlleren. Gem en backup på din computer. Backupper gemmes også på controlleren.

 

Specifikationer for internetforbindelse

Controlleren er forbundet med beboerens hjemmenetværk via WAN-porten. Netværksrouteren tildeler en IP-adresse til controlleren. Controlleren kommunikerer igennem denne forbindelse med Niko Home Control programmeringssoftwaren (for at foretage tilføjelser og ændringer i installationen). En trådløs enhed, som en smartphone eller tablet kan kommunikere med installationen og betjene den, så længe installationen har en aktiv internetforbindelse og er registreret på mynikohomecontrol.niko.eu. 

Denne port er en DHCP-klient, og den vil derfor ikke tildele IP-adresser til andre IP-enheder.

De router-indstillinger, der er behov for til at etablere denne forbindelse, korresponderer med standardindstillingerne af en ny Wi-Fi-router:

 • Til DNS-adgang udgående skal port 53 åbnes
 • For udgående datatrafik skal portene 80, 443 og 22 åbnes
 • For (S)NTP udgående skal port 123 åbnes.

Registrer installationen

Hav MAC-adressen og serienummeret (SN) på controlleren klar (disse data er trykt på controlleren, og de står også på klæbemærkatet). Gå til https://mynikohomecontrol.niko.eu og registrer din installation med denne MAC-adresse og dette serienummer. Indfør kundens data, eller bed kunden om selv at gøre det.

Installationen kan nu betjenes med en smartphone og/eller tablet, og den er nu også tilgængelig for opdateringer og intervention fra Niko kundeserevice.

 

Tekniske data

 • Forsynet med en permanent hukommelse til lagring af programmeringen
 • Den gemte programmering kan til enhver tid læses
 • Størrelse: DIN 6E
 • Skydekontakt til tilslutning af næste enhed på DIN-skinnen
 • Indgangsspænding: 230 V AC ±10 %, 50 Hz
 • Udgangsspænding: 26 V DC, 400 mA (SELV, ekstra lav spænding)
 • 1 RJ45 port for tilslutning til hjemmenetværket og internettet
 • 3 RJ45 porte for Niko Home Control-netværk (som forbinder IP-enheder som berøringsskærme, eksterne videoenheder eller Ethernet-switch, som grupperer dem)
 • 4 plug-in terminaler på oversiden til tilslutning til buskobleren på næste DIN-skinne
 • 4 plug-in-klemmer, der skal forsyne modulet med 230 V AC strømforsyningsspænding og serieforbundne, om nødvendigt
 • CE-mærket
 • Omgivelsestemperatur: 0-45 °C
 • Beskyttet mod kortslutning, overspænding og overophedning
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.