Skip to main content
Skip table of contents

Stämningskontroll

Med stämningskontrollen kan du välja mellan olika stämningar som installatören har konfigurerat under monteringen och programmeringen av installationen. Programvaran inkluderar 20 symboler varav högst åtta kan väljas per stämningskontroll. Installatören kommer att koppla en eller flera åtgärder till dessa åtta symboler för att skapa önskad stämning. En stämning kommer att föreslås med en symbol och kan vara en kombination av flera inställningar för belysning, jalusier, persienner osv.

Aktivera en stämningsinställning

1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen. När displayen inte används dimmas den för att minska energiförbrukningen. Beroende på de konfigurerade stämningarna och de valda symbolerna visas följande skärm.

2. Bläddra genom de förprogrammerade stämningsinställningarna med den övre eller nedre knappen tills symbolen för önskad stämning visas.

3. Tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val. Symbolen blir gul. Den förblir gul så länge som stämningsinställningen är aktiverad.

Visa datum och tid

Datum och tid för Niko Home Control-installationen styrs centralt.

Du kan ändra dessa uppgifter i användarprogramvaran.

Du kan visa datum och tid på följande sätt:


1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. 

2. Håll mittknappen intryckt tills inställningsmenyn öppnas. Följande skärm visas.

Installatören väljer språk under programmeringen av installationen. Du kan inte anpassa denna inställning här.3. Kontrollera att DATUM har valts och tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val. Följande skärm med tid, dag, månad och år visas.

4. Tryck på den övre knappen för att välja tillbaka och bekräfta ditt val med mittknappen. Du återgår till inställningsmenyn.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.