Skip to main content
Skip table of contents

Ändra inställningar

Ändra  veckoprogram

I ett veckoprogram kan du själv ställa in tiderna och åtföljande temperaturnivå för varje dag.


1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Håll mittknappen intryckt tills inställningsmenyn öppnas. På denna skärm kan du ändra program, datum och tid eller anpassa kalibreringen.

3. Kontrollera att PROG har valts och tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val. Följande skärm visas.

4. Tryck på den övre eller nedre knappen för att välja veckoprogram som du vill ändra.

5. Tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val. Följande skärm visas.


En vecka visas med sju små prickar, från måndag till söndag. V

arje rad motsvarar ett specifikt dagprogram som kan gälla för en eller flera dagar.
De valda dagarna är gula. I detta exempel har vardagar (övre rad) och dagar på helgen (nedre rad) olika dagprogram.

6. Lägg till ett dagprogram så här: Tryck på den nedre knappen för att välja + lägg till och bekräfta ditt val med mittknappen.
Ändra ett befintligt program så här: Tryck på den övre eller nedre knappen för att välja en rad och bekräfta ditt val med mittknappen. Följande skärm visas.
Du får se en översikt över dagprogrammet.
Du kan anpassa var och en av raderna genom att välja raden med den övre eller nedre knappen.
Du bekräftar alltid ditt val med mittknappen.

7. Välj den övre raden med de små prickarna om du vill ändra dagarna för vilka dagprogrammet  gäller.
Följande skärm visas:
Bläddra genom de små prickarna med den övre eller nedre knappen.
Tryck på mittknappen för att avaktivera de små gula prickarna, eller för att aktivera de små vita prickarna. En liten gul prick anger dagen i veckan för vilken dagprogrammet är aktivt, medan en liten vit prick anger att dagprogrammet inte gäller för den dagen.
Välj < tillbaka för att återgå till föregående skärm.

8. Välj en av följande rader för vilken du vill anpassa tiden och/eller den åtföljande temperaturnivån.
Följande skärm visas.
Du kan ändra följande på denna skärm:
  • tid: du kan anpassa tiden på den första raden med den övre eller nedre knappen.
  • temperatur: du kan välja temperaturen som motsvarar den valda tiden från listan av temperaturnivåer.
  • tidsperiod inom detta dagprogram: välj - radera för att radera den.

Bekräfta alltid ditt val med mittknappen. Välj < tillbaka för att lämna denna skärm.

Upprepa de föregående stegen för varje ändring som du vill göra i ett dag- eller veckoprogram.

Visa datum och tid

Datum och tid för Niko Home Control-installationen styrs centralt. Du kan ändra dessa uppgifter i användarprogramvaran. Du kan visa datum och tid på följande sätt:1. Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Håll mittknappen intryckt tills inställningsmenyn öppnas. Följande skärm visas.

3. Tryck på den nedre knappen för att välja DATUM.

4. Tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val.
Följande skärm med tid, dag, månad och år visas.

5. Tryck på den övre knappen för att välja < tillbaka och bekräfta ditt val med mittknappen.
Du återgår till inställningsmenyn.

Kalibrera termostaten

Installatören är ansvarig för att kalibrera termostaten. Om du märker att temperaturen på termostaten avviker för mycket från den faktiska temperaturen måste du korrigera temperaturen på termostaten på följande sätt. 1.Tryck på en av knapparna för att tända displayen, om det behövs. Startskärmen visas.

2. Håll mittknappen intryckt tills inställningsmenyn öppnas. Följande skärm visas.

3. Tryck på den nedre knappen för att välja KALIBRERING.

4. Tryck på mittknappen för att bekräfta ditt val.

5. Använd den övre eller nedre knappen tills temperaturen på displayen motsvarar temperaturen som mäts i mitten av rummet. Du kan höja eller sänka temperaturen på displayen med sex grader.

6. Tryck på mittknappen för att bekräfta den ändrade temperaturen.

7. Tryck på den övre knappen för att välja < tillbaka och bekräfta ditt val med mittknappen.
Du återgår till startskärmen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.