Skip to main content
Skip table of contents

Trådlös mätare

Beskrivning

Den här modulen används för att mäta din totala elförbrukning, solcellsproduktion och energiförbrukningen för enskilda apparater som värmepumpar, värmepannor, luftkonditionering och EV-laddare.
Den kommunicerar trådlöst med din Niko Home Control-installation. Du kan se alla uppmätta värden via Niko Home-appen, vilket gör att du kan bevaka din egen förbrukning och produktion av el samt upptäcka avvikelser.
Du kan också konfigurera smarta energivarningar som meddelar dig när en onormal elförbrukning upptäcks.
Dessutom kan du, om du aktiverar energisparande Niko Home Control-rutiner som solläge, läge för toppbelastningsutjämning och smart EV-laddning, öka din egenförbrukning när det finns ett överskott av solenergi, undvika att överskrida din övre gräns och minska dina energikostnader.

Översikt

Drift

Mätaren mäter trådlöst den elektriska strömmen i en eller flera ledare via de medföljande strömtängerna. Modulen detekterar spänningen hos fasen som ska mätas via anslutningsterminalerna. Genom att mäta både ström och spänning kan installationen noggrant utvärdera hur mycket el som förbrukas eller produceras i hemmet. Alla uppmätta värden skickas till din Niko Home Control-installation och sparas på din anslutna kontrollenhet, vilket ger dig inblick i din totala elförbrukning och elproduktion. Du kan begära en detaljerad överblick över dessa uppgifter via din smartphone.


 • Mätaren ska inte användas till räkningar, utan är bara avsedd att ge information. Endast data som registreras av energileverantörens mätare får användas för räkningar
 • Använd inte mätaren för att mäta likströmskomponenter


Installation

Niko Home Control på trådlöst nätverk

Följ anvisningarna för nätverkskonfiguration för att se till att enheterna blir meshade innan du installerar mätaren.
Upprätthåll också ett avstånd på minst 2 m mellan en Niko Home Control RF-enhet (inklusive gatewayen) och andra RF-sändare (till exempel en Wi-Fi-enhet) eller enheter som motorer, pumpar, elektroniska LED-transformatorer.

Kopplingsscheman

a. enfas, tre kretsar

b. trefas, tre kretsar

c. trefas, 3P + N (400 V AC)

d. trefas, 3P (3 x 230 V AC)Den här produkten måste säkras med en säkring (MCB) på max. 16 A i elcentralen.
MCB-klassen är begränsad av nationella installationsregler.

Installation

Följ stegen nedan för att installera den trådlösa mätaren:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet
 • Mät alltid spänning och ström på samma fas
 • Kabeln till strömtången som medföljer modulen är kalibrerad. Kabeln får inte kapas av eller förlängas
 • Högst fem mätare kan läggas till per installation
 1. Fixera monteringsfästet (medföljer) på väggen med skruvar och klicka fast mätaren på monteringsfästet
 2. Placera strömtången runt ledaren/ledarna för vilka elförbrukningen eller -produktionen ska mätas

 • Pilen på strömtången måste peka bort från huvudmätaren
 • Flera kopplingskretsar på samma fas kan mätas av en enda strömtång. En strömtång kan placeras runt flera olika ledare

3. Anslut tängerna till mätaren
4. Anslut mätarens elledningar till de elektriska kretsarna

 • Se till att alltid ansluta den blåa och röda ledningen till samma jordfelsbrytare eftersom mätaren drivs av dessa ledningar.
Enfas och 3P + N (se kopplingsscheman ovan)
  • Anslut den blåa ledningen till den neutrala ledningen
  • Anslut den röda ledningen till fasens ledning som övervakas av tången L1/A
   Om L2- och L3-tängerna används:
   • Anslut den gråa ledningen till fasens ledning som övervakas av tången L2/B
   • Anslut den bruna ledningen till fasens ledning som övervakas av tången L3/C
Trefas, 3P (3 x 230 V AC) (se kopplingsscheman ovan)
  • Anslut inte tång L1/A
  • Anslut tången L2/B till den andra fasens ledning
  • Anslut tången L3/C till den tredje fasens ledning
  • Anslut den blåa ledningen till den fasledning som inte övervakas av någon strömtång (första fasens ledning)
  • Anslut den bruna ledningen till fasens ledning som övervakas av L2/B
  • Anslut den gråa och röda ledningen till fasens ledning som övervakas av L3/C


 • Alla kabelingångar i elcentralen behöver förseglas. Vilken metod som används för att stänga kabelingångar definieras av nationella installationsregler
 • Fixera kablarna inuti centralen för att undvika att den trådlösa mätaren av misstag kopplas bort från de elektriska kretsarna 

Förutsatt att allt är installerat och konfigurerat på rätt sätt visas den elektriska strömmen enligt följande:

 • Global mätning från elnätet till hemmet
 • Positivt värde vid förbrukning från elnätet
 • Negativt värde vid införsel i elnätet
 • Mätning för krets/apparat
 • Positivt värde vid förbrukning
 • Solpaneler och/eller batteri
 • Positivt värde vid energiproduktion av solpaneler eller urladdning av batteri
 • Negativt värde vid laddning av batteri och/eller förbrukning från solpanelernas växelriktare


Gör följande ifall det uppstår problem vid installationen:
Tängerna har installerats i fel riktning
Kontrollera om tängerna har installerats på rätt sätt via diagnostiksidan i Niko Home Controls programmeringsvara.
Du kan byta tångens riktning genom att ändra dess parametrar via Niko Home Controls programmeringsvara.

Tängerna har anslutits till fel fasledningar
Kontrollera om tängerna har installerats på rätt sätt via diagnostiksidan i Niko Home Controls programmeringsvara. 
Kontrollera alltid anslutningarna mellan ledningar och tänger för att garantera att rätt kombination av fasledning/tång är installerad.


Konfigurera

Den trådlösa mätaren konfigureras via Niko Home Controls programmeringsvara.

Du kan bara konfigurera en trådlös mätare åt gången. Om mätaren är redo att konfigureras blinkar dess LED-lampa rött. Alla andra trådlösa mätare ska redan vara anslutna eller avstängda.

Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn
 • enfas- eller trefasanvändning
 • kanaltyp: global (mätare från elleverantören), submätning av förbrukning eller submätning av resultat (PV, batteri, PV + batteri), växelriktare (produktion, batteri)

 • Om strömförsörjningens spänning hos Niko Home Control-installationen avbryts kommer inga data att loggas även om elektricitet fortfarande förbrukas eller produceras av kopplingskretsarna som mäts
 • Du förlorar alla kanaldata om du använder programmeringsvaran för att:
 • ta bort kanalen
 • ändra energitypen
 • ändra mätningstypen

LED-beteendeOrsakÅtgärd
Grön LED blinkar tre gånger

x 3

Den trådlösa mätaren återställs till sina fabriksinställningarMätaren återställs.
Vänta tills den börjar blinka RÖTT eller konfigurera den via programmeringsvaran
Röd LED blinkar

Den trådlösa mätaren är redo att läggas till i Niko Home Controls trådlösa nätverkMätaren är redo att konfigureras i Niko Home Control. Du kan göra detta via Niko Home Controls programmeringsvara
LED AV
Normal drift

Ingen åtgärd krävs

Avstängd

Anslut fasens ledning till de elektriska kretsarna (se Installation)

Ingen kommunikation mellan den huvudsakliga kontrollenheten eller
ingen data för energi eller effekt mottagen

Om anslutningen inte återställs automatiskt stänger du av strömförsörjningen till den trådlösa gatewayen/bryggan och kontrollerar om mätaren fortfarande befinner sig inom räckhåll. Minska avståndet till den trådlösa gatewayen/bryggan eller lägg till en repeater mellan dem. Kontakta Nikos support om problemet kvarstår

Återställ

StegÅtgärdLED
1
Tryck i 10 s

x 3

blinkar
2

blinkar

Underhåll och felsökning

Byt ut en trasig mätare

 1. Ta bort den trasiga mätaren och installera en ny
 2. Lägg till den nya mätaren i Niko Home Control-installationen via fliken ”Adressering” i Niko Home Controls programmeringsvara

 • Du behöver inte ta bort adressen till den trasiga mätaren under fliken ”Adressera” eftersom den automatiskt kommer att skrivas över när den nya mätaren adresseras
 • Du kan bara konfigurera en trådlös mätare åt gången. Om mätaren är redo att konfigureras blinkar dess LED-lampa rött. Alla andra trådlösa mätare ska redan vara anslutna eller avstängda.

Uppgradera den trådlösa mätaren

När en uppgradering finns tillgänglig meddelas du om den senaste versionen i Niko Home Controls programmeringsvara eller Niko Home-appen. Mätaren fortsätter fungera under uppgraderingen. Om din installation innehåller flera trådlösa mätare uppgraderas de automatiskt en efter en. Den trådlösa mätaren uppgraderas max sex timmar efter att den trådlösa gatewayen har uppgraderats.

Vad händer med den trådlösa mätaren när jag måste byta ut eller återställa min trådlösa gateway?

Adressen till den trådlösa mätaren/de trådlösa mätarna måste tilldelas den trådlösa gatewayen på nytt i händelse av återställning eller byte.

Gör så här:

 • Återställ den trådlösa mätaren
 • Adressera den trådlösa mätaren på nytt via fliken ”Adressering” i Niko Home Controls programmeringsvara

Upprepa den här proceduren för alla trådlösa mätare.

Felsökning

Problem

Orsak

Åtgärd

Den trådlösa mätaren syns inte i programmeringsvaran

Strömförsörjningen är av

Kontrollera mätarens spänningsledningar (se Installation)


Avståndet mellan den trådlösa mätaren och gatewayen eller den trådlösa bryggan är för litet

Se till att avståndet mellan den trådlösa mätaren och gatewayen eller den trådlösa bryggan för Niko Home Control är minst 2 meter. Samma minsta-avstånd måste respekteras mellan WiFi-routern och gatewayen eller den trådlösa bryggan


Avståndet mellan den trådlösa mätaren och gatewayen, den trådlösa bryggan eller en annan ansluten enhet är för litet

Håll ett avstånd på maximalt 10 meter mellan mätaren och gatewayen, den trådlösa bryggan eller en efterföljande 230 V smart Zigbee® -enhet. För att öka räckvidden kan du exempelvis lägga till en extra Zigbee® -enhet med 230-voltsdrift till nätverket


Det saknas anslutning mellan Niko Home-appen eller datorn och gatewayen eller den trådlösa bryggan

Kontrollera anslutningen till gatewayen eller den trådlösa bryggan.
Se till att datorn och gatewayen/den anslutna kontrollenheten befinner sig på samma IP-nätverk.
Läs i respektive produktmanual för att lösa problemet

Jag ser en annan trådlös mätare än den jag vill konfigurera

Flera trådlösa mätare är redo att konfigureras

Se till att bara en mätare är redo att konfigureras (röd LED blinkar). Alla andra trådlösa mätare ska redan vara anslutna eller avstängda

Data över min energiförbrukning visas när det borde vara data över min produktion/införsel av energi

Tången pekar åt fel håll

Byt riktning på tången genom att ändra enhetens inställningar via programmeringsvaran eller genom att sätta in den i centralen i motsatt riktning


Enhetens konfigurationsinställningar är fel

Kontrollera enhetens inställningar i programmeringsvaran


Fasledningarna är felaktigt installerade

Kontrollera fasledningarna och motsvarande tänger och bekräfta att de har installerats på rätt sätt (se Installation)

Energidatan i Home-appens grafer är fel

Tången pekar åt fel håll

Byt riktning på tången genom att justera enhetens inställningar via programmeringsvaran eller genom att sätta in den i motsatt riktning via växeln


Enhetens konfigurationsinställningar är fel

Kontrollera enhetens inställningar i programmeringsvaran


Fasledningarna är felaktigt installerade

Kontrollera fasledningarna och motsvarande tänger. Se till att de har installerats på rätt sätt (se Installation)

Tekniska data

 • Mätomfattning med medföljande strömtänger: 0 W  – 14 490 W / 0,44 A – 63 A 
 • Effektbrytare: maximal MCB-klass 16 A*
 • Maximal mätomfattning för hela mätaren: 3 x 14 490 W
 • Trådlös kommunikation: 2,4 GHz IEEE 802.15.4 kompatibel med mesh-nätverket på den trådlösa gatewayen (552-00001) och den trådlösa bryggan (550-00640)
 • Maximal RF-räckvidd: 10 m (mesh-nätverksstöd för större räckvidd)
 • Matningsspänning: 230 V AC
 • Radiofrekvenseffekt: 19.5 dBm
 • Antal strömtänger: 3 (medföljer)
 • Maximal kabelstorlek i tången: 10 mm²
 • Noggrannhet: 100 W: IEC 62053-21 klass 2 (R), klass 2 (L), 10 W < ... < 100 W: 5 %
 • Anslutning: trefas: 3P+N (400 V AC), 50 Hz
  trefas: 3P (3 x 230 V AC), 50 Hz
  enfas: tre kretsar på 230 V AC, 50 Hz
 • Anslutningskabelns längd på varje strömtång: 90 cm
 • Mått (LxBxH): 86 x 86 x 37 mm
 • Omgivningstemperatur: 0–40 °C

* MCB-klassen är begränsad av nationella installationsregler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.