Skip to main content
Skip table of contents

Pulsräknare

Beskrivning

Med pulsräknaren kan du övervaka gas-, vatten- och elförbrukning samt elproduktion.

Översikt

Drift

Modulen har tre ingångar. Den kan därför anslutas till upp till tre mätare. Pulsräknaren räknar pulserna och
omvandlar summan till m³ eller kWh. Skalfaktorn för pulserna (t.ex. 1 puls = 10 liter) och mätartypen (gas, vatten eller
el) kan väljas via programmeringsprogramvaran.
Eko-displayen visar den totala gas-, vatten- och elförbrukningen och elproduktionen, om tillämpligt. Den
boende kan ta fram en detaljerad översikt över historiken för elförbrukningen via pekskärmen.

Pulsräknaren ska inte användas i faktureringssyfte. Endast data som registreras av
energileverantörens mätare får användas för fakturering. Uppgifterna som registreras av pulsräknare ska endast användas i
informationssyfte.


Välja rätt mätare

Det finns några tillgängliga alternativ för mätning av elektricitetsdata. Baserat på antalet och typen av kanaler du vill
mäta kan du antingen välja en elmätare med en kanal, en elmätare
med tre kanaler eller en pulsräknare för tre kanaler i kombination med en mätare med pulsutgång. Se Elmätare
.

Högst 20 kanaler kan mätas per installation

Alla mätdata lagras sedan i connected controllerns minne. Hur länge connected controllern kommer att lagra dessa data beror på antalet kanaler. En översikt ges i tabellen nedan

Antal kanalerLagringskapacitet hos connected controller
39 år
93 år
151,5 år
201 år


Installation

Kopplingsschema

Installera en mätare med pulsutgång

Det finns tre alternativ för installation av en mätare med pulsutgång:

 • En tilläggsenhet är tillgänglig hos återförsäljaren för de flesta gasmätare som levereras av energileverantören. Denna enhet sätts fast på mätarhöljet och genererar en puls varje gång en viss mängd gas har använts. I många fall kan denna tilläggsenhet även användas på befintliga mätare. Kontakta tillverkaren av gasmätaren för mer information.
 • Installationen måste utrustas med en ansluten kontrollenhet som registrerar uppmätta data för att tillhandahålla en detaljerad analys och historik.
 • Du kan be installatören av värme- eller vattensystemet att installera en separat gas- eller vattenmätare med pulsutgång.


Ansluta och montera

Följe stegen nedan för att montera och ansluta pulsräknaren:


 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Kabelavståndet mellan modulen och pulsutgången ska inte överstiga 50 m.
 • Högst tre mätare kan anslutas till varje modul.
 • Om du upprättar en anslutning till gasmätaren ska du se till att pulsutgången är galvaniskt isolerad från mätarhöljet. I de flesta fall kan ett tilläggsmätargränssnitt som genererar pulser via en intern
 • magnetisk kontaktbrytare (tungkontakt) sättas fast på mätaren.


 1. Tryck fast modulen på DIN-skenan tills den klickar på plats. Placera helst pulsräknaren i den översta raden inuti elcentralen för att hålla SELV-kablarna åtskilda från 230 V-kablarna.
 2. Anslut pulsutgångarna till skruvterminaler 1-3.
 3. Anslut massan av pulsutgångarna till common-skruvterminalen, COM.
 4. Anslut modulen till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i pulsräknaren. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Programmera pulsräknaren

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR, GBP eller SEK. Gas- och vattenförbrukning
anges i m³ och el i kWh. Följande inställningar kan väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • kanaltyp: gas, vatten, el.
 • pulskonverteringsfaktor:
  • 1–1 000 pulser/m³ för gas och vatten.
  • 1–10 000 pulser/kWh för el.
 • för el: global, konsument, genererad mängd.
 • för vatten eller gas : global eller submätning förbrukning


 • Om spänningen vid strömförsörjningen för Niko Home Control-installationen avbryts kommer inga data att loggas även om elektricitet fortfarande förbrukas eller produceras av kopplingskretsarna som mäts.
 • Du förlorar alla data för en kanal om du använder programmeringsprogramvaran för att:
  • ta bort kanaler.
  • ändrar energityp (el/gas/vatten).
  • ändrar mätningstyp.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA ORSAKER
STATUS-LED

Blinkar – en puls per två

sekunder

Kommunikation

fel

Modulen är defekt eller inget har

anslutits till anslutningsterminalerna


Tekniska data

 • max. pulsfrekvens per ingång: 10 Hz
 • min. pulstid: 30 ms
 • endast för mätare med en pulsutgång som är isolerad från elnätet i överensstämmelse med SELV-kraven (säkerhetsklenspänning)
 • 4 skruvterminaler för 3 x 1,5 mm² eller 2 x 2,5 mm² eller 1 x 4 mm²
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • storlek: DIN 2E
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °CJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.