Skip to main content
Skip table of contents

Elmätare

Beskrivning

Elmätaren är tillgänglig med en kanal eller tre kanaler och används för mätning av
förbrukningen eller elproduktionen hos en eller flera kopplingskretsar eller faser.
Typiska tillämpningar för dessa moduler:

 • mätning av den totala elförbrukningen för bostaden som är ansluten till ett enfasförsörjningsnät.
 • mätning av den totala förbrukningen i hemmet anslutet till ett trefasnät 3P+N (400 Vac) eller 3P (3 x 230 Vac)

 • mätning av mängden energi som genereras av solcellspaneler.
 • mätning av förbrukningen hos specifika kretsar, som t.ex. på husets övervåning.
 • utvärdering av vilka enheter som förbrukar mycket el.

Översikt

Drift

Mätaren mäter den elektriska strömmen i en eller flera ledare via de medföljande strömtängerna. Modulen mäter spänningen hos fasen som ska mätas via anslutningsterminalerna. Genom att mäta både ström och spänning kan installationen noggrant utvärdera hur mycket el som förbrukas eller produceras i hemmet.
Alla uppmätta värden skickas till Niko Home Control-installationen och sparas på din anslutna kontrollenhet, vilket ger dig inblick i din totala elförbrukning och elproduktionen. Eko-displayen visar den totala elförbrukningen och elproduktionen, om tillämpligt. En detaljerad översikt över dessa data kan begäras via pekskärmen, en smartphone eller Niko Home Control-energiprogramvaran.


 • Mätaren ska inte användas i faktureringssyfte. Endast data som registreras av energileverantörens mätare får användas för räkningar. Uppgifterna som registreras av mätaren ska endast användas i informationssyfte.
 • Använd inte mätaren för att mäta likströmskomponenter.
 • Förläng eller avkorta inte strömtängernas anslutningstråd. Det kan påverka mätningens noggrannhet.


Välja rätt mätare

Välj en elmätare med en kanal eller en elmätare med tre kanaler, beroende
på antalet och typen av kanaler som du vill mäta. Elförbrukningen kan också mätas av en
pulsräknare förutsatt att elmätaren har en pulsutgång. Se Compteur d'impulsions.

Högst 20 kanaler kan mätas per installation.

Elmätaren med tre kanaler kan användas för att:

 • mäta en trefasanslutning (3N 400 V AC).
 • mäta tre separata kopplingskretsar (1 x 230 V AC).

Använd programmeringsprogramvaran för att välja driftläge för elmätaren med tre kanaler.
Gör ett val baserat på tabellen nedan:

Krav för mätning av total

förbrukning och produktion

Elmätare

med en kanal

Elmätare med

tre kanaler

Enfasanslutning1-

Enfasanslutning med
solpaneler*

Minimalt 21
Trefasanslutning

-

1

Trefasanslutning
med enfasiga solpaneler

11

Enfasanslutning med trefasiga
solpaneler

-2


* Använd i detta fall flera mätare med en kanal eller en mätare med tre kanaler.
Alla mätdata lagras sedan i connected controllerns minne. Hur länge connected controllern kommer att lagra
dessa data beror på antalet kanaler i installationen. En översikt ges i tabellen nedan.

Installation

Kopplingsscheman för mätare med en kanal

Kopplingsscheman för mätare med tre kanaler

Följ stegen nedan för att installera elmätaren:

 • Kontrollera att installationen inte är ansluten till elnätet.
 • Mät alltid spänning och ström på samma fas.
 • Kabeln till strömtången som medföljer modulen är kalibrerad. Kabeln får inte kapas av eller förlängas.
 1. Tryck fast mätaren på DIN-skenan tills den klickar på plats.
 2. Placera strömtången runt ledaren/ledarna för vilka elförbrukningen eller -produktionen ska mätas.

  Strömtångens L-sida måste peka bort från huvudmätaren. Strömtångens K-sida måste peka mot huvudmätaren.

  Pilen på strömtångens undersida måste peka bort från huvudmätaren.

  Flera kopplingskretsar på samma fas kan mätas av en enda strömtång. En strömtång kan placeras runt flera olika ledare.

  Kom ihåg att ta hänsyn till strömmens riktning.
 3. Anslut strömtångens ledningar till (+/-)-skruvterminalerna på mätaren. Var noga med polariteten: anslut den röda ledningen till (+)-skruvterminalen och den svarta ledningen till (-)-skruvterminalen.
 4. Anslut kopplingskretsen/kopplingskretsarna till L/N-skruvterminalerna på mätaren. Om du vill mäta elförbrukningen eller -produktionen för flera kopplingskretsar på samma fas ska du ansluta en av kopplingskretsarna till mätaren.
 5. Anslut mätaren till föregående modul. För glidkontakten på den modulen åt höger tills den klickar in i mätaren. Det säkerställer att buss- och försörjningsspänningen är ansluten.


Byte av:

 • L/N-skruvterminalerna på mätaren eller
 • (+/-)-skruvterminalerna på strömtången eller
 • strömtångens L-sida och K-sida

skadar inte mätaren eller installationen. Men det vänder på tecknet för värdet som mäts, vilket innebär att diagrammen som visas kan innehålla fel.
Förutsatt att allt är korrekt installerat kommer elförbrukningen alltid att visas som ett positivt tal medan mängden el som genereras (t.ex. av solpaneler) alltid kommer att visas som ett negativt tal. Du kan bekräfta detta via eko-displayen eller pekskärmen


Programmera mätare

Använd programmeringsprogramvaran för att välja valuta: EUR, GBP eller SEK. Följande inställningar kan
väljas per kanal:

 • kanalnamn.
 • enfas- eller trefasanvändning.
 • typ av kanal: global (mätare från energileverantör), submätning förbrukning, submätning mängd av genererad el


 • Om spänningen vid strömförsörjningen hos Niko Home Control-installationen avbryts kommer inga data att loggas även om elektricitet fortfarande förbrukas eller produceras av kopplingskretsarna som mäts.
 • Du förlorar alla data för en kanal om du använder programmeringsprogramvaran för att:
  • ta bort kanaler.
  • ändra energityp (el/gas/vatten).
  • ändra mätningstyp.
  • ändra lasttyp.


Felkoder

När modulen fungerar som den ska kommer STATUS LED-lampan endast att lysa i TEST-läge. Om ett eller flera fel inträffar kommer LED-lampan att blinka för att ange felkoden för felet med högsta prioritet. Tabellen nedan ger en översikt över alla felkoder.


LEDÅTGÄRDFELMÖJLIGA ORSAKER
STATUS-LED

Blinkar – en puls per två
sekunder.

Programvarufel

Felaktig programvaruversion.*
*Ladda ner den senaste programvaruversionen
från Nikos webbplats för att uppgradera
modulen.

KANAL-LEDBlinkar snabbt.Modulfel

Modulen är defekt.
Ingen spänning på
L/N-skruvterminalerna.


Tekniska data

Elmätare med en kanal

 • mätomfattning med medföljande strömtång: 5–11 490 W, 22 mA – 63 A
 • mätomfattning med strömtång 550-00809: 90–27 600 W, 400 mA – 120 A
 • matningsspänning: 230 V AC
 • 1 strömtång (medföljer)
 • noggrannhet: IEC62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • enfasanslutning: 230 V AC, 50 Hz
 • maximal kabeltjocklek för medföljande strömtång: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • maximal kabeltjocklek för strömtång 550-00809: 4 x 10 mm² eller 12 x 2,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
 • längd anslutningskabel på strömtång: 100 cm
 • inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • mätdata endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • 4 skruvterminaler för att mäta spänningen i den anslutna kopplingskretsen
 • 2 skruvterminaler för att ansluta den medföljande strömtången
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • storlek: DIN 2E
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C

Elmätare med tre kanaler

 • mätomfattning med medföljande strömtänger: 5–14 490 W, 22 mA – 63 A
 • mätomfattning med strömtång 550-00809: 90–27 600 W, 400 mA – 120 A
 • maximal mätomfattning för hela mätaren: 32 768 W
 • matningsspänning: 230 V AC
 • 3 strömtänger (medföljer)
 • noggrannhet: IEC 62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
  Gäller 3P+N (400 Vac), 50 Hz och ett enfasigt försörjningsnätverk (230 Vac), 50 Hz. 
  Trefasigt nätverk: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz, mätningens noggrannhet kan försämras jämfört med när 2 mätenheter används 
 • anslutning:
  - trefaset: 3P+N (400 Vac), 50 Hz 
  - trefaset: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz
  - enfaset: tre kredsløbskoblinger på 230 Vac, 50 Hz 
 • maximal kabeltjocklek för medföljande strömtänger: 1 x 10 mm² eller 6 x 2,5 mm² eller 9 x 1,5 mm²
 • maximal kabeltjocklek för strömtång 550-00809: 4 x 10 mm² eller 12 x 12,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
 • längd anslutningskabel på varje strömtång: 100 cm
 • inte lämplig för mätning av likströmskomponenter
 • mätdata endast i informationssyfte, kan inte användas för fakturering
 • 3 x 2 skruvterminaler för att mäta spänningen i anslutna kopplingskretsar
 • 3 x 2 skruvterminaler för att ansluta de medföljande strömtängerna
 • glidkontakt för att ansluta modulen till efterföljande modul på DIN-skenan
 • storlek: DIN 4E
 • CE-märkt
 • omgivningstemperatur: 0–45 °C


Strömtång 120 A


 • utökar mätomfattningen för mätarna upp till 90–27 600 W, 400 mA – 120 A per kanal
 • ange typen av strömtång under programmeringen
 • kan stängas/öppnas upp till ± 100 gånger
 • längd på strömtångens anslutningskabel: 100 cm (får inte kortas eller förlängas)
 • maximal kabeltjocklek för strömtången: 4 x 10 mm² eller 12 x 12,5 mm² eller 20 x 1,5 mm²
 • noggrannhet: IEC 62053-21 klass 1 (R), klass 2 (L)
 • minsta isoleringsmotstånd: 100 MΩ (mellan kärna och utgångsplintar)
 • vikt: 75 g
 • omgivningstemperatur: -20–50 °C
 • mått: 55 x 29,5 x 31 mm (HxBxD)
 • CE-märkt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.