Skip to main content
Skip table of contents

Viessmann a Niko Home Control

Čo môžetee urobiť vďaka kombika kombináciiácii ssystémstémov Viessmann a Niko Home Control?

Keď popoužijete Niko Home Control v kombinácii so sso systémstémom Viessmann, umožníí vám to:

 1. V kombinácii s Niko Home Control môžete svoj ssystém Viessmann použiť na ovládanie vykurovavania a chlchladeniaenia multtizózóny.
  Pripojte svoj systém Viessmann prostrredníctvodníctvom Niko Home Control mododulu na vykurovavaniie alebo chladenie multizóny (550-00150) a tlačidiel s LED a se senzormi komfortu.
  K dispozícii sú rôzne funkkcie v závisslosti od tooho, či inštalácia Niko Home Control obsahuje smart hub alebo connected controller.

 2. Okrem toho môžete v rámci Niko Home Control používať úsporné režimy ako: solárny režim a režim šetrenia v špičke.
  Tietoto funkkcie aktivujete pre pripojepojením ssystému Viessmann prostrredníctvodníctvom kontaktov SG-ready.

Vykurovavaniie a ca chladladenie multtizózóny

So smart hubomom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Použivavanie riešeniašenia Viessmann pre pre multizónu

Nededosstupné

 • Používanie ovládovládania jeia jednej zóny alebonej zóny alebo multizóny

 • Kontrolovanie a nanastavtavenie teplotyploty v miestnosti

 • Výberr režimu vykurovania (napr. doma, preč, dodovolelenkaka)

 • Kontrolovanie a nastavenievenie týždenného programuu

Používanie Niko Home Control mododulu pre vykurovanie alebalebo chladenie multizóny (550-00150) a tlačidieliel s LED a se senzormi komfortu

Automatizzovavanie úspory energieie úspory energie

So smart hubomom (552-00001)

S connected controller (550-00003)

Používanie koe kontaktov SG-ready (pripravené na inteligentnú nú sieť)ieť)

 • Solárnyny režirežim

 • Režim šetrenitrenia v špičke

 • Solárnyny režirežim

 • Režim šetrenitrenia v špičke


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.