Skip to main content
Skip table of contents

Úvodná obrazovka

Pre rozsvietenie displeja kliknite na jedno z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, zhasne, aby šetril energiou. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka: V hornom riadku sa nachádza aktuálna teplota v miestnosti a pod ňou sa nachádza požadovaná teplota. Ak je požadovaná teplota vyššia ako aktuálna teplota, tak sa na obrazovke zobrazí nasledujúce hlásenie

 : kúrenie je zapnuté. Ak ste vybrali program s chladením, bude to znamenať, že  
  bol aktivovaný systém chladenia. V spodnom riadku je zobrazený aktivovaný program alebo zvolená teplota. Ak ste tento program alebo teplotu dočasne manuálne zmenili, tak budú zobrazené aj hodiny (pozrite si ďalšiu časť). Vpravo dole uvidíte čas.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.