Skip to main content
Skip table of contents

Upravenie nastavení

Upravenie  týždenných programov

Pri týždennom programe si môžete sám nastaviť požadovaný čas a príslušnú teplotu pre každý deň.


1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Držte stlačené stredné tlačidlo, až kým sa neotvorí ponuka nastavení. Z tejto obrazovky môžete upravovať programy, dátum a čas alebo upraviť nastavenia kalibrácie.

3. Skontrolujte, či je zvolená možnosť PROG, a potvrďte svoj výber stlačením stredného tlačidla. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

4. Stlačte horné alebo dolné tlačidlo pre výber týždenného programu, ktorý chcete upraviť.

5. Pre potvrdenie výberu stlačte stredné tlačidlo. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.


Zobrazí sa týždeň so siedmimi malými bodkami (od pondelka až do nedele).
Každý riadok sa rovná jednému špecifickému dennému programu, ktorý je možné použiť pre jeden alebo viaceré dni.
Vybrané dni budú sfarbené na oranžovo. V tejto príkladnej obrazovke majú pracovné dni (horný riadok) a dni cez víkend (spodný riadok) nastavené odlišné denné programy.

6. Pre pridanie denného programu: Stlačte spodné tlačidlo pre výber + pridat' a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla.
Pre upravenie už existujúceho programu: Stlačte horné alebo spodné tlačidlo, aby ste si vybrali príslušný riadok a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:
Zobrazí sa prehľad denného programu.
Každý z riadkov môžete upraviť.
Stačí vybrať príslušný riadok pomocou horného alebo dolného tlačidla.
Svoj výber vždy potvrdíte stlačením stredného tlačidla.

7. Zvoľte horný riadok s malými bodkami, ak chcete upraviť dni, pre ktoré platí denný program. 
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
Pomocou horného alebo dolného tlačidla si vyberte z malých bodiek.
Stlačte stredné tlačidlo, čím deaktivujete malé oranžovo sfarbené bodky alebo aktivujete malé biele bodky. Malá oranžovo sfarbená bodka indikuje deň v týždni, pre ktorý je denný program aktivovaný a malá biela bodka indikuje, že denný program nie je aktivovaný pre tento deň.
Zvoľte < späť pre vrátenie sa na predchádzajúcu obrazovku.

8. Vyberte jeden z nasledujúcich riadkov, pre ktorý chcete upraviť čas a/alebo príslušnú úroveň teploty.
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.
Na tejto obrazovke môžete upraviť nasledujúce parametre:
  • čas: pomocou horného alebo dolného tlačidla môžete v prvom riadku upraviť čas.
  • teplota: môžete si vybrať teplotu, ktorá sa zhoduje so zvoleným časom zo zoznamu teplotných úrovní.
  • časový úsek v rámci daného denného programu: vyberte - vymazať, ak ho chcete zmazať.

Svoj výber vždy potvrďte stlačením stredného tlačidla.

Ak chcete obrazovku opustiť, vyberte možnosť < späť.
Vyššie uvedené kroky zopakujte pri každej úprave, ktorú vykonávate v rámci denného alebo týždenného programu.

Zobrazenie dátumu a času

Dátum a čas inštalácie Niko Home Control sú centrálne ovládané. Tieto údaje môžete nastaviť v používateľskom softvéri. Dátum a čas môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom:1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Držte stlačené stredné tlačidlo, až kým sa neotvorí ponuka nastavení. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

3. Stlačte dolné tlačidlo, aby ste zvolili možnosť DÁTUM.

4. Pre potvrdenie výberu stlačte stredné tlačidlo.
Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s časom, dňom, mesiacom a rokom.

5. Stlačte horné tlačidlo, ak sa chcete vrátiť < späť, a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla.
Vrátite sa do ponuky nastavení.

Kalibrácia termostatu

Za kalibráciu termostatu je zodpovedný inštalatér. Ak zistíte, že teplota zobrazená na termostate sa výrazne líši od aktuálnej teploty, musíte nasledujúcim spôsobom upraviť teplotu na termostate. 1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. Zobrazí sa úvodná obrazovka.

2. Držte stlačené stredné tlačidlo, až kým sa neotvorí ponuka nastavení. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka:

3. Stlačte dolné tlačidlo, aby ste zvolili možnosť KALIBRÁCIA.

4. Pre potvrdenie výberu stlačte stredné tlačidlo.

5. Použite horné alebo dolné tlačidlo, až kým sa teplota na displeji nebude zhodovať s teplotou nameranou uprostred miestnosti. Teplotu na displeji môžete zvýšiť alebo znížiť o šesť stupňov.

6. Pre potvrdenie upravenej teploty stlačte stredné tlačidlo.

7.Stlačte horné tlačidlo, aby ste vybrali možnosť < späť, a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla.
Vrátite sa na úvodnú obrazovku.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.