Skip to main content
Skip table of contents

Ovládače pre motory elektrických roliet, žalúzií a markíz

 Opis

Ovládače pre motory sú dostupné v jednoduchých a dvojnásobných vyhotoveniach. Jednoduché ovládače majú tri akčné tlačidlá, dvojnásobné ovládače ich majú šesť. Tieto ovládače umožňujú ovládať motory jednej alebo dvoch skupín elektrických roliet, žalúzií alebo markíz, ktoré sú pripojené k inštalácii Niko Home Control.

Tlačidlá akcií na každom ovládači sú zoskupené vždy po troch. Každá skupina sa skladá z tlačidiel akcií A, B a C s preddefinovanou akciou. Tlačidlá akcií môžu takisto byť vybavené indikačnými LED kontrolkami. LED kontrolka sa rozsvieti alebo vypne vždy, keď stlačíte tlačidlo akcie. Počas programovania inštalácie inštalatér nastaví, či sa LED kontrolka po stlačení tlačidla akcie rozsvieti alebo vypne.

Použitie

Ak sú elektrické rolety, markízy alebo žalúzie v pohybe, môžete ich pohyb zastaviť stlačením jedného z tlačidiel akcie. Každým stlačením tlačidla akcie zastavíte príslušný pohyb.

Používanie tlačidla akcie A

Akcia

Výsledok

Krátke stlačenie tlačidla A.

Úplne vytiahne elektrické rolety.

Stlačenie a podržanie tlačidla A.

Posunie elektrické rolety do požadovanej polohy. Elektrické rolety sa zastavia v momente, keď pustíte tlačidlo akcie.

Používanie tlačidla akcie B

Pomocou tlačidla akcie B môžete nastaviť a nakonfigurovať vami preferovanú polohu elektrických roliet. Štandardné nastavenie je približne stredová poloha.

Akcia

Výsledok

Posunie elektrické rolety do vami požadovanej polohy a tlačidlo B musíte držať stlačené dlhšie ako tri sekundy.

Touto akciou ste teraz naprogramovali svoje vlastné nastavenia.

Krátke stlačenie tlačidla B.

Posunie elektrické rolety do požadovanej polohy.

Používanie tlačidla akcie C

Akcia

Výsledok

Krátke stlačenie tlačidla C.

Spustí elektrické rolety do max. možnej dolnej polohy.

Stlačenie a podržanie tlačidla C.

Spustí elektrické rolety do požadovanej polohy. Elektrické rolety sa zastavia v momente, keď pustíte tlačidlo akcie.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.