Skip to main content
Skip table of contents

Ovládače na stmievanie

Opis

Ovládače na stmievanie sú dostupné v jednoduchých a dvojnásobných vyhotoveniach. Jednoduché ovládače majú tri tlačidlá akcií, dvojnásobné ovládače ich majú šesť. Pomocou tohto ovládača môžete cez inštaláciu Niko Home Control stmievať jeden alebo dva svetelné body alebo skupiny svetelných bodov. Tlačidlá akcií na každom ovládači sú zoskupené vždy po troch. Každá skupina sa skladá z tlačidiel akcií A, B a C s preddefinovanou akciou.

Tlačidlá akcií môžu takisto byť vybavené indikačnými LED kontrolkami. LED kontrolka sa rozsvieti alebo vypne vždy, keď stlačíte tlačidlo akcie. Počas programovania inštalácie inštalatér nastaví, či sa LED kontrolka po stlačení tlačidla akcie rozsvieti alebo vypne.

Použitie

Používanie tlačidla akcie A

AkciaVýsledok
Krátke stlačenie tlačidla A.

Ak inštalatér nenaprogramoval tlačidlo akcie, svetlo sa zapne s maximálnou intenzitou svetla.

Stlačenie a podržanie tlačidla A.Úroveň intenzity svetla sa bude zvyšovať, až kým nepustíte tlačidlo alebo kým nebude dosiahnutá maximálna úroveň intenzity svetla.

Používanie tlačidla akcie B

Pomocou tlačidla akcie B môžete nastaviť a nakonfigurovať intenzitu svetla podľa svojich potrieb. Intenzita svetla je štandardne nastavená na 50 %.

AkciaVýsledok

Stmievajte svetlo na požadovanú intenzitu svetla a podržte tlačidlo B stlačené dlhšie ako tri sekundy.

Týmto tlačidlom akcie ste teraz naprogramovali svoje vlastné preferované nastavenia.

Krátke stlačenie tlačidla A.Zapnete vami nastavenú intenzitu svetla.

Používanie tlačidla akcie C

AkciaVýsledok
Krátke stlačenie tlačidla C.Osvetlenie sa buď zapne alebo vypne s minimálnou intenzitou svetla.

Stlačenie a podržanie tlačidla C.

Úroveň intenzity svetla sa bude znižovať, až kým nepustíte tlačidlo alebo kým nebude dosiahnutá minimálna úroveň intenzity svetla.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.