Skip to main content
Skip table of contents

Ovládač svetelných scén

Pomocou ovládača svetelných scén si môžete vybrať z odlišných svetelných scén, ktoré elektroinštalatér predkonfiguroval už počas montovania a programovania inštalácie. Softvér obsahuje 20 piktogramov, z ktorých môžete na ovládač svetelných scén priradiť max. 8. Elektroinštalatér prepojí jednu alebo viaceré akcie na týchto osem piktogramov, aby bolo možné vytvoriť požadovanú svetelnú scénu. Pre každý piktogram bude navrhnutá svetelná scéna a tá môže byť kombináciou viacerých nastavení pre osvetlenie, elektrické rolety, žalúzie, markízy atď.

Aktivácia nastavenia atmosféry

1. Pre rozsvietenie displeja kliknite na jedno z tlačidiel. Ak sa displej nepoužíva, zhasne, aby šetril energiou. Podľa naprogramovanej svetelnej scény a zvolených piktogramov sa objaví nasledujúca obrazovka.

2. Pomocou horného alebo dolného tlačidla si prezerajte predprogramované nastavenia svetelných scén, až kým sa nezobrazí piktogram požadovanej svetelnej scény.

3. Pre potvrdenie výberu stlačte stredné tlačidlo. Symbol bude mať oranžovú farbu. Oranžovú farbu bude mať, pokiaľ bude toto nastavenie svetelnej scény aktivované.

Zobrazenie dátumu a času

Dátum a čas inštalácie Niko Home Control sú ovládané centrálne.

Tieto údaje môžete nastaviť cez používateľský softvér.

Dátum a čas môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom:


1. V prípade potreby sa dotknite jedného z tlačidiel, aby sa rozsvietil displej. 

2. Držte stlačené stredné tlačidlo, až kým sa neotvorí ponuka nastavení. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.

Elektroinštalatér vyberie jazyk počas programovania inštalácie. Tieto nastavenia nebudete môcť upraviť v tejto ponuke.3. Skontrolujte, či je zvolený DÁTUM a stlačte stredné tlačidlo, ktorým potvrdíte svoj výber. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka s časom, dňom, mesiacom a rokom.

4. Stlačte horné tlačidlo, ak sa chcete vrátiť späť a svoj výber potvrďte stlačením stredného tlačidla. Vrátite sa do ponuky nastavení.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.