Skip to main content
Skip table of contents

Ovládač pre ventiláciu

Opis

Ovládač pre ventiláciu slúži na ovládanie ústredného ventilačného systému prostredníctvom inštalácie Niko Home Control. Ovládač má štyri tlačidlá akcií, ktoré sú preddefinované: jedno pre každé nastavenie ústredného ventilačného systému a tlačidlo pre funkciu turbo.

Použitie

Akcia

Výsledok

Stlačením tlačidla A

Aktivujete ventiláciu na najnižšej úrovni.

Stlačením tlačidla B

Aktivujete ventiláciu na strednej úrovni.

Stlačením tlačidla C

Aktivujete ventiláciu na najvyššej úrovni.

Stlačením tlačidla D

Aktivujete ventiláciu na najvyššej úrovni na vopred nastavený čas. Tento čas nastaví elektroinštalatér počas programovania inštalácie. Inštalácia sa potom vráti na predchádzajúce ventilačné nastavenia.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.