Skip to main content
Skip table of contents

Záručné podmienky

  • Záručná doba je štyri roky od dátumu dodania. Dátum dodania je dátum nákupu výrobku zákazníkom, ktorý je uvedený na faktúre. V prípade, že faktúra nebola vystavená, platí dátum výroby.

  • Zákazník je povinný písomnou formou informovať spoločnosť Niko o nedostatkoch do dvoch mesiacov od ich objavenia.

  • V prípade poruchy výrobku má zákazník nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu (na základe posúdenia spoločnosti Niko).

  • Spoločnosť Niko nenesie zodpovednosť za poruchy alebo poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym alebo nedbalým použitím, nesprávnou prevádzkou, pozmenením výrobku, prepravou výrobku, nesprávnou údržbou, ktorá nie je v súlade s pokynmi k údržbe alebo v dôsledku vonkajších vplyvov ako sú poškodenia spôsobené zvýšenou vlhkosťou či prepätím.

  • Záväzné zákony národnej legislatívy, týkajúce sa predaja tovaru a ochrany zákazníka platné v krajinách, kde sa predávajú výrobky Niko, priamo alebo cez sesterské či dcérske spoločnosti, reťazce, distribútorov, agentov alebo stálych predajných zástupcov, sú nadriadené vyššie uvedeným pravidlám a nariadeniam.

  • Niektoré produkty a softvéry Niko Home Control sú predmetom licenčných podmienok a autorských práv tretích strán, ktoré musíte akceptovať a prijať, a ktoré taktiež nájdete na stránke www.niko.eu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.