Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov - vysielací modul DALI-2

Aktualizovanie vysielacieho modulu DALI-2

Ak je potrebná aktualizácia, tak stavová LED kontrolka na module začne blikať.

Počas procesu nahrávania projektu na elektroinštaláciu Niko Home Control budete mať možnosť aktualizovať modul.

Postup ako nahrať projekt do programovacieho softvéru Niko Home Control nájdete v návode k softvéru Niko Home Control IIv sekcii Uploading (nahrávanie).

Odstraňovanie problémov - vysielací modul DALI-2

Problém

Navrhované riešenie

Nie je možné vyhľadávať zariadenia DALI

Skontrolujte či DALI modul bol nakonfigurovaný a adresovaný v programovacom softvéri Niko Home Control.

Zariadenie DALI sa nachádza v programovacom softvéri Niko Home Control, ale nie v elektroinštalácii

Postupujte podľa pokynov v programovacom softvéri Niko Home Control

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.