Skip to main content
Skip table of contents

Údržba a odstraňovanie problémov na smart ovládači motora, Zigbee®

Režim resetu

Resetovanie smart ovládača motora spôsobí:

 • Odstránenie všetkých údajov. Budete musieť k zariadeniu priradiť novú adresu prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home.
 • Odpojenie ovládača žalúzií/roliet od inštalácie Niko Home Control
 • Vypnutie zabudovaného kontaktu (predvolený stav)


RESETOVANIE SIETE ZIGBEE®

Od verzie Niko Home Control 2.16 je možné resetovať sieť Zigbee® pomocou programovacieho softvéru cez stránku diagnostiky: Stránka diagnostiky > Nastavenia siete > Resetovať sieť Zigbee.

Správa o resetovaní bude prijatá iba aktívnymi Zigbee® zariadeniami, ktorých interné konfiguračné údaje sa vymažú zo siete. Tieto zariadenia môžete potom znovu použiť v inej sieti Zigbee® a nemusíte ich manuálne resetovať.

Za aktívne zariadenia sa považujú napr. zariadenia s 230 V napájaním, ktoré vždy „počúvajú“ sieť Zigbee® (sú jej súčasťou).

Zigbee® zariadenia sú aktívne len vtedy, keď sa práve používajú a nasledujúcich 90 sekúnd. Zigbee® ovládače nepríjmu správu o systémovom resetovaní, ak nie sú aktívne.

Odporúča sa manuálne resetovať Zigbee® zariadenia (pozrite si Reset na továrenské nastavenia), až potom ich použiť v inej sieti Zigbee®. Funkcia resetovania siete Zigbee® vymaže celú sieť Zigbee® vrátane kanálu siete a sieťového ID aktívnych Zigbee® zariadení.

Aktualizovanie smart ovládača motora

Ak bude k dispozícii aktualizácia, uvidíte upozornenie v najnovšej verzii programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home. Bezdrôtová aktualizácia nie je indikovaná prostredníctvom LED spätnej väzby. Červené LED bude krátko blikať iba vtedy, ak sa pripojenie na smart hub alebo wireless bridge preruší počas bezdrôtovej požiadavky.

Všetky Zigbee® zariadenia sa postupne automaticky aktualizujú. Aktualizácia Zigbee® zariadení sa začne do 6 hodín po aktualizácii smart hubu alebo connected controlleru.

Ak aktualizácia zlyhá, budete upozornený v programovacom softvéri Niko Home Control alebo aplikácii Niko Home. Zigbee® zariadenie zostane funkčné a bude používať predchádzajúcu nainštalovanú verziu softvéru.

Výmena smart ovládača motora

Vypnite sieťové napájanie

 1. Odstráňte poškodený smart ovládač motora a nainštalujte nový. Pozrite si Inštaláciu.
 2. Otvorte aplikáciu Niko Home
 3. Odstráňte/vymažte poškodené Zigbee® zariadenie prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡) > Nastavenia > Zariadenia 

  Od verzie Niko Home Control 2.16 je možné odstrániť jednotlivé Zigbee® zariadenia prostredníctvom stránky diagnostiky v programovacom softvéri Niko Home Control (Stránka diagnostiky > Zigbee® zariadenia > Odstrániť).
 4. Pridajte nové Zigbee® zariadenie prostredníctvom rovnakej ponuky
 5. Pridajte nové Zigbee® zariadenie do požadovaných akcií alebo režimov
 6. Spárujte nový smart ovládač motora s inštaláciou Niko Home Control (pozrite si Pripojené použitie smart ovládača motora, Zigbee® > Uvedenie do prevádzky):
  • Prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control
  • Prostredníctvom aplikácie Niko Home

Adresa poškodeného smart ovládača motora sa automaticky prepíše pri adresovaní novej jednotky.

FAQ

Čo sa stane so smart ovládačom motora, ak vymením alebo zresetujem bezdrôtový smart hub?

Bezdrôtový smart hub je hlavný pre inštaláciu Niko Home Control. Preto bude v prípade resetu alebo nahradenia potrebné znovu adresovať Zigbee® zariadenia.

Niekedy je možné znovu načítať sieťové nastavenia z poškodeného smart hubu. Kontaktujte zákaznícke služby spoločnosti Niko, ak chcete overiť, či je možné obnoviť predchádzajúce nastavenia.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

 1. Pomocou programovacieho softvéru Niko Home Control: postupne adresujte všetky Zigbee® zariadenia nachádzajúce sa na karte Adresovanie . (Pozrite si Pripojené použitie smart ovládača motora Zigbee® > Uvedenie do prevádzky.)
 2. Pomocou aplikácie Niko Home: postupne pripojte všetky smart ovládače motora prostredníctvom rozbaľovacej ponuky (≡)Nastavenia > Zariadenia > Smart ovládače motora.(Pozrite si Pripojené použitie smart ovládača motora Zigbee® > Uvedenie do prevádzky.)
 3. Na pripojenie nového bezdrôtového smart hubu, pridajte každé Zigbee® zariadenie k požadovanej akcii alebo režimu cez tú istú ponuku.

Čo sa stane so smart ovládačom motora, ak vymením alebo zresetujem wireless bridge?

Smart ovládač motora nedokáže nájsť sieť, ku ktorej bol predtým pridaný. Červené LED zabliká, potom sa prepne na predvolené správanie (prepnutím lokálneho relé).

Vykonajte reset na továrenské nastavenia, ak chcete znovu pripojiť smart ovládač motora na wireless bridge. Pozrite si Reset mode.


Odstraňovanie problémov

Problém

Príčina

Akcia

Chcem používať smart ovládač motora, ale ešte nemám smart hub alebo wireless bridge, s ktorým by som ho mohol prepojiť

Všetky 230 V pripojené zariadenia systému Niko Home Control sa môžu používať v samostatnom režime, kým budú pripojené k wireless bridgu alebo smart hubu. V tomto režime len prepínajú svoje kontakty. Ovládač žalúzií/roliet zahŕňa interné oneskorenie prepínania (0,5 sekúnd), keď meníte smer pohybu v samostatnom a pripojenom režime. Toto oneskorenie prepínania umožňuje, aby sa kondenzátor motora vybil a chráni motor pred špičkami prúdu a náhlymi zmenami krútiaceho momentu

Môj smart hub alebo wireless bridge už nefunguje

Pozrite si návody pre bezdrôtový smart hub (552-00001) alebo wireless bridge (550-00640) pre ďalšie informácie o možnej príčine


Ak sa napájanie pre smart hub alebo wireless bridge vypne, všetky 230 V pripojených zariadeniach budú pokračovať v prevádzke v samostatnom režime. Budú spínať alebo stmievať iba svoj vlastný kontakt

Smart ovládač motora sa nepodarilo nájsť v aplikácii Niko Home alebo programovacom softvéri, alebo sa ho nepodarilo spárovať so sieťou

Napájanie je vypnuté

Zapnite napájanie

Smart ovládač motora a smart hub alebo wireless bridge sú príliš blízko seba

Zabezpečte, aby vzdialenosť medzi Zigbee® zariadením a smart hubom alebo wireless bridgom pre Niko Home Control bola aspoň 2 metre.
Rovnakú minimálnu vzdialenosť je potrebné dodržať medzi Wi-Fi routerom a smart hubom alebo wireless bridgom

Smart ovládač motora a smart hub, wireless bridge alebo iné smart zariadenie sú umiestnené príliš ďaleko od seba

Zabezpečte, aby vzdialenosť medzi zariadením a smart hubom, wireless bridgom alebo ďalším Zigbee® zariadením bola max. 10 metrov. Ak chcete zvýšiť dosah, môžete do siete napr. pridať ďalšiu zariadenie Zigbee® napájané 230 V

Medzi aplikáciou Niko Home alebo laptopom/PC a smart hubom alebo wireless bridgom nie je žiadne spojenie

Skontrolujte pripojenie k smart hubu alebo wireless bridgu. Na odstránenie problému si pozrite príslušnú príručku k produktu

Záťaž sa nezapne

Istič (MCB) svetelného okruhu je deaktivovaný alebo došlo k skratu

Skontrolujte, či žiarovka spĺňa špecifikácie záťaže uvedené v tomto návode

Ovládač žalúzií/roliet sa používa počas prechodného obdobia, keď RF pripojenie na smart hub alebo wireless bridge bolo stratené

Po uplynutí prechodného obdobia by malo LED spätnej väzby blikať načerveno a zariadenie je možné používať v samostatnom režime

Ovládač žalúzií/roliet je poškodený

Odpojte smart hub alebo wireless bridge, aby ste smart ovládač motora nastavili do samostatného režimu. Červené LED budú blikať. Stláčajte tlačidlá, aby ste počuli, ako zabudované relé spínajú. Vymeňte ovládač žalúzií/roliet, ak nepočujete obe relé

Žiarovka je poškodená

Pripojte žiarovku na smart ovládač motora, ktorý určite funguje. Ak sa táto žiarovka rozsvieti, bol chybný predchádzajúci ovládač

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.