Skip to main content
Skip table of contents

Správanie LED na bezdrôtovom, batériou napájanom Zigbee® spínači (jedndoduchý)

LED spätnej väzby bude viditeľné len vtedy, keď jedndoduchý bezdrôtový, batériou napájaný Zigbee® spínač demontujete a odstránite z prístrojového spodku, a keď dlho stlačíte a podržíte programovacie tlačidlo. Programovacie LED sa nachádza v zadnej časti spínača.Príčina

Akcia

Programovacie LED je VYP
Bežná prevádzka


Programovacie tlačidlo nebolo (správne) stlačené

Stlačte programovacie tlačidlo dostatočne dlho

Batéria je vybitá

Vymeňte mincovú batériu

Programovacie LED bliká namodro

 • Bezdrôtový batériou napájaný spínač Zigbee® sa pokúša pripojiť k sieti Zigbee® a úroveň nabitia batérie je dostatočne vysoká

 • Ak je na zariadení Zigbee® prostredníctvom stránky diagnostiky v programovacom softvéri aktivovaná funkcia „identifikovať“, modré LED začne blikať v momente, keď bude bezdrôtový batériou napájaný spínač Zigbee® aktivovaný (nie v režime šetrenia batériou)

Počkajte, kým LED prestanú blikať. To môže trvať až 90 sekúnd. Frekvencia blikania závisí od metódy párovania:

 • zabliká 1-krát: režim párovania EZ (Niko Home Control alebo sieť tretej strany)

 • zabliká 2-krát: párovanie Touchlink

 • zabliká 4-krát: párovanie Find&Bind LED bude svietiť načerveno, keď je batéria takmer vybitá

Modré LED zostane zapnuté 4 sekundy

Bezdrôtový batériou napájaný spínač Zigbee® je pripojený k sieti Zigbee® a úroveň nabitia batérie je dostatočne vysoká

 • Modré LED sa vypne po 4 sekundách, a potom je bezdrôtový batériou napájaný spínač Zigbee® pripravený na použitie

 • LED bude svietiť načerveno, ak je batéria takmer prázdna

Programovacie LED bliká načerveno

 • Úroveň nabitia batérie je nízka, čo indikuje červené LED

 • Význam nepretržite zapnutej/blikajúcej modrej LED je uvedený vyššie


 • Vymeňte mincovú batériu.

 • Červená LED nie je aktívna počas bežnej prevádzky a zostáva vypnutá, keď je úroveň napätia batérie príliš nízka


Programovacia LED svieti nepretržite načervenoJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.