Skip to main content
Skip table of contents

Modul motora

Opis

Motorový modul na žalúzie/rolety môže priamo ovládať tri aplikácie, ktoré sú poháňané motorom napr. sťahovacie rolety, markízy
a žalúzie.

Prehľad

Prevádzka

Každý modul môže obsluhovať až tri motory. Prevádzkový čas otvárania a zatvárania môžete nastaviť
pomocou programovacieho softvéru. Vďaka tomu vždy presne viete v akej polohe sa nachádzajú rolety, a to vám umožňuje
nastaviť vami požadovanú polohu.

Tlačidlá „D“ môžete použiť na manuálnu aktiváciu alebo deaktiváciu motorov od modulu na žalúzie/rolety cez bistabilné
relé s nízkou spotrebou energie v module. Stav relé sa zmení iba vtedy, keď ovládač alebo
spínač vygenerujú dátový impulz. Prosím, majte na pamäti, že manuálna aktivácia alebo deaktivácia je len dočasná a bude prerušená ďalšou komunikáciou
zbernice.


Inštalácia

Schémy zapojenia


 • Uistite sa, že inštalácia je pri montáži do rozvádzača odpojená od siete.
 • Pri pripojovaní záťaže dodržujte všetky platné predpisy.
 • Na každý modul pre žalúzie/rolety je možné pripojiť iba jednu fázu.
 • Pre modul pre žalúzie/rolety používajte max. 16 A automatické poistky. Poistky namontujte pred modul Niko Home Control.
 • Maximálna elektrická energia na každý kanál/výstup je 6A.
 • Na jeden a ten istý modul pre žalúzie/rolety nepripájajte odlišné napätia.


Pri inštalácii modulu postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Zatlačte modul pre žalúzie/rolety na DIN lištu, až kým nezacvakne na miesto.
 2. Vytvorte jednofázové prepojenie zo sieťového napájania na L skrutkové svorky.
 3. Spínacie obvody, ktoré si želáte pripojiť, môžete teraz pripojiť na výstupy.
 4. Zoskupte všetky nulové vodiče a pripojte ich na jednu N skrutkovú svorku.
 5. Pripojte modul pre žalúzie/rolety na modul nachádzajúci sa pred ním. Posuňte posuvný kontakt tohto modulu smerom doprava, kým nezacvakne do modulu pre žalúzie/rolety Tým sa zabezpečí prepojenie napájacieho zdroja a zbernice.

Na ovládanie markíz a žalúzií sa používajú 230 Vac alebo 24 Vdc motory.

Počas inštalovania modulu pre žalúzie/rolety dbajte na nasledovné:

 • Žalúzie sú ovládané 230 Vac motorom, rovnako ako sťahovacie rolety.
 • Ak chcete ovládať žalúzie pomocou 24 Vdc motora, budete na každú žalúziu a markízu potrebovať dva prepínacie kontakty (toto nie je výrobok od spoločnosti Niko).


Chybové hlásenia

Ak modul funguje správne, STATUS LED (stavová LED) sa rozsvieti iba v režime TEST (testovací). Ak dôjde k jednej alebo viacerým chybám, LED bude blikať, pričom ako prvú bude indikovať chybu s najvyššou prioritou. Nižšie uvedená tabuľka uvádza prehľad všetkých chybových hlásení.


LEDAKCIACHYBAMOŽNÉ RIEŠENIA
STAVOVÁ LEDBliká – jeden impulz za dve sekundy.Softvérová chyba

Nesprávna verzia softvéru.*
**Pre aktualizáciu modulu si stiahnite
najnovšiu verziu softvéru
z internetovej stránky spoločnosti Niko.


Technické údaje

 • oneskorenie spínania: 0,5 s
 • maximálny dovolený počet motorov: 3
 • maximálna záťaž: 230 V – 6 A na spínací kontakt
 • rozmery: DIN 4E
 • posuvný kontakt na pripojenie modulu na nasledujúci modul na DIN lište
 • 2 x 8 skrutkových svoriek pre 3 x 1,5 mm² alebo 2 x 2,5 mm² alebo 1 x 4 mm²
 • CE označenie
 • prevádzková teplota: 0 až 45°C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.