Skip to main content
Skip table of contents

Mini detektor

Opis

Mini detektor deteguje pohyb a mení intenzitu osvetlenia. S využitím týchto informácií je možné
aktivovať alebo deaktivovať funkcie Niko Home Control. Výrobok je vhodný na montáž do podhľadov v interiéri aj exteriéri.

Prehľad


1 šošovka
2 pružinové svorky
3 clony
4 koncové svorkovnice


Prevádzka

Všeobecné

Mini detektor sníma pohyb pomocou pasívnej infračervenej technológie (PIR).

Vždy, keď detektor zaregistruje pohyb, tak sa spustí počiatočné správanie naprogramovanej akcie. Ak po uplynutí nastaveného
času nie je zaznamenaný žiaden pohyb (napr. potom, ako všetci odídu z miestnosti), spustí sa ukončovacie správanie. Počiatočné a ukončovacie
správanie pre akcie sa programuje prostredníctvom programovacieho softvéru pre inštaláciu Niko Home Control.

Mini detektor je takisto vybavený svetelným snímačom, ktoré meria svetelnú intenzitu dopadajúceho svetla. Pri programovaní sa vy sami rozhodnete, či má
detektor brať do úvahy len dopadajúce svetlo, pohyby, alebo oba tieto aspekty. To znamená, že si môžete vybrať, či sa akcia spustí
vždy, keď je zaznamenaný pohyb, alebo iba počas dňa, alebo iba večer. Prípadne si môžete vybrať, či detektor
bude do úvahy brať len dopadajúce svetlo a nie pohyby.

Niekoľko voliteľných aplikácií:

 • ako detektor prítomnosti (automatické zapnutie/vypnutie pomocou mini detektora): mini detektor automaticky zapne osvetlenie (v závislosti od nastavenej hodnoty luxov a/alebo podľa toho, či zaregistruje pohyb).
 • ako detektor neprítomnosti (ručné zapnutie tlačidlovým spínačom/automatické vypnutie mini detektorom): Osvetlenie sa zapne stlačením tlačidlového spínača a mini detektor vypne svetlá, keď sa počas určitého obdobia nezistí ďalší pohyb.
 • ako svetelný snímač (automatické zapnutie/vypnutie pomocou mini detektora): mini detektor automaticky zapne osvetlenie v momente, keď intenzita svetla v miestnosti klesne pod nastavenú hodnotu luxov a znovu ho vypne po dosiahnutí tejto nastavenej hodnoty.

Viac informácií o týchto a iných programoch nájdete na stránke www.niko.eu v záložke „Pomoc a podpora“ v
časti „Brožúry a katalógy“


Detektor sa po pripojení na zbernice automaticky nakalibruje. Po cca 40 sekundách je pripravený na použitie. Programovanie sa nezmení ani
po prerušení napájania a detektor bude i naďalej správne fungovať.


Oblasť snímania

Odporúčaná montážna výška je 2 až 3 metre. Keď je detektor namontovaný vo výške 3 metrov, tak má snímaná
oblasť rozsah 9,5 m (keď je citlivosť na pohyby nastavená na vysokú úroveň).


Vyššie uvedené informácie sú dôležité pre nastavenia na vysokej úrovni. Ak bude citlivosť detektora nastavená na „stredne vysokú“, „stredne nízku“ alebo „nízku“ úroveň, tak detektor nebude až tak citlivo reagovať na pohyby (prenos tepla) a oblasť snímania bude menšia.
Mini detektor najcitlivejšie reaguje na pohyby, ktoré prechádzajú oblasťou snímania.


Detekčný uhol

Mini detektor má 360° detekčný uhol. Detekčný uhol môžete s použitím pribalených clôn zmenšiť na 180°
(v bielej alebo čiernej farbe). Clony môžete otáčať po šošovke o 360° a v prípade potreby ich môžete orezať.

Inštalácia

Mini detektor je navrhnutý na zapustenú montáž do podhľadov.


Pri inštalácii mini detektora postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. V strope urobte otvor s priemerom 3 cm.
 2. Pripojte mini detektor na dvojvodičový zbernicový kábel s použitím štandardného detektora (nie je súčasťou balenia). Na toto použite dva vodiče umiestnené na vrchnej časti detektora. Ich dĺžka je 50 cm, priemer 0,5 mm² a na ich koncoch sa nachádzajú koncové svorkovnice s priemerom 1 mm a s dĺžkou 8,8 mm.
 3. Ohnite pružinové svorky smerom nahor a opatrne zasuňte mini detektor do otvoru v strope. Pomocou pružinových svoriek jednoducho upevníte zariadenie.


Neinštalujte mini detektor do blízkosti zdrojov tepla, na miesta s prúdením vzduchu (ventilačné systémy) alebo k pohybujúcim sa
objektom. Tieto môžu nechcene spúšťať mini detektor.


Programovanie

Môžete určiť a upraviť nastavenia mini detektora v programovacom softvéri Niko Home Control. Môžete upraviť tri nasledujúce nastavenia:

 • úroveň osvetlenia
 • citlivosť reagovania na pohyby („nízka“, „stredne nízka“, „stredne vysoká“, „vysoká“)
 • oneskorenie vypnutia.
 • prevádzkový režim (detektor prítomnosti alebo neprítomnosti)
 • prevádzkový režim snímača svetla (tma a svetlo alebo len tma)

V softvéri môžete určiť, ktorá akcia má byť spustená po dosiahnutí vami zvolenej intenzity svetla a/alebo pri zaznamenaní pohybu.
Po uvedení do prevádzky môže používateľ nastaviť mini detektor v programovacom softvéri.


Adresovanie

Po namontovaní mini detektora do stropu a vykonaní nasledovných krokov: „Projekt“, „Vytvoriť“ a „Vybavenie rozvádzača“ sa v programovacom
softvéri ocitnete v kroku „Adresovať“. V tomto kroku budete vyzvaný na priradenie adresy k jednotlivým vstupom.
V momente, ako začnete s adresovaním, začne na mini detektore blikať zelené svetlo. Mini detektor preskočí adresu iba vtedy, keď zaznamená
značný rozdiel v intenzite svetla. Takýto rozdiel intenzity svetla vytvoríte, ak na detektor zasvietite baterkou (keď je v danej oblasti málo svetla), alebo tak, že ho
zakryjete/zacloníte (keď je v danej oblasti príliš veľa svetla). V momente
správneho nastavenia adresy začne zelená LED kontrolka neprerušovane svietiť.


Adresovať môžete aj pomocou manuálneho zadania jedinečnej MAC adresy prostredníctvom programovacieho softvéru. Túto MAC adresu nájdete na samotnom mini detektore.


Technické údaje

 • Katalógové číslo: 550-20220
 • Rozmery: 13,3 x 36 mm (VxŠ) / 62,6 x 36 mm (VxŠ) (vrátane neviditelnej časti)
 • Prevádzkové napätie 26 Vdc (SELV, bezpečné nízke napätie)
 • Spotreba: 0,1 W / 5 mA (10 Niko Home Control bodov)
 • Detekčný uhol: 360°
 • Oblasť snímania: kruhová, max. 9,5 m pri výške 3 m (citlivosť nastavená na „vysokú“ úroveň)
 • Pripojenie: káble 50 cm, 2 x 0,5 mm² (s koncovými svorkovnicami dlhými 8,8 a s priemereom 1 mm)
 • Montážna výška: 2 – 3 m
 • Priemer vrtáka: 30 mm
 • Svetelná citlivosť: 2 – 25 000 luxov
 • Doba oneskorenia vypnutia: 1 – 60 min
 • Stupeň ochrany: IP65
 • Okolitá teplota: -10 °C – 50 °C
  Mini detektor je možné používať pri teplotách okolia do -20 ° C za podmienky, že citlivosť na pohyb je nastavená na „nízka“
 • CE zhoda
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.