Skip to main content
Skip table of contents

Demontáž zariadenia Digital black, 230 V

Na demontovanie zariadenia Digital black postupuje takto:

Odpojte napájanie zo siete.


  1. Ak ste použili bezpečnostnú skrutku v spodnej časti, odskrutkujte ju.  Použite imbusový kľúč (šesťhran) s rozmerom 2 mm.
  2. Jemne zatiahnite za spodnú časť displeja, aby ste ho vybrali z prístrojového spodku.
  3. Odskrutkujte rozperky alebo skrutky pre montáž na stenu (v hornej/dolnej časti) a opatrne vytiahnite prístrojový spodok zo steny.
  4. Odskrutkujte svorky vodičov a vodiče vytiahnite zo svoriek.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.