Skip to main content
Skip table of contents

Bezdrôtový merač spotreby

Opis

Tento merač sa používa na meranie celkovej spotreby elektrickej energie, vyprodukovanej solárnej energie a spotreby jednotlivých spotrebičov, ako sú tepelné čerpadlá, kotly s tepelným čerpadlom, klimatizácie a nabíjačky elektrických vozidiel.
Komunikuje bezdrôtovo s inštaláciou Niko Home Control. Všetky namerané hodnoty si môžete pozrieť prostredníctvom aplikácie Niko Home, čo vám umožní získať prehľad o (vlastnej) spotrebe a produkcii elektrickej energie a takisto sledovať odchýlky.
Môžete takisto nakonfigurovať inteligentné energetické hlásenia, ktoré vás upozornia na nezvyčajnú spotrebu energie.
A ak aktivujete úsporné režimy Niko Home Control ako napr. solárny režim, režim šetrenia v špičke a inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel, môžete zvýšiť svoju vlastnú spotrebu, keď je k dispozícii nadmerné množstvo solárnej energie, vyhnúť sa prekročeniu limitu špičkového výkonu a znížiť tak náklady na energie.

Prehľad

Prevádzka

Merač spotreby bezdrôtovo meria elektrický prúd v jednom alebo viacerých vodičoch cez dodávané prúdové svorky. Modul zisťuje napätie meranej fázy prostredníctvom pripojených svoriek. Odmeraním elektrického prúdu a napätia dokáže inštalácia presne vyhodnotiť, koľko energie sa v domácnosti spotrebuje alebo vyprodukuje. Všetky namerané hodnoty sa odošlú do inštalácie Niko Home Control a uložia sa na jednotke connected controller, vďaka čomu získate prehľad o svojej celkovej spotrebe a produkcii elektrickej energie. Podrobný prehľad týchto údajov je dostupný na vyžiadanie prostredníctvom aplikácie v smartfóne.


 • Merač spotreby by sa nemal používať na fakturáciu a slúži len na informačné účely. Na účely fakturácie sú platné iba údaje zaznamenané meračom od dodávateľa elektrickej energie
 • Merač spotreby nepoužívajte na meranie dielov s priamym prúdom


Inštalácia

Bezdrôtová sieť Niko Home Control

Pred inštaláciou merača spotreby postupujte podľa odporúčaní pre nastavenie siete, aby ste zaručili sieťovanie zariadení.
Musíte takisto dodržiavať minimálnu predpísanú vzdialenosť 2 metrov medzi Niko Home Control RF zariadením (vrátane smart hubu) a inými RF vysielačmi (napr. Wi-Fi zariadením) alebo zariadeniami ako sú motory, čerpadlá a elektronické LED transformátory.

Schémy zapojenia

a. jednofázové, tri okruhy

b. trojfázové, tri okruhy

c. trojfázové, 3P + N (400 Vac)

d. trojfázové, 3P (3 x 230 Vac)Tento výrobok musí byť v rozvádzači zabezpečený max. 16 A miniatúrnym ističom (MCB).
Menovitý výkon MCB je limitovaný vnútroštátnymi inštalačnými predpismi.

Inštalácia

Pri inštalácii merača spotreby postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 • Uistite sa, že počas inštalácie bude zariadenie odpojené od elektrickej siete
 • Vždy merajte napätie a prúd na jednej a tej istej fáze
 • Kábel prúdovej svorky, ktorý je obsiahnutý v balení s meračom, sa dodáva už nakalibrovaný. Kábel neskracujte, ani nepredlžujte.
 • Do každej inštalácie je možné pridať maximálne päť meračov spotreby
 1. Upevnite (dodávanú) montážnu konzolu na stenu pomocou skrutiek a zacvaknite merač spotreby na montážnu konzolu
 2. Prúdovú svorku zacvaknite na vodiče spínaných okruhov, na ktorom chcete odmerať spotrebovanú alebo vyprodukovanú elektrickú energiu

 • Šípka na prúdovej svorke musí ukazovať smerom od hlavného merača
 • Viaceré spínané okruhy na jednej a tej istej fáze odmeriate pomocou jednej prúdovej svorky. Jednu prúdovú svorku môžete namontovať na viaceré rôzne vodiče

3. Pripojte svorky na merač spotreby
4. Pripojte elektrické rozvody merača spotreby k elektrickým okruhom

 • Vždy sa uistite, že ste pripojili modrý a červený vodič na ten istý istič s prerušovaním zemného spojenia, pretože merač spotreby je napájaný týmito vodičmi.
Jednofázové a 3P + N (pozrite si vyššie uvedenú schému zapojenia)
  • Pripojte modrý vodič na neutrálny vodič
  • Pripojte červený vodič k fázovému vodiču, ktorý je monitorovaný svorkou L1/A
   Ak sa používajú svorky L2 a L3:
   • Pripojte sivý vodič na fázový vodič monitorovaný svorkou L2/B
   • Pripojte hnedý vodič na fázový vodič monitorovaný svorkou L3/C
Trojfázové, 3P (3 x 230 Vac) (pozrite si vyššie uvedenú schému zapojenia)
  • Nepripájajte svorku L1/A
  • Pripojte svorku L2/B na druhý fázový vodič
  • Pripojte svorku L3/C na tretí fázový vodič
  • Pripojte modrý vodič k fázovému vodiču, ktorý nie je monitorovaný žiadnou prúdovou svorkou (prvý fázový vodič)
  • Pripojte hnedý vodič na fázový vodič monitorovaný svorkou L2/C
  • Pripojte hnedý a červený vodič na fázový vodič monitorovaný svorkou L3/C


 • Všetky káblové vložky v rozvádzači musia byť uzatvorené. Spôsob uzatvárania káblových vstupov je definovaný vnútroštátnymi inštalačnými predpismi
 • Upevnite káble vo vnútri rozvádzača, aby ste zabránili náhodnému odpojeniu bezdrôtového meraču spotreby od elektrických okruhov 

Ak je všetko správne nainštalované a nakonfigurované, informácie o elektrickom výkone sa zobrazia nasledujúcim spôsobom:

 • Hlavné/globálne meranie v domácnosti
 • Kladná hodnota pri spotrebe zo siete
 • Záporná hodnota pri odosielaní do siete
 • Meranie okruhu/spotrebiča
 • Kladná hodnota pri spotrebe
 • Fotovoltické panely a/alebo batéria
 • Kladná hodnota pri produkcii fotovoltickej energie alebo vybíjaní batérie
 • Záporná hodnota pri nabíjaní batérie a/alebo spotrebe fotovoltického meniča


V prípade, že sa vyskytnú problémy s inštaláciou, postupujte nasledujúcim spôsobom:
Svorky boli namontované v nesprávnom smere
Pomocou stránky diagnostiky programovacieho softvéru Niko Home Control skontrolujte, či sú svorky nainštalované správne.
Smer svorky môžete zmeniť upravením jej parametrov prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.

Svorky boli pripojené k nesprávnym fázovým vodičom
Pomocou stránky diagnostiky programovacieho softvéru Niko Home Control skontrolujte, či sú svorky nainštalované správne. 
Vždy skontrolujte pripojenia elektroinštalácie a svoriek, aby ste sa uistili, že sú nainštalované správne kombinácie fázových vodičov a svoriek.


Uvedenie do prevádzky

Bezdrôtový merač spotreby sa uvádza do prevádzky a konfiguruje prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control.

Kedykoľvek je možné do prevádzky uvádzať iba jeden merač spotreby do prevádzky. Ak je merač pripravený na uvedenie do prevádzky, LED kontrolka začne blikať načerveno. Všetky ostatné bezdrôtové merače spotreby by už mali byť pripojené alebo vypnuté.

Pre každý kanál je možné upraviť nasledujúce nastavenia:

 • názov kanála
 • jednofázové alebo trojfázové použitie
 • typ kanála: globálny (merač od dodávateľa elektrickej energie), čiastkové meranie spotreby alebo čiastkové meranie produkcie (PV, batéria, PV + batéria), menič (výroba, batéria)

 • Ak je prerušené napätie zdroja napájania inštalácie Niko Home Control, nebudú zapísané žiadne údaje, a to aj vtedy, ak naďalej prebieha spotreba alebo produkcia elektriny prostredníctvom meraných spínaných okruhov
 • Prídete o všetky údaje kanála, ak pomocou programovacieho softvéru:
 • odstránite kanál
 • zmeníte typ energie
 • zmeníte typ merania

Správanie LEDPríčinaAkcia
Zelená LED kontrolka zabliká trikrát

x 3

Bezdrôtový merač spotreby sa resetuje na predvolené továrenské nastaveniaPrebieha reset merača.
Počkajte, kým nezačne blikať ČERVENÁ kontrolka, až potom začnite proces uvedenia do prevádzky prostredníctvom programovacieho softvéru
Bliká červená LED kontrolka

Bezdrôtový merač spotreby je pripravený na okamžité pridanie do bezdrôtovej sieti Niko Home ControlMerač je pripravený na uvedenie do prevádzky v Niko Home Control. To môžete vykonať prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control
LED VYP
Bežná prevádzka

Nevyžaduje sa žiadna akcia

Vypnutie

Pripojte fázový vodič na elektrické okruhy (pozrite si čast Inštalácia)

Žiadna komunikácia s hlavnou riadiacou jednotkou controller alebo
neboli prijaté žiadne údaje o energiách a napájaní

Ak sa pripojenie neobnoví automaticky, vypnite a znovu zapnite zdroj napájania bezdrôtového smart hubu/jednotky wireless bridge a skontrolujte, či merač spotreby je stále v dosahu. Skráťte vzdialenosť medzi jednotkou controller a bezdrôtovým smart hubom/jednotkou wireless bridge alebo medzi ne nainštalujte opakovač signálu. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícke služby spoločnosti Niko

Reset

KrokAkciaLED
1
Stlačte na 10 sekúnd

x 3

bliká
2

bliká

Údržba a odstraňovanie problémov

Výmena chybného merača spotreby

 1. Odstráňte chybný merač a nainštalujte nový
 2. Pridajte nový merač do inštalácie Niko Home Control prostredníctvom karty „Adresovanie“ v programovacom softvéri Niko Home Control

 • Nemusíte odstrániť adresu chybného merača spotreby z karty „Adresovanie“, keďže sa automaticky prepíše pri adresovaní nového merača
 • Kedykoľvek je možné do prevádzky uvádzať iba jeden merač spotreby do prevádzky. Ak je merač pripravený na uvedenie do prevádzky, LED kontrolka začne blikať načerveno. Všetky ostatné bezdrôtové merače spotreby by už mali byť pripojené alebo vypnuté.

Aktualizovanie bezdrôtového merača spotreby

Ak je k dispozícii aktualizácia, dostanete upozornenie o najnovšej verzii prostredníctvom programovacieho softvéru Niko Home Control alebo aplikácie Niko Home. Merač bude počas aktualizácie naďalej funkčný. Ak vaša inštalácia obsahuje viaceré bezdrôtové merače spotreby, automaticky sa budú aktualizovať jeden za druhým. Bezdrôtový merač spotreby sa aktualizuje behom maximálne šiestich hodín po aktualizácii smart hubu.

Čo sa stane s bezdrôtovým meračom spotreby, ak musím vymeniť alebo resetovať bezdrôtový smart hub?

V prípade resetu alebo výmeny bude potrebné znovu priradiť adresu bezdrôtového merača spotreby k bezdrôtovému smart hubu.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

 • Resetujte bezdrôtový merač spotreby
 • Znovu priraďte adresu bezdrôtového merača spotreby prostredníctvom karty „Adresovanie“ v programovacom softvéri Niko Home Control

Tento postup opakujte pre všetky bezdrôtové merače spotreby.

Odstraňovanie problémov

Problém

Príčina

Akcia

Nie je možné nájsť bezdrôtový merač spotreby v programovacom softvéri

Napájanie je vypnuté

Pripojte napájacie vodiče merača (pozrite si časť Inštalácia)


Bezdrôtový merač spotreby a smart hub alebo wireless bridge sa nachádzajú príliš blízko seba

Zabezpečte, aby vzdialenosť medzi bezdrôtovým meračom spotreby a smart hubom alebo wireless bridgom pre Niko Home Control bola aspoň 2 metre. Rovnakú minimálnu vzdialenosť je potrebné dodržať medzi Wi-Fi routerom a smart hubom alebo wireless bridgom


Bezdrôtový merač spotreby a smart hub, wireless bridge alebo iné pripojené zariadenie sa nachádzajú príliš ďaleko od seba

Dodržiavajte vzdialenosť maximálne 10 metrov medzi meračom a smart hubom, wireless bridgom alebo ďalším 230 V pripojeným Zigbee® zariadením. Ak chcete zvýšiť dosah, môžete do siete pridať napr. ďalšie Zigbee® zariadenie s 230 V napájaním


Medzi aplikáciou Niko Home alebo laptopom/PC a smart hubom alebo wireless bridgom nie je žiadne spojenie

Skontrolujte pripojenie k smart hubu alebo wireless bridgu.
Uistite sa, že PC a smart hub/connected controller sú pripojené k rovnakej IP sieti.
Na odstránenie problému si pozrite príslušnú príručku k produktu

Zobrazil sa ďalší bezdrôtový merač spotreby namiesto toho, ktorý som chcel uviesť do prevádzky

Viaceré bezdrôtové merače spotreby sú pripravené na uvedenie do prevádzky

Uistite sa, že iba jeden merač spotreby je pripravený na uvedenie do prevádzky (bliká červená LED kontrolka). Všetky ostatné bezdrôtové merače spotreby by už mali byť pripojené alebo vypnuté

Zobrazujú sa moje o spotrebe energie, pričom by sa mali zobrazovať moje údaje o vyprodukovanej/odoslanej energii

Svorka ukazuje nesprávnym smerom

Smer svorky otočte upravením nastavení zariadenia prostredníctvom programovacieho softvéru alebo ju nainštalujete do rozvádzača v opačnom smere.


Nastavenia konfigurácie zariadenia sú nesprávne

Skontrolujte nastavenia zariadenia v programovacom softvéri


Fázové rozvody boli nainštalované nesprávne

Skontrolujte fázové rozvody a príslušné svorky a overte, či boli správne nainštalované (pozrite si časť Inštalácia)

Energetické údaje v grafoch aplikácie Niko Home sú nesprávne

Svorka ukazuje nesprávnym smerom

Smer svorky otočte upravením nastavení zariadenia prostredníctvom programovacieho softvéru alebo ju nainštalujete do rozvádzača v opačnom smere


Nastavenia konfigurácie zariadenia sú nesprávne

Skontrolujte nastavenia zariadenia v programovacom softvéri


Fázové rozvody boli nainštalované nesprávne

Skontrolujte fázové rozvody a príslušné svorky. Uistite sa, že boli správne nainštalované (pozrite si časť Inštalácia)

Technické údaje

 • Rozsah merania s dodávanými prúdovými svorkami: 0 W  – 14490 W / 0,44 A – 63 A 
 • Istič: MCB s maximálnym menovitým výkonom 16 A*
 • Maximálny rozsah merania pre kompletný merač spotreby: 3 x 14490 W
 • Bezdrôtová komunikácia: 2,4 GHz IEEE 802.15.4 kompatibilné so sieťou mesh bezdrôtového hubu (552-00001) a wireless bridgu (550-00640)
 • Maximálny dosah rádiového signálu: 10 m (podpora siete mesh pre väčšie vzdialenosti)
 • Vstupné napätie: 230 Vac
 • Výkon rádiovej frekvencie: 19,5 dBM
 • Počet prúdových svoriek: 3 (súčasťou dodávky)
 • Maximálna veľkosť kábla vo svorke: 10 mm²
 • Presnosť: 100 W: IEC 62053-21 trieda 2 (R), trieda 2 (L), 10 W < ... < 100 W: 5 %
 • Pripojenie: trojfázové: 3P+N (400 Vac), 50 Hz
  trojfázové: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz
  jednofázové: tri okruhy s hodnotami 230 Vac, 50 Hz
 • Dĺžka pripojovacieho kábla na každej prúdovej svorke: 90 cm
 • Rozmery (DxŠxV): 86 x 86 x 37 mm
 • Okolitá teplota: 0 – 40 °C

* Menovitý výkon MCB je limitovaný vnútroštátnymi inštalačnými predpismi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.