Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space DHMNHCIV2ED and version 1.0
Sv translation
languageen

You need no special preparations in existing homes with traditional wiring when installing Niko Home Control with a wireless smart hub:

 • You can reuse the electrical wiring and fuse boxes. 
  • The same current ratings apply for the fuses in the cabinet.
  • The same wiring section applies as for classic sockets and switches. 
 • You do not need to provide extra space in the electrical cabinet.
 • You can easily replace the original switches and socket outlets by connected switches and connected socket outlets. 
 • You can use the original flush-mounting boxes (also multiple flush-mounting boxes + horizontal and vertical).
Note

Always obey local installation rules and regulations (e.g. Belgium AREI).

General preparations

 • You need a Wi-Fi network with internet connection.
 • To program your Niko Home Control installation you need the Niko Home app or the Niko Home Control programming software.
 • To control your Niko Home Control installation you need the Niko Home app (available for iOS and Android).

Specific preparations for the connected socket outlet

 • You install the connected socket outlet in a standard wall-mounting box with a min. depth of 50 mm. 
 • You can install the connected socket outlet in multifold wall-mounting boxes.

  Note
  • You cannot install the connected socket outlet in a Niko splashproof (Hydro range) box.
  • You can install the connected socket outlet into a Niko surface mounting box, but doing so leaves very limited space for wiring.
Sv translation
languagenl

Je hoeft geen bijzondere voorbereidingen te treffen in bestaande woningen met traditionele bekabeling wanneer je Niko Home Control installeert met een draadloze slimme hub:

 • Je kan de bestaande elektriciteitsdraden en zekeringdozen gebruiken. 
  • Voor de zekeringen in de kast geldt hetzelfde nominale stroombereik.
  • En de bedradingssectie is dezelfde als voor klassieke wandcontactdozen en schakelaars. 
 • Je hebt geen extra ruimte nodig in de elektriciteitskast.
 • Je kan de originele schakelaars en wandcontactdozen eenvoudig vervangen door geconnecteerde schakelaars en geconnecteerde wandcontactdozen. 
 • Je kan de originele inbouwdozen gebruiken (ook meervoudige inbouwdozen + horizontale en verticale).
Note

Hou je altijd aan de plaatselijke installatieregels en -voorschriften (bv. AREI in België).

Algemene voorbereiding

 • Je hebt een wifinetwerk met internetverbinding nodig.
 • Om je Niko Home Control installatie te programmeren, heb je de Niko Home app of de Niko Home Control programmeersoftware nodig.
 • Om je Niko Home Control installatie te bedienen, heb je de Niko Home app nodig (beschikbaar voor iOS en Android).

Specifieke voorbereiding voor de geconnecteerde wandcontactdoos

 • Je plaatst de geconnecteerde wandcontactdoos in een standaard inbouwdoos met een min. diepte van 50 mm. 
 • Je kan de geconnecteerde wandcontactdoos in meervoudige inbouwdozen plaatsen.

  Note
  • Je kan de geconnecteerde wandcontactdoos niet in een spuitwaterdichte Niko doos plaatsen (Hydro-assortiment).
  • Je kan de geconnecteerde wandcontactdoos in een Niko opbouwdoos plaatsen, maar dan is er heel weinig plaats voor de bekabeling.
Sv translation
languagefr

Aucune préparation spécifique n'est requise dans les habitations existantes avec câblage traditionnel si vous installez Niko Home Control avec un hub intelligent sans fil :

 • Vous pouvez réutiliser le câblage électrique et les boîtes à fusibles. 
  • Les mêmes valeurs de courant s'appliquent pour les fusibles dans l'armoire.
  • La même section de câblage s'applique que pour les prises classiques et les interrupteurs. 
 • Vous ne devez pas prévoir un espace supplémentaire dans l'armoire électrique.
 • Vous pouvez aisément remplacer vos interrupteurs et prises de courant d'origine par des interrupteurs connectés et des prises de courant connectées. 
 • Vous pouvez utiliser les boîtes d'encastrement d'origine (également boîtes d'encastrement multiples + horizontales et verticales).
Note

Respectez toujours les règles et réglementation locales relatives à l'installation (par ex. RGIE en Belgique).

Préparations générales

 • Vous avez besoin d'un réseau WiFi et d'une connexion à Internet.
 • Pour programmer votre installation Niko Home Control, vous avez besoin de l'appli Niko Home ou du logiciel de programmation Niko Home Control.
 • Pour commander votre installation Niko Home Control, vous avez besoin de l'appli Niko Home (disponible pour iOS et Android).

Préparations spécifiques pour la prise de courant connectée

 • Vous installez la prise de courant connectée dans une boîte de fixation murale standard présentant une profondeur minimale de 50 mm. 
 • Vous pouvez installer la prise de courant connectée dans des boîtes de fixation murale multiples.

  Note
  • Vous ne pouvez pas installer la prise de courant connectée dans une boîte Niko étanche aux projections d’eau (gamme Hydro).
  • Vous pouvez installer la prise de courant connectée dans une boîte de montage apparent Niko, mais cela laissera très peu d'espace pour le câblage.
Sv translation
languageda

Der er ikke behov for særlige forberedelser i eksisterende boliger med traditionel ledningsføring, når du installerer Niko Home Control med en trådløs smart hub:

 • Du kan genbruge de elektriske ledningsføring og sikringsbokse. 
  • De samme aktuelle klassificeringer gælder for sikringerne i eltavlen.
  • Det samme ledningsområde gælder som for klassiske stikkontakter og afbrydere. 
 • Der er ikke behov for at skabe ekstra plads i eltavlen.
 • Du kan nemt udskifte de originale afbrydere og stikkontakter med smarte enkeltkontakter og smarte stikkontakter. 
 • Du kan bruge de originale indmuringsdåser (også flere indmuringsdåser + vandret og lodret).
Note

Overhold altid lokale installationsregler og -forskrifter (f.eks. AREI i Belgien).

Generelle forberedelser

 • Du har brug for et WiFi-netværk med internetforbindelse.
 • For at programmere din Niko Home Control-installation har du brug for Niko Home-appen eller Niko Home Control programmeringssoftwaren.
 • For at betjene din Niko Home Control-installation har du brug for Niko Home-appen (fås til iOS og Android).

Særlige forberedelser til den smarte stikkontakt

 • Du installerer den smarte stikkontakt i en standard vægmonteringsdåse med en min. dybde på 50 mm. 
 • Du kan installere den smarte stikkontakt i mangesidige vægmonteringsdåser.

  Note
  • Du kan ikke installere den smarte stikkontakt i en stænktæt Niko-dåse (fra Hydro-sortimentet).
  • Du kan installere den smarte stikkontakt i en Niko-påbygningsdåse, men dette efterlader begrænset plads til ledninger.
Sv translation
languagesk

Ak inštalujete Niko Home Control sbezdrôtovým Smart Hubom do domov a bytov s tradičnou kabelážou, nemusíte vykonať žiadne špeciálne prípravy:

 • Môžete použiť pôvodnú elektroinštaláciu a a rozvádzače. 
  • Platia rovnaké menovité hodnoty prúdu pre poistky/ističe v rozvádzači.
  • Používajú sa rovnaké prierezy vodičov ako pre bežné zásuvky a spínače. 
 • Nemusíte hľadať nové miesto v rozvádzači.
 • Jednoducho vymeníte pôvodné spínače a zásuvky za smart spínače a zásuvky. 
 • Môžete použiť pôvodné zapustené montážne krabice (a takisto viacnásobné zapustené montážne krabice - horizontálne a vertikálne).
Note

Vždy dodržiavajte lokálne inštalačné normy a smernice (napr. belgické AREI).

Všeobecná príprava

 • Potrebujete sieť WiFi s pripojením na internet.
 • Na naprogramovanie elektroinštalácie Niko Home Control potrebujete aplikáciu Niko Home alebo programovací softvér Niko Home Control.
 • Na ovládanie elektroinštalácie Niko Home Control potrebujete aplikáciu Niko Home (dostupnú pre iOS a Android).

Špecifické prípravy pre smart zásuvku

 • Smart zásuvka sa inštaluje do štandardnej zapustenej montážnej krabice s min. hĺbkou 50 mm. 
 • Smart zásuvky môžete nainštalovať aj do viacnásobnej zapustenej montážnej krabice.

  Note
  • Smart zásuvky nemôžete inštalovať do vodoodolných krabíc (produktový rad Hydro) od spoločnosti Niko.
  • Smart zásuvky môžete nainštalovať do montážnych krabíc na povrchovú montáž od spoločnosti Niko, ale v takom prípade nezostane veľa miesta na kabeláž.
Sv translation
languagesv

Det behövs inga speciella förberedelser i bostäder med traditionell ledningsdragning när man ska installera Niko Home Control med en trådlös gateway:

 • Du kan återanvända elledningarna och säkringsskåpen. 
  • Samma märkström gäller för säkringarna i elcentralen.
  • Samma ledningsarea gäller som för klassiska uttag och strömställare. 
 • Du behöver inte se till att det finns extra plats i elcentralen.
 • Du kan enkelt byta ut de ursprungliga strömställarna och eluttagen mot smarta strömställare and smarta uttag. 
 • Du kan använda de ursprungliga infällningsdosorna (även flera infällningsdosor + horisontella och vertikala).
Note

Respektera alltid lokala installationsregler och -bestämmelser (t.ex. AREI i Belgien).

Allmänna förberedelser

 • Du behöver ett WiFi-nätverk med internetanslutning.
 • För att programmera din Niko Home Control-installation behöver du Niko Home-appen eller Niko Home Control-programmeringsprogramvaran.
 • För att styra din Niko Home Control-installation behöver du Niko Home-appen (finns för iOS och Android).

Specifika förberedelser för det smarta uttaget

 • Du installerar det smarta uttaget i en väggmonterad standarddosa med ett minstadjup på 50 mm. 
 • Du kan installera det smarta uttaget i mångdubbla väggmonterade dosor.

  Note
  • Du kan inte installera det smarta uttaget i en stänksäker Niko-dosa (Hydro-sortimentet).
  • Du kan installera det smarta uttaget i en utanpåliggande Niko-dosa, men det lämnar väldigt lite utrymme åt ledningsdragningen.
Sv translation
languagede

Für die Installation von Niko Home Control mit einem drahtlosen intelligenten Hub sind in bestehenden Häusern mit herkömmlicher Verkabelung keine besonderen Vorbereitungen erforderlich:

 • Sie können die elektrische Verkabelung und die Sicherungskästen weiter verwenden. 
  • Für die Sicherungen im Schaltschrank gelten gleichen Stromstärken.
  • Es gilt derselbe Kabelquerschnitt wie für klassische Steckdosen und Schalter. 
 • Im Schaltschrank wird kein zusätzlicher Platz benötigt.
 • Sie können die ursprünglichen Schalter und Steckdosen einfach durch vernetzte Schalter und vernetzte Steckdosen ersetzen. 
 • Sie können die ursprünglichen Unterputzdosen verwenden (auch mehrere Unterputzdosen + horizontal und vertikal).
Note

Beachten Sie stets die örtlichen Installationsvorschriften (in Belgien zum Beispiel AREI).

Allgemeine Vorbereitungen

 • Sie benötigen ein WLAN-Netzwerk mit Internetverbindung.
 • Um Ihre Niko Home Control-Installation zu programmieren, benötigen Sie die Niko Home-App oder die Niko Home Control-Programmiersoftware.
 • Um Ihre Niko Home Control-Installation zu steuern, benötigen Sie die Niko Home-App (erhältlich für iOS und Android).

Spezifische Vorbereitungen für die vernetzte Steckdose

 • Sie installieren die vernetzte Steckdose in einer Standard-Wanddose mit einer Mindesttiefe von 50 mm. 
 • Sie können die vernetzte Steckdose in Mehrfach-Wanddosen installieren.

  Note
  • Sie können die vernetzte Steckdose nicht in einer spritzwassergeschützten Niko-Dose (Hydro-Serie) installieren.
  • Sie können die vernetzte Steckdose in eine Niko-Aufputzdose einbauen, aber dann bleibt nur sehr wenig Platz für die Verkabelung.