Page tree
No Translation available yet

You have English selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagenl


Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met je Vaillant-systeem:

 • De kamertemperatuur bekijken en regelen
 • De temperatuur buitenshuis bekijken
 • De programmeerroutinevoor je verwarming kiezen (bijv. thuis, weg)
 • De werkingsroutine kiezen (bijv. zomer, winter, vorstbeveiliging)
 • De temperatuur van je warmwatersysteem bekijken en boosten

     

De Vaillant-functies verschijnen automatisch in je Niko Home Control apps en je touchscreens nadat je de koppeling tussen beide systemen hebt geactiveerd. Deze functies kunnen ook worden gecombineerd in routines/acties om meerdere items tegelijk te bedienen met één simpele druk op de knop (bijv. alle lichten uitschakelen en de temperatuur lager zetten bij het indrukken van de knop "weggaanwoning verlaten").

Info
 • De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van het Vaillant-systeem.
 • Voor meer geavanceerde instellingen en configuraties kun je altijd de Vaillant vSMART Control app (android of iOS) gebruiken.


Anchor
requirements
requirements
Wat heb je nodig?


SamengevatExtra informatie
Algemeen
 • Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.
 • Je hebt een computer met een webbrowser en een internetverbinding om beide systemen met elkaar te koppelen.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een draadloze slimme hub of een connected controller II.
 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.6 of hoger).
 • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.
 • Je hebt je installatie geregistreerd en je hebt je e-mailadres en wachtwoord bij de hand.
 • Als je de Vaillant-functies wilt gebruiken in combinatie met Niko Home Control acties, moeten deze acties worden geprogrammeerd via de Niko Home Control programmeersoftware voordat de koppeling wordt geactiveerd.
Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu .

Je Vaillant-systeem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je hebt een Vaillant verwarmingsketel met een eBUS-aansluiting.
 • Je systeem heeft een vSMART of eRELAX thermostaat.
 • Je systeem heeft een actieve internetverbinding.
 • Je systeem is uitgerust met een Vaillant communicatie-eenheid en je hebt het serienummer bij de hand.

Je vindt het serienummer van de communicatie-eenheid:

 • op de achterkant of de binnenkant van het apparaat onder de streepjescode
 • in de Vaillant app (android of iOS)


Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Vaillant-systeem?

 1. Controleer of je al het nodige hebt (zie hierboven).
 2. Ga naar  https://mynikohomecontrol.niko.eu. 

 3. Meld je aan met je e-mailadres en wachtwoord.

 4. Klik op de knop  Geconnecteerde services . Hier kun je alle services die aan je installatie gekoppeld zijn beheren, ook het Vaillant-systeem. 

 5. Klik op het tabblad ALLE of druk op de knop Voeg een service toe onder het tabblad ACTIEF.
  Image RemovedImage Added
 6. Klik op het Vaillant-logo. 
  Image RemovedImage Added
 7. Vul het serienummer van de Vaillant communicatie-eenheid in. 

 8. Klik op Activeer

 9. Volg de instructies die op je scherm verschijnen om de activatie te bevestigen.


Hoe deactiveer je de koppeling tussen Niko Home Control en je Vaillant systeem?

 1. Meld je aan op  https://mynikohomecontrol.niko.eu met je e-mailadres en je wachtwoord. 

 2. Klik op de knop Geconnecteerde services . Hier kun je alle services die aan je installatie gekoppeld zijn beheren, ook het Vaillant-systeem. 

 3. Klik op het tabblad ACTIEF. 

 4. Klik op de drie stippen naast het Vaillant-logo en klik op Deactiveer.

   

Info

Na deactivatie van de koppeling gebeurt het volgende:

 • De Vaillant-functies verdwijnen uit je Niko Home Control apps, je touchscreens en Digital blacks.
 • Wanneer ze worden gebruikt in Niko Home Control acties worden de Vaillant-functies niet langer uitgevoerd.


Hoe update je de koppelingsinstellingen tussen Niko Home Control en je Vaillant-systeem?

 1. Meld je aan op  https://mynikohomecontrol.niko.eu met je e-mailadres en je wachtwoord.

 2. Klik op de knop Geconnecteerde services. Hier kun je alle services die aan je installatie gekoppeld zijn beheren, ook het Vaillant-systeem.

 3. Klik op het tabblad ACTIEF.

 4. Klik op de drie stippen naast het Vaillant-logo en klik op Deze geconnecteerde service beheren.

5. Volg de instructies die op je scherm verschijnen.


Je kunt hier de instructievideo bekijken:

 

HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/V-oxx_q5Ytg?rel=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Sv translation
languageen


What can you do with Niko Home Control?

Using By using Niko Home Control with your Vaillant system, you can do the following:

 • Check and control the room temperature
 • Check the outside temperature
 • Choose the heating program mode (e.g. home, away)
 • Choose the operation mode (e.g. summer, winter, frost guard)
 • Check and boost the temperature of the hot water system

     

The Vaillant functions automatically appear automatically in your Niko Home Control apps and your touchscreens after you activated activate the link between both systems. These functions can also be combined in routines/actions to control multiple items simultaneously via one simple button press at the simple press of a button (e.g. turn off all the lights and reduce the set point temperature when pressing the leaving home the house button).

Info
 • Available The available functionality within Niko Home Control depends upon the specific installation features of the Vaillant system.
 • You can always use the Vaillant vSMART Control app (android or iOS) for more advanced settings and configurations.


Anchor
requirements
requirements
What do you need?


In shortExtra information
General
 • No additional electrical wiring is required.
 • You have a computer with a web browser and an internet connection to set up the link between both systems.

Your Niko Home Control installation meets the following requirements:

 • It has a wireless smart hub or a connected controller II.
 • It is configured with the most recent programming software (version 2.6 or higher).
 • It has an active internet connection.
 • It is registered and you have your e-mail address and password on hand.
 • If you want to use the Vaillant functions in combination with Niko Home Control actions, these actions need to be programmed with the Niko Home Control programming software before the link is activated.
If you have not registered your Niko Home Control installation, go to  mynikohomecontrol.niko.eu .

Your Vaillant system meets the following requirements:

 • It is a Vaillant boiler having an eBUS connection.
 • It has a vSMART or eRELAX thermostat.
 • It has an active internet connection.
 • It has a Vaillant communication unit and you have its serial number on hand.

You can find the serial number of the communication unit:

 • on the backside or the inside of the unit below the barcode
 • in the Vaillant app (android or iOS)


How do you activate the link between your Niko Home Control and your Vaillant system?

 1. Check if you have everything you need (see above).
 2. Go to https://mynikohomecontrol.niko.eu.

 3. Log in with your e-mail address and password.

 4. Click the  Connected services  button. This is where you manage all the services linked to your installation, including the Vaillant system.

 5. Click the ALL tab or the Add another service button in the ACTIVE tab. 
  Image RemovedImage Added
 6. Click the Vaillant logo. 
  Image RemovedImage Added
 7. Fill in the serial number of the Vaillant communication unit.

 8. Click Activate.

 9. Follow the instructions on your screen to complete the activation.


How do you deactivate the link between your Niko Home Control and your Vaillant system?

 1. Log in to  https://mynikohomecontrol.niko.eu with your e-mail address and password.

 2. Click  the Connected services button. This is where you manage all the services linked to your installation, including the Vaillant system.

 3. Click the ACTIVE tab.

 4. Click the three dots next to the Vaillant logo and click Deactivate. 

   

Info

After deactivating the link, the following happens:

 • The Vaillant functions disappear from your Niko Home Control apps, your touchscreens and Digital blacks.
 • When used in Niko Home Control actions, the Vaillant functions will not be executed anymore.


How do you update the link settings between your Niko Home Control and your Vaillant system?

 1. Log in to  https://mynikohomecontrol.niko.eu with your e-mail address and password.

 2. Click the Connected services button. This is where you manage all the services linked to your installation, including the Vaillant system.

 3. Click the ACTIVE tab.

 4. Click the three dots next to the Vaillant logo and click Manage this connected service .

 5. Follow the instructions on your screen.

You can watch the tutorial here:

HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/STMb_lLZewc?rel=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>Sv translation
languagefr


Que pouvez-vous faire avec Niko Home Control ?

En utilisant Niko Home Control avec votre système Vaillant, vous pouvez assurer les actions suivantes :

 • Afficher et commander la température ambiante à l'intérieur de la maison.
 • Afficher la température ambiante à l'extérieur de la maison
 • Choisir la programmation de la routine du chauffage (ex. à la maison, absent).
 • Choisir la routine du chauffage (ex. été, hiver, anti-gel).
 • Vérifier et augmenter la température du système de production d'eau chaude.

     

Les fonctions Vaillant apparaissent automatiquement dans vos applications Niko Home Control et vos écrans tactiles après avoir activé le lien entre les deux systèmes. Ces fonctions peuvent aussi être combinées dans des routines/actions visant à commander plusieurs éléments simultanément en appuyant sur un seul bouton (ex. éteindre toutes les lumières et réduire la température au point de consigne en appuyant sur le bouton « Quitter la maison »).

Info
 • La fonctionnalité disponible dans Niko Home Control dépend des propriétés d'installation spécifiques du système Vaillant.
 • Vous pouvez toujours utiliser l'application Vaillant vSMART Control (Android ou iOS) pour des configurations et des réglages plus avancés.


Anchor
requirements
requirements
De quoi avez-vous besoin ?


En brefInformations supplémentaires
Général
 • Aucun câblage électrique supplémentaire n'est requis.
 • Vous avez un ordinateur avec un navigateur web et une connexion à Internet pour régler le lien entre les deux systèmes.

Votre installation Niko Home Control répond aux conditions suivantes :

 • Elle dispose d'un hub intelligent sans fil ou d'une unité de contrôle connectée II.
 • Elle est configurée avec le logiciel de programmation le plus récent (version 2.6 ou supérieure).
 • Elle dispose d'une connexion à Internet active.
 • Elle est enregistrée et vous avez votre adresse e-mail et votre mot de passe sous la main.
 • Si vous voulez utiliser les fonctions Vaillant en combinaison avec les actions Niko Home Control, ces actions doivent être programmées avec le logiciel de programmation Niko Home Control avant l'activation du lien.
Si vous n'avez pas enregistré votre installation Niko Home Control, rendez-vous sur mynikohomecontrol.niko.eu .

Votre système Vaillant répond aux conditions suivantes :

 • Il s'agit d'un chauffe-eau Vaillant disposant d'une connexion eBUS.
 • Il est équipé d'un thermostat vSMART ou eRELAX.
 • Il dispose d'une connexion à Internet active.
 • Il est doté d'une unité de communication Vaillant et vous avez son numéro de série sous la main.

Vous pouvez trouver le numéro de série de l'unité de communication :

 • À l'arrière ou à l'intérieur de l'unité, sous le code-barres.
 • Dans l'application Vaillant (Android ou iOS).


Comment activer le lien entre votre Niko Home Control et votre système Vaillant ?

 1. Vérifiez si vous avez tout ce dont vous avez besoin (cf. ci-dessus).
 2. Rendez-vous sur  https://mynikohomecontrol.niko.eu. 

 3. Connectez-vous avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

 4. Cliquez sur le bouton  Services connectés . C'est l'endroit où vous gérez tous les services associés à votre installation, y compris le système Vaillant. 

 5. Cliquez sur l'onglet TOUS ou sur le bouton Ajouter un autre service sous l'onglet ACTIF.
  Image RemovedImage Added
 6. Cliquez sur le logo Vaillant. 
  Image RemovedImage Added
 7. Complétez le numéro de série de l'unité de communication Vaillant. 

 8. Cliquez sur Activer

 9. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'activation.


Comment désactiver le lien entre votre Niko Home Control et votre système Vaillant ?

 1. Connectez-vous sur  https://mynikohomecontrol.niko.eu avec votre adresse e-mail et votre mot de passe. 

 2. Cliquez sur le bouton Services connectés . C'est l'endroit où vous gérez tous les services associés à votre installation, y compris le système Vaillant. 

 3. Cliquez sur l'onglet ACTIF. 

 4. Cliquez sur les trois points à côté du logo Vaillant et cliquez sur Désactiver. 

   

Info

Après avoir désactivé le lien, voici ce qu'il se produit :

 • Les fonctions Vaillant disparaissent de vos applications Niko Home Control, de vos écrans tactiles et de vos Digital blacks.
 • En cas d'utilisation dans des actions Niko Home Control, les fonctions Vaillant ne seront plus exécutées.


Comment mettre à jour les réglages de lien entre votre Niko Home Control et votre système Vaillant ?

 1. Connectez-vous sur  https://mynikohomecontrol.niko.eu avec votre adresse e-mail et votre mot de passe.

 2. Cliquez sur le bouton Services connectés. C'est l'endroit où vous gérez tous les services associés à votre installation, y compris le système Vaillant.

 3. Cliquez sur l'onglet ACTIF.

 4. Cliquez sur les trois points à côté du logo Vaillant et cliquez sur Gérer ce service connecté.

 5. Suivez les instructions affichées à l'écran.

Vous pouvez regarder le tutoriel ici:

HTML
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/1KTObNgMdUk?rel=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>