Page tree
No Translation available yet

You have English selected as language but this page has not been translated yet. Translate the page or view the content in the default space language below.

Display default

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Sv translation
languagenl


Wat kun je doen met Niko Home Control?

Dankzij Niko Home Control kun je met je DucoBox:

 • De ventilatiesnelheid regelen
 • De programmeermodus voor je ventilatie kiezen (bijv. weg, audio)
 • De CO2-concentratie controleren
 • De relatieve luchtvochtigheid opvolgen
 • Je ventilatie hoger zetten

De Duco functies verschijnen automatisch in je Niko Home Control apps en je touchscreens nadat je de koppeling tussen beide systemen hebt geactiveerd. Deze functies kunnen ook worden gecombineerd in routines/acties om meerdere items tegelijk te bedienen met één simpele druk op de knop (bijv. alle lichten uitschakelen en de ventilatie hoger zetten om de binnenlucht te verversen bij het indrukken van de knop "weggaan").

Info
 • De beschikbare functionaliteit binnen Niko Home Control is afhankelijk van de specifieke installatiekenmerken van de DucoBox.
 • Voor meer geavanceerde instellingen en configuraties kun je altijd de Duco Ventilation app gebruiken.


Anchor
requirements
requirements
Wat heb je nodig?


SamengevatExtra informatie
Algemeen
 • Er is geen extra elektrische bekabeling nodig.
 • Je hebt beide systemen aangesloten op hetzelfde thuisnetwerk via de kabel en/of WiFi.
 • Je hebt een computer met een webbrowser en een internetverbinding om beide systemen met elkaar te koppelen.
De beste oplossing is een kabelaansluiting.

Je Niko Home Control installatie voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je installatie heeft een draadloze slimme hub of een connected controller II.
 • Je installatie is geconfigureerd met de meest recente programmeersoftware (versie 2.5.1 of hoger).
 • Je installatie heeft een actieve internetverbinding.
 • Je hebt je installatie geregistreerd en je hebt je e-mailadres en wachtwoord bij de hand.
 • Als je de DucoBox functies wilt gebruiken in combinatie met Niko Home Control acties, moeten deze acties worden geprogrammeerd via de Niko Home Control programmeersoftware voordat de koppeling wordt geactiveerd.
Je hebt je Niko Home Control installatie nog niet geregistreerd? Ga naar mynikohomecontrol.niko.eu .

Je Duco systeem voldoet aan de volgende vereisten:

 • Je hebt een DucoBox met een communicatieprint.
 • Je systeem heeft een actieve internetverbinding.

De communicatieprint:

 • wordt standaard meegeleverd bij de DucoBox Eco.
 • kan altijd worden toegevoegd aan de DucoBox Silent Connect en de DucoBox Energy.
 • kan aan de DucoBox Focus worden toegevoegd enkel wanneer er op de printplaat versie 2017 staat.


Hoe activeer je de koppeling tussen Niko Home Control en je DucoBox systeem?

 1. Controleer of je al het nodige hebt (zie hierboven).
 2. Ga naar https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 3. Meld je aan met je e-mailadres en wachtwoord.
 4. Klik op de knop  Geconnecteerde services . Hier kun je alle services die aan je installatie gekoppeld zijn beheren, ook het Duco systeem. 
 5. Klik op de tab  ALLE of Voeg een service toe
  Image Removed Image Added

 6. Klik op het  Duco logo.
  Image Removed Image Added
 7. Klik op Activeren.

 8. Volg de instructies die op je scherm verschijnen om de activatie te bevestigen.


Hoe deactiveer je de koppeling tussen Niko Home Control en je DucoBox systeem?

 1. Meld je aan op  https://mynikohomecontrol.niko.eu met je e-mailadres en je wachtwoord. 

 2. Klik op de knop Geconnecteerde services . Hier kun je alle services die aan je installatie gekoppeld zijn beheren, ook het Duco systeem. 

 3. Klik op de tab ACTIEF . 

 4. Klik op de drie stippen naast het Duco logo en klik op Deactiveer. 
   

Info

Na deactivatie van de koppeling gebeurt het volgende:

 • De Duco functies verdwijnen uit je Niko Home Control apps, je touchscreens en Digital blacks.
 • Wanneer ze worden gebruikt in Niko Home Control acties worden de Duco functies niet langer uitgevoerd.

Hoe update je de koppelingsinstellingen tussen Niko Home Control en je Ducobox?

 1. Meld je aan op  https://mynikohomecontrol.niko.eu met je e-mailadres en je wachtwoord. 

 2. Klik op de knop Geconnecteerde services. Hier kun je alle services die aan je installatie gekoppeld zijn beheren, ook het Duco systeem. 

 3. Klik op de tab ACTIEF. 

 4. Klik op de drie stippen naast het Duco logo en klik op Deze geconnecteerde service beheren. 


 5. Volg de instructies die op je scherm verschijnen.


Sv translation
languageen


What can you do with Niko Home Control?

Using Niko Home Control with your DucoBox you can do the following:

 • Control the ventilation speed
 • Choose the ventilation program mode (e.g. away, audio)
 • Check the CO2 concentration
 • Check the relative humidity level
 • Boost the ventilation

The Duco functions appear automatically in your Niko Home Control apps and your touchscreens after you activated the link between both systems. These functions can also be combined in routines/actions to control multiple items simultaneously via one simple button press (e.g. turn off all the lights and activate the ventilation boost to refresh the indoor air when pressing the leaving home button).

Info
 • Available functionality within Niko Home Control depends upon the specific installation features of the DucoBox.
 • You can always use the Duco Ventilation app for more advanced settings and configurations.


Anchor
requirements
requirements
What do you need?


In shortExtra information
General
 • No additional electrical wiring is required.
 • Both systems are connected to the same home network via cable and/or WiFi.
 • You have a computer with a web browser and an internet connection to set up the link between both systems.
A cabled connection is the preferred solution.

Your Niko Home Control installation meets the following requirements:

 • It has a wireless smart hub or a connected controller II.
 • It is configured with the most recent programming software (version 2.5.1 or higher).
 • It has an active internet connection.
 • It is registered and you have your e-mail address and password on hand.
 • If you want to use the DucoBox functions in combination with Niko Home Control actions, these actions need to be programmed with the Niko Home Control programming software before the link is activated.
If you have not registered your Niko Home Control installation, go to mynikohomecontrol.niko.eu .

Your Duco system meets the following requirements:

 • It is a DucoBox having a communication print.
 • It has an active internet connection.

The communication print:

 • comes as a standard with the DucoBox Eco.
 • can always be added to the DucoBox Silent Connect and the DucoBox Energy.
 • can be added to the DucoBox Focus, only when the printed circuit board shows version 2017.


How do you activate the link between your Niko Home Control and your DucoBox?

 1. Check if you have everything you need (see above).
 2. Go to https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 3. Log in with your e-mail address and password.
 4. Click the  Connected services button. This is where you manage all the services linked to your installation, including Duco.
 5. Click the  ALL tab or Add another service.
  Image Removed Image Added

 6. Click the  Duco logo.
  Image Removed Image Added
 7. Click Activate.

 8. Follow the instructions on your screen to complete the activation.


How do you deactivate the link between your Niko Home Control and your DucoBox?

 1. Log in to  https://mynikohomecontrol.niko.eu with your e-mail address and password.

 2. Click the  Connected services  button. This is where you manage all the services linked to your installation, including Duco.

 3. Click the ACTIVE  tab.

 4. Click the three dots next to the Duco logo and click Deactivate.
   

Info

After deactivating the link, the following happens:

 • The Duco functions disappear from your Niko Home Control apps, your touchscreens and Digital blacks.
 • When used in Niko Home Control actions, the Duco functions will not be executed anymore.

How do you update the link settings between your Niko Home Control and your Ducobox?

 1. Log in to  https://mynikohomecontrol.niko.eu with your e-mail address and password.

 2. Click the Connected services button. This is where you manage all the services linked to your installation, including Duco.

 3. Click the ACTIVE tab.

 4. Click the three dots next to the Duco logo and click Manage this connected service. 


 5. Follow the instructions on your screen.
Sv translation
languagefr


Que pouvez-vous faire avec Niko Home Control ?

En utilisant Niko Home Control avec votre DucoBox, vous pouvez réaliser les actions suivantes :

 • Commander la vitesse de ventilation
 • Choisir le mode de programmation de la ventilation (ex. absent, audio)
 • Vérifier la concentration de CO2
 • Vérifier le taux d'humidité relative
 • Augmenter la ventilation

Les fonctions Duco apparaissent automatiquement dans vos applications Niko Home Control et vos écrans tactiles après avoir activé le lien entre les deux systèmes. Ces fonctions peuvent aussi être combinées dans des routines/actions visant à commander plusieurs éléments simultanément via la simple pression d'un bouton (ex. éteindre toutes les lumières et activer l'augmentation de la ventilation pour rafraîchir l'air intérieur en appuyant sur le bouton « Quitter la maison »).

Info
 • La fonctionnalité disponible dans Niko Home Control dépend des propriétés d'installation spécifiques du DucoBox.
 • Vous pouvez toujours utiliser l'application Duco Ventilation pour des réglages et des configurations plus avancés.


Anchor
requirements
requirements
De quoi avez-vous besoin ?


En brefInformations supplémentaires
Général
 • Aucun câblage électrique supplémentaire n'est requis.
 • Les deux systèmes sont connectés au même réseau domestique via le câble et/ou le WiFi.
 • Vous avez un ordinateur avec un navigateur web et une connexion à Internet pour régler le lien entre les deux systèmes.
Une connexion câblée est préférable.

Votre installation Niko Home Control répond aux conditions suivantes :

 • Elle dispose d'un hub intelligent sans fil ou d'une unité de contrôle connectée II.
 • Elle est configurée avec le logiciel de programmation le plus récent (version 2.5.1 ou supérieure).
 • Elle dispose d'une connexion à Internet active.
 • Elle est enregistrée et vous avez votre adresse email et votre mot de passe sous la main.
 • Si vous voulez utiliser les fonctions DucoBox en combinaison avec les actions Niko Home Control, ces actions doivent être programmées avec le logiciel de programmation Niko Home Control avant l'activation du lien.
Si vous n'avez pas enregistré votre installation Niko Home Control, rendez-vous sur mynikohomecontrol.niko.eu .

Votre système Duco répond aux conditions suivantes :

 • Il s'agit d'un DucoBox disposant d'un print de communication.
 • Il dispose d'une connexion à Internet active.

Le print de communication :

 • Est automatiquement présent avec le modèle DucoBox Eco.
 • Peut toujours être ajouté au DucoBox Silent Connect et au DucoBox Energy.
 • Peut être ajouté au DucoBox Focus, uniquement lorsque le circuit imprimé indique une version 2017.


Comment activer le lien entre votre Niko Home Control et votre DucoBox ?

 1. Vérifiez si vous avez tout ce dont vous avez besoin (cf. ci-dessus).
 2. Rendez-vous sur https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 3. Connectez-vous avec votre adresse email et votre mot de passe.
 4. Cliquez sur le bouton  Services connectés . C'est l'endroit où vous gérez tous les services associés à votre installation, y compris Duco. 
 5. Cliquez sur l'onglet TOUT TOUS ou Ajouter un autre service.
  Image Removed Image Added

 6. Cliquez sur le logo  Duco .
  Image Removed Image Added
 7. Cliquez sur Activer.

 8. Suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer l'activation.


Comment désactiver le lien entre votre Niko Home Control et votre DucoBox ?

 1. Connectez-vous sur  https://mynikohomecontrol.niko.eu avec votre adresse email et votre mot de passe. 

 2. Cliquez sur le bouton Services connectés . C'est l'endroit où vous gérez tous les services associés à votre installation, y compris Duco. 

 3. Cliquez sur l'onglet ACTIF

 4. Cliquez sur les trois points à côté du logo Duco et cliquez sur Désactiver. 
   

Info

Après avoir désactivé le lien, voici ce qu'il se produit :

 • Les fonctions Duco disparaissent de vos applications Niko Home Control, de vos écrans tactiles et de vos Digital blacks.
 • En cas d'utilisation dans des actions Niko Home Control, les fonctions Duco ne seront plus exécutées.

Comment mettre à jour les réglages de lien entre votre Niko Home Control et votre Ducobox ?

 1. Connectez-vous sur  https://mynikohomecontrol.niko.eu avec votre adresse email et votre mot de passe. 

 2. Cliquez sur le bouton Services connectés. C'est l'endroit où vous gérez tous les services associés à votre installation, y compris Duco. 

 3. Cliquez sur l'onglet ACTIF. 

 4. Cliquez sur les trois points à côté du logo Duco et cliquez sur Gérer ce service connecté. 


 5. Suivez les instructions affichées à l'écran.