Skip to main content
Skip table of contents

Instellingen wijzigen

Weekprogramma’s wijzigen

In een weekprogramma kun je zelf per dag de tijdstippen en het bijbehorend temperatuurniveau instellen.


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.  

2. Houd de middelste toets ingedrukt tot het instellingenmenu opent. Vanuit dit scherm kun je het programma, de datum en de tijd wijzigen of de kalibrering bijregelen.

3. Kijk of PROG geselecteerd is en druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Volgend scherm verschijnt.


4. Druk op de bovenste of de onderste toets om het weekprogramma te selecteren dat je wilt wijzigen.

5. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Volgend scherm verschijnt; Een week wordt voorgesteld met een set van zeven bolletjes, van maandag tot zondag. Elke lijn komt overeen met een specifiek dagprogramma dat geldig kan zijn voor een of meerdere dagen. De geselecteerde dagen zijn amber gekleurd. In dit voorbeeldscherm hebben de weekdagen (bovenste lijn) en de weekenddagen (onderste lijn) elk een verschillend dagprogramma.

6. Om een dagprogramma toe te voegen: Druk op de onderste toets om toevoegen te selecteren en bevestig je keuze met de middelste toets.

Om een bestaand dagprogramma te wijzigen: Druk op de bovenste of de onderste toets om een lijn te selecteren en bevestig je keuze met de middelste toets. Volgend scherm verschijnt:

Je krijgt het overzicht van het dagprogramma. Je kunt elk van de lijnen aanpassen door de lijn te selecteren met de bovenste of de onderste toets. Je bevestigt je keuze steeds met de middelste toets;  

7. Selecteer de bovenste lijn met de bolletjes als je de dagen wilt wijzigen waarop het dagprogramma geldt. Volgend scherm verschijnt: Doorloop de bolletjes met de bovenste of de onderste toets. Druk op de middelste toets om de amberkleurige bolletjes te deactiveren of de witte bolletjes te activeren. Een amberkleurig bolletje geeft de dag van de week aan waarop het dagprogramma actief is, terwijl een wit bolletje erop wijst dat het dagprogramma op die dag niet geldt. Selecteer terug om terug te keren naar het vorige scherm.


8. Selecteer een van de volgende lijnen waarvan je het tijdstip en/of het bijbehorend temperatuurniveau wilt aanpassen. Volgend scherm verschijnt: In dit scherm kun je het volgende wijzigen:

• tijdstip: op de eerste lijn pas je het tijdstip aan met de bovenste of de onderste toets.

• temperatuur: uit de lijst met temperatuurniveaus kies je de temperatuur die overeen- komt met het geselecteerde tijdstip.

• tijdsblok binnen dit dagprogramma: selecteer wissen om te verwijderen.

Bevestig je keuze steeds met de middelste toets. Selecteer terug om dit scherm te verlaten. Herhaal de vorige stappen voor elke wijziging die je wilt doorvoeren in een dag- of weekprogramma.


Datum en tijd raadplegen

De datum en tijd van de Niko Home Control installatie wordt centraal gestuurd. Je kan deze gegevens wijzigen in de gebrui- kerssoftware. Je kan de datum en tijd als volgt raadplegen:


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.

2. Houd de middelste toets ingedrukt tot het instellingenmenu opent. Volgend scherm verschijnt.

3. Druk op de onderste toets om DATUM te selecteren.

4. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen. Je ziet nu het volgende scherm met uur, dag, maand en jaar.

5. Druk op de bovenste toets om terug te selecteren, en bevestig je keuze met de middelste toets. Je keert terug naar het instellingenmenu.


Thermostaat kalibreren


De installateur is verantwoordelijk voor de kalibrering van de thermostaat. Als je merkt dat de temperatuur op de thermostaat te veel afwijkt van de werkelijke temperatuur, moet je de temperatuur op de thermostaat als volgt corrigeren.


1. Raak een van de toetsen aan om het display te doen oplichten, indien nodig. Het startscherm verschijnt.

2. Houd de middelste toets ingedrukt tot het instellingenmenu opent. Volgend scherm verschijnt:

3. Druk op de onderste toets om KALIBRERING te selecteren.

4. Druk op de middelste toets om je keuze te bevestigen.

5. Druk op de bovenste of de onderste toets tot de weergegeven temperatuur over- eenkomt met de gemeten temperatuur. Je kunt de weergegeven temperatuur tot zes graden vermeerderen of verminderen.

6. Druk op de middelste toets om de gewijzigde temperatuur te bevestigen.


7. Druk op de bovenste toets om terug te selecteren, en bevestig je keuze met de mid- delste toets Je komt terecht in het startscherm.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.