Skip to main content
Skip table of contents

Schakelmodules

Beschrijving

De schakelmodules bestaan in drievoudige of zesvoudige uitvoering. Hiermee kun je respectievelijk drie of zes kringen schakelen.

Overzicht

Werking

Het bussignaal van de connected controller activeert één of meerdere outputs van de schakelmodule. Je kunt de outputs ook manueel activeren of deactiveren met de knoppen op de schakelmodule. Let erop dat deze activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.

Outputs activeren of deactiveren gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert.

Toegelaten  belastingen

Volgende tabel geeft een overzicht van de maximale belasting per type verlichting.

Type  verlichting

Maximale RMS-stroom

spaarlampen (CFLi), ledlampen en fluorescentieverlichting met elektronisch voorschakelapparaat (EVSA)

3 A

tl-lampen

(parallel  gecompenseerd)

6 A

tl-lampen

(niet-gecompenseerd of in serie gecompenseerd)

10 A

laagspanningshalogeenlampen met een gewikkelde of elektronische transformator

10 A

gloeilampen, 230V-halogeenlampen (resistieve  belasting)

16 A


Installatie

Aansluitschema’s


 • Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning staan.
 • Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting.
 • Op elke schakelmodule mag slechts één fase aangesloten worden.
 • Je mag de schakelmodule zekeren met automatische zekeringen van maximaal 16 A. Plaats deze vóór de Niko Home Control module.
 • Controleer of de belastingen beantwoorden aan de specificaties van de schakelmodule.Afwijkende belastingen mag je niet rechtstreeks aansluiten op deze module. De totale belasting bedraagt maximaal 32 A-230 V voor de zesvoudige en 40 A-230 V voor de drievoudige schakelmodule.


Om de module te installeren:

1    Klik de schakelmodule op een DIN-rail.

2    Sluit de netspanning enkelfasig aan op de L-schroefklemmen.

De drievoudige schakelmodule heeft drie afzonderlijke L-schroefklemmen. Je kunt dus drie voedingskringen aansluiten.

Bij de zesvoudige schakelmodule zijn de zes schroefklemmen onderaan doorgelust in twee groepen van drie. Je kunt dus twee voedingskringen aansluiten.

3    Sluit de schakelkringen die je wilt schakelen, aan op de schroefklemmen 1’-3’ of 1’-6’.

4    Groepeer de nuldraden en sluit ze aan op een N-schroefklem.

5    Verbind de schakelmodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de schakelmodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.


Technische gegevens

Drievoudige  schakelmodule

 • maximale belasting: 230 V – 16 A per schakelcontact
 • maximale belasting over de hele module: 230 V – 40 A 3 afzonderlijke schakelkringen mogelijk op dezelfde fase
 • afmetingen: DIN 2E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • 2 x 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C

Zesvoudige  schakelmodule

 • maximale belasting: 230 V – 16 A per schakelcontact
 • maximale belasting over de hele module: 230 V – 32 A
 • 2 groepen met elk 3 schakelcontacten
 • afmetingen: DIN 4E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • 2 x 8 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.