Skip to main content
Skip table of contents

Motormodule

Beschrijving

De motormodule kan rechtstreeks drie motoren aansturen voor toepassingen, zoals rolluiken, jaloezieën of zonweringen.

Overzicht

Werking

Elke module kan drie motoren aansturen. De looptijd voor het openen of sluiten kun je ingeven in de programmeersoftware. Hierdoor is de exacte positie van het rolluik altijd gekend en kun je een voorkeurspositie instellen.

Met de knoppen “D” kun je de motoren ook manueel activeren of deactiveren vanaf de motormodule. Dit gebeurt via energiezuinige bistabiele relais in de module. De toestand van het relais wijzigt alleen als de controller of één van de schakelknoppen een datapuls genereert. Let erop dat de manuele activering of deactivering tijdelijk is want dit wordt overschreven bij de eerstvolgende buscommunicatie.


Installatie

Aansluitschema’s

 • Tijdens het opbouwen van de schakelkast mag de installatie niet onder netspanning staan.
 • Neem de geldende AREI-voorschriften in acht bij het bekabelen van de belasting.
 • Op elke motormodule mag slechts één fase aangesloten worden.
 • Je mag de motormodule zekeren met automatische zekeringen van maximaal 16 A. Bevestig deze vóór de Niko Home Control module.
 • Het vermogen voor elk kanaal mag maximaal 6 A bedragen.
 • Sluit geen verschillende spanningen aan op dezelfde motormodule.Om de module te installeren:

1    Klik de motormodule op een DIN-rail.

2    Sluit de netspanning enkelfasig aan op de L-schroefklemmen.

3    Sluit de schakelkringen die je wilt schakelen, aan op de outputs.

4    Groepeer de nuldraden en sluit ze aan op één N-schroefklem.

5    Verbind de motormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de motormodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.

Een 230Vac- of 24Vdc-motor stuurt de jaloezieën of lamellen aan.


  Bij het installeren moet je op het volgende letten:

 • Jaloezieën aansturen met een 230Vac-motor gebeurt op dezelfde manier als voor de rolluiken.
 • Om jaloezieën aan te sturen met een 24Vdc-motor, heb je twee omschakelcontacten (geen Niko product) per jaloezie of lamel nodig.Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.Technische gegevens

 • omschakelvertraging: 0,5 s
 • maximaal toegelaten aantal motoren: 3
 • maximale belasting: 230 V – 6 A per schakelcontact
 • afmetingen: DIN 4E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • 2 x 8 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • CE-gemarkeerd
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.