Skip to main content
Skip table of contents

Digitale potentiaalvrije sensormodule

Beschrijving

Met de digitale potentiaalvrije sensormodule sluit je drie sensoren aan op de Niko Home Control installatie. Deze sensoren moeten geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). Voorbeelden zijn: schemerschakelaars, rookmelders, bewegingsmelders, deurcommunicatiesystemen of contacten van sloten, telefooninterfaces, alarminstallaties, etc.

Overzicht

Werking

Als een aangesloten sensor geactiveerd wordt, stuurt de module het adres door naar de controller die één of meerdere geprogrammeerde acties activeert.

Je kunt het contact tijdelijk manueel sluiten door de knop in te drukken om een bepaalde toestand te simuleren. Hierbij wordt de echte input gedurende twee minuten gedeactiveerd.

Installatie

Aansluitschema


Om de module te installeren:

 • De installatie mag niet onder netspanning staan.
 • De afstand tussen de sensoren en de module mag maximaal 50 m bedragen.
 • Je kunt maximaal drie sensoren per module aansluiten.
 • Gebruik enkel sensoren die geschikt zijn voor toepassingen met zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS).
 • Als de sensor gevoed wordt met ZLVS (24 Vdc), mag je deze altijd gebruiken.
 • Als de sensor gevoed wordt met 230 Vac, moet hij een galvanisch gescheiden uitgang hebben (ZLVS) of moet je een tussenrelais gebruiken.


1    Klik de module op een DIN-rail. De module plaats je bij voorkeur op de bovenste rij in de schakelkast om de ZLVS-kabels gescheiden te houden van de 230V-kabels.

2    Sluit de sensoren via het NO-contact of de NPN-transistoruitgang aan op één van de schroefklemmen 1-3.

3    Sluit de massa van de sensoren aan op de gemeenschappelijke schroefklem COM.

4    Verbind de digitale potentiaalvrije sensormodule met de module ervoor. Schuif de schuifbrug van deze module naar rechts tot ze vastklikt in de digitale potentiaalvrije sensormodule. Hierdoor zijn de bus en de voedingsspanning doorgegeven.


Foutcodes

Als de module normaal functioneert, licht de STATUS-led enkel op in TEST-mode. Als er één of meerdere fouten optreden, gaat hij knipperen om de foutcode weer te geven van de fout met de hoogste prioriteit. Een overzicht van de foutcodes vind je in volgende tabel.


LED

ACTIE

FOUT

MOGELIJKE  OPLOSSINGEN

STATUS-led

Knippert met één puls per twee seconden.

Softwarefout

Verkeerde   softwareversie.*

*Download de laatste versie van de software op de Niko website en voer een upgrade uit van de module.


Technische gegevens

 • maximale afstand tussen sensoren en sensormodule: 50 m
 • 4 schroefklemmen voor 3 x 1,5 mm² of 2 x 2,5 mm² of 1 x 4 mm²
 • afmetingen: DIN 2E
 • schuifbrug voor verbinding naar volgende module op DIN-rail
 • omgevingstemperatuur: 0 - 45 °C
 • CE-gemarkeerd


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.