Skip to main content
Skip table of contents

Ændring af indstillingerne

Ændring af   ugeprogrammer

I et ugeprogram kan du selv indstille tiderne med de tilhørende temperaturniveauer for hver dag.


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Hold midterknappen trykket ind, indtil indstillingsmenuen åbner. Fra denne skærm kan du ændre programmet, datoen og tiden eller justere kalibreringen.

3. Tjek om PROG er valgt, og tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg. Følgende skærm vises.

4. Tryk på den øverste knap for at vælge det ugeprogram, du vil ændre.

5. Tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg. Følgende skærm vises.

En uge vises med et sæt af syv små prikker, fra mandag til søndag.

Hver linje korresponderer med et specifikt dagsprogram, som kan være anvendt i en eller flere dage.
De valgte dage er farvet ravgule.
I dette skærmeksempel har hverdagene (øverste linje) og weekendens dage (nederste linje) forskellige dagsprogrammer.

6. Tilføj et nyt dagsprogram sådan: Tryk på den nederste knap for at vælge + tilføj, og bekræft dit valg med den midterste knap.
Ændre et eksisterende program sådan: Tryk på den øverste eller nederste knap for at vælge en linje, og bekræft dit valg med den midterste knap. Følgende skærm vises.
Du vil få en oversigt over dagsprogrammet.
Du kan justere hver af linjerne ved at vælge linjen med den øverste eller nederste knap.
Du skal altid bekræfte dit valg med midterknappen.

7. Vælg den øverste linje med de småprikker, hvis du vil ændre de dage, som dagsprogrammet skal  gælde for.
Følgende skærm vises.
Rul gennem de småprikker med den øverste eller nederste knap.
Tryk på midterknappen for at deaktivere de små ravgule prikker eller for at aktivere de små hvide prikker. En lille ravgul prik angiver de dage i ugen, hvor dagsprogrammet er aktivt, mens de små hvide prikker angiver, at dagsprogrammet ikke er aktivt for den pågældende dag.
Vælg < tilbage for at gå tilbage til den foregående skærm.

8. Vælg en af de følgende linjer, hvor du ønsker at ændre tiden og/eller det tilhørende temperaturniveau.
Den følgende skærm vises.
I denne skærm kan du ændre følgende:
  • tid: Du kan ændre tiden i den første linje med den øverste eller nederste knap.
  • temperatur: I listen over temperaturniveauer kan du vælge den temperatur, der skal korrespondere med den valgte tid.
  • tidsinterval i et dagsprogram: Vælg - slet for at slette det. Bekræft altid med den midterste knap.

Vælg < tilbage for at forlade denne skærm.

Gentag de forgående trin for hver ændring, du ønsker at foretage i et dagsprogram eller ugeprogram.

Se dato og tid

Dato og tid i Niko Home Control-installationer er styret centralt. Du kan ændre disse data i brugersoftware. Du kan se dato og tid på følgende måde:


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Hold midterknappen trykket ind, indtil indstillingsmenuen åbner. Følgende skærm vises.

3. Tryk på den nederste knap for at vælge DATO.

4. Tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg.
Du ser nu følgende skærm med tid, dato, måned, og år.

5. Tryk på den øverste knap for at vælge < tilbage, og bekræft dit valg med den midterste knap.
Du går tilbage til indstillingsmenuen.

Kalibrere termostaten

Installatøren har ansvar for at kalibrere termostaten. Hvis du bemærker, at temperaturen på termostaten afviger for meget fra den faktiske temperatur, skal du korrigere temperaturen på termostaten på følgende måde.


1.Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Hold midterknappen trykket ind, indtil indstillingsmenuen åbner. Følgende skærmbillede vises:

3. Tryk på den nederste knap for at vælge KALIBRERING.

4. Tryk på den midterste knap for at bekræfte dit valg.

5. Tryk på den øverste eller nederste knap indtil temperaturen i displayet korresponderer med den temperatur, der er målt midt i rummet. Du kan øge eller sænke temperaturen i displayet med seks grader.

6. Tryk på den midterste knap for at bekræfte den ændrede temperatur.

7. Tryk på den øverste knap for at vælge < tilbage, og bekræft dit valg med den midterste knap.
Du går nu tilbage til startskærmen.
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.