Skip to main content
Skip table of contents

Ændre den aktuelle temperatur i et vist tidsrum


1. Berør om nødvendigt en af knapperne for at tænde lyset i displayet. Startskærmen vises.

2. Tryk på den øverste eller nederste knap. Følgende skærm vises.

3. Tryk på den nederste knap, indtil du har nået den ønskede temperatur.

4. Tryk på den midterste knap for at bekræfte den ændrede temperatur. Du går automatisk gå til den nederste linje. Her kan du vælge det tidsrum, du ønsker, at denne temperatur skal være på dette niveau. Standardindstillingen er en time.

5. Tryk på den øverste eller nederste knap, hvis du ønsker at forlænge eller afkorte dette tidsrum. Du kan ændre tidsrummet i trin af 15 minutter. Den maksimale justerbare tid er 23 timer og 45 minutter.

6. Tryk på den midterste knap for at bekræfte det valgte tidsrum. Du går automatisk tilbage til startskærmen. Uret på startskærmen angiver, at det sædvanlige program er ændret midlertidigt.

Når den konfigurerede tid er udløbet, vender termostaten tilbage det program, der var aktivt, før tiden blev justeret.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.