Skip to main content
Skip table of contents

Trådløst målemodul

Beskrivelse

Dette modul anvendes til at måle dit samlede el-forbrug, solenergiproduktion og energi-forbrug i apparater såsom varmepumper, varmepumpekedler, aircondition og ladebokse til elbil.
Det kommunikerer trådløst med din Niko Home Control installation. Du finder alle de målte værdier i Niko Home appen, med dem får du indsigt i dit el-forbrug, dit egetforbrug og din el-produktion, og du kan opfange afvigelser.
Du kan også konfigurere smarte energialarmer, der giver dig besked, når der registreres unormalt energiforbrug.
Desuden kan du aktivere de energibesparende scenarier i Niko Home control, såsom solcellefunktion, spidsbelastningsfunktion og smart elbil opladning og på den måde øge dit egetforbrug, når der er for meget solenergi til rådighed, undgå at overskride din maksimale effektgrænse og reducere dine energiomkostninger.

Oversigt

Drift

Energimåleren måler trådløst den elektriske spænding i én eller flere faseledere via den medfølgende måletransformer. Modulet registrerer spændingen på den fase, der skal måles, via tilslutningsklemmerne. Ved at måle både den elektriske strøm og spændingen kan installationen præcis vurdere, hvor meget el der er forbrugt eller produceret i hjemmet. Alle målte værdier sendes til Niko Home Control installationen og gemmes på din controller, så du opnår indsigt i dit samlede elforbrug og -produktion. En detaljeret oversigt over disse data kan rekvireres via din smartphone.


 • Målemodulet bør ikke bruges til fakturering, det er kun beregnet til informationsformål. Kun de data, som energileverandørens måler registrerer, er gyldige til fakturering
 • Brug ikke energimåleren til at måle jævnstrømskomponenter


Installation

Trådløst Niko Home Control netværk

Følg vejledningen om netværksopsætning for at sikre enhedernes meshingkapacitet, før du installerer målemodulet.
Overhold desuden en minimumsafstand på 2 m fra en Niko Home Control RF-enhed (herunder en smart hub) og andre RF-sendere (f.eks. Wi-Fi-enheder) eller enheder som motorer, pumper og elektroniske LED-transformere.

Kredsløbsdiagram

a. enkeltfaset, tre kredsløb

a. tre-faset, tre kredsløb

c. tre-faset, 3P + N (400 Vac)

d. tre-faset, 3P (3 x 230 Vac)Dette produkt skal sikres med en gruppeafbryder (MCB) på maks. 16 A på eltavlen.
MCB-klassificeringen er begrænset af nationale installationsregler.

Installation

Følg trinene herunder ved installationen af det trådløse målemodul:

 • Sørg for, at installationen er koblet fra strømforsyningen
 • Mål altid strøm og spænding i samme fase
 • Kablet på den måletransformer, der leveres med modulet, er kalibreret. Dette kabel må ikke afkortes eller forlænges
 • Maksimalt fem målemoduler kan tilføjes pr. installation
 1. Fastgør monteringsbeslaget (medfølger) til væggen med skruer og klik målemodulet på monteringsbeslaget
 2. Sæt strømklemmen omkring lederen(-erne) på de(n) koblingskreds(e), hvor elforbruget eller elproduktionen skal måles

 • Pilen på måletransformeren skal pege væk fra hovedmåleren
 • Flere skiftekredse på den samme fase kan måles med en enkelt måletransformer. En strømklemme kan monteres omkring flere forskellige ledere

3. Tilslut klemmerne til målemodulet
4. Forbind målemodulets elektriske ledninger til de elektriske kredsløb

 • Sørg for altid at tilslutte den blå og røde ledning til den samme fejlstrømsafbryder, da målemodulet får strøm fra disse ledninger.
Enkeltfaset og 3P + N (se tilslutningsskemaet ovenfor)
  • Tilslut den blå ledning til nullederen
  • Tilslut den røde ledning til faseledningen, der overvåges af klemme L1/A
   Hvis L2- og L3-klemmerne bruges:
   • Tilslut den grå ledning til faseledningen, der overvåges af klemme L2/B
   • Tilslut den brune ledning til faseledningen, der overvåges af klemme L3/B
Tre-faset, 3P (3 x 230 Vac) (se tilslutningsskemaet ovenfor)
  • Tilslut ikke klemme L1/A
  • Tilslut klemme L2/B til den anden faseledning
  • Tilslut klemme L3/C til den tredje faseledning
  • Tilslut den blå ledning til faseledningen, som ikke overvåges af nogen måletransformer (første faseledning)
  • Tilslut den brune ledning til faseledningen, der overvåges af L2/B
  • Tilslut den grå og røde ledning til faseledningen, der overvåges af klemme L3/C


 • Alle kabelindføringer i el-tavlen skal forsejles. Metoden til at lukke kabelindgangene er angivet i nationale installationsregler
 • Fastgør kablerne inde i el-tavlen for at undgå utilsigtet frakobling af det trådløse målemodul fra de elektriske kredsløb 

Forudsat at alt er installeret og konfigureret korrekt, vil den elektriske strøm blive vist som følger:

 • Net/global hjemmemåling
 • Positiv værdi ved forbrug fra nettet
 • Negativ værdi ved udsendelse til nettet
 • Kredsløbs-/apparatmåling
 • Positiv værdi ved forbrug
 • Solpaneler og/eller batteri
 • Positiv værdi ved produktion af solenergi eller batteriafladning
 • Negativ værdi ved batteriopladning og/eller solpanelinverterforbrug


I tilfælde af installationsproblemer skal du gøre følgende:
Klemmerne er blevet installeret i den forkerte retning
 Kontrollér, om klemmerne er installeret korrekt på diagnostiksiden i Niko Home Control programmeringssoftwaren.
Du kan vende klemmens retning ved at ændre dens parametre via Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Klemmerne er forbundet til de forkerte ledere
Kontrollér, om klemmerne er blevet installeret korrekt via diagnostiksiden i Niko Home Control programmeringssoftwaren. 
Kontrollér altid ledninger og klemmeforbindelser for at sikre, at den korrekte kombination af faseledning/klemme er installeret.


Registrering

Det trådløse målemodul er indbygget og konfigureret via Niko Home Control programmeringssoftwaren.

Der kan kun installeres ét trådløst målemodul ad gangen. Hvis modulet er klar til at blive onboardet, blinker dets LED rødt. Alle andre trådløse målemoduler skal allerede være tilsluttet eller slukket.

Følgende indstillinger kan vælges pr. kanal:

 • kanalnavn
 • enkeltfaset eller tre-faset brug
 • kanaltype: global (måler fra energileverandøren), delmålsforbrug eller delmålsudbytte (PV, batteri, PV + batteri), inverter (produktion, batteri)

 • Hvis spændingen i strømforsyningen til Niko Home Control installationen bliver afbrudt, registreres ingen data, selvom der stadig bruges eller produceres elektricitet af de målte koblingskredse
 • Du vil miste al data fra en kanal, hvis du bruger programmeringssoftwaren til at:
 • fjerne kanalen
 • ændre energitypen
 • ændre måletypen

LED-programmeringÅrsagProgrammering
Grøn LED blinker tre gange

x 3

Det trådløse målemodul nulstilles til dets standard fabriksindstillingerModulet nulstilles.
Vent, indtil den begynder at blinke RØDT for at indbygge den via programmeringssoftwaren
Rød LED blinker

Det trådløse målemodul er klar til at blive tilføjet til det trådløse Niko Home Control netværkModulet er klar til registrering i Niko Home Control. Du kan gøre dette via Niko Home Control programmeringssoftwaren
LED SLUKKET
Normal funktion

Ingen handling påkrævet

Sluk strøm

Tilslut faseledningen til de elektriske kredsløb (se Installation)

Ingen kommunikation med hovedcontrolleren eller
ingen energi- eller effektdata modtaget

Hvis forbindelsen ikke genoprettes automatisk, skal du slukke og tænde for strømforsyningen til den trådløse smart hub/trådløse bro og kontrollere, om målemodulet stadig er inden for rækkevidde. Reducer rækkevidden til den trådløse smart hub/trådløse bro eller tilføj en repeater. Kontakt Nikos kundeservice, hvis problemet fortsætter

Nulstil

TrinProgrammeringLED
1
Tryk i 10 sek

x 3

blinker
2

blinker

Vedligeholdelse og fejlfinding

Udskiftning af et defekt målemodul

 1. Fjern det defekte modul og installer et nyt
 2. Tilføj det nye modul til Niko Home Control installationen via fanen 'Adressering' i Niko Home Control programmeringssoftwaren

 • Du behøver ikke at fjerne adressen for det defekte målemodul under fanen 'Adressering', da den automatisk overskrives, når du adresserer det nye modul
 • Der kan kun installeres ét trådløst målemodul ad gangen. Hvis modulet er klar til at blive onboardet, blinker dets LED rødt. Alle andre trådløse målemoduler skal allerede være tilsluttet eller slukket.

Opdatering af det trådløse målemodul

Når en opdatering er tilgængelig, får du besked om den nyeste version i Niko Home Control programmeringssoftwaren eller Niko Home appen. Modulet forbliver i drift under opdateringen. Hvis din installation indeholder flere trådløse målemoduler, opdateres de automatisk én efter én. Det trådløse målemodul opdateres senest seks timer efter, at den trådløse smart hub er blevet opdateret.

Hvad sker der med det trådløse målemodul, når jeg skal udskifte eller nulstille min trådløse smart hub?

Adressen på det eller de trådløse målemoduler skal igen tildeles den trådløse smart hub i tilfælde af en nulstilling eller udskiftning.

Gør som følger:

 • Nulstil det trådløse målemodul
 • Adresser det trådløse målemodul igen via fanen 'Adressering' i Niko Home Control programmeringssoftwaren

Gentag denne procedure for alle trådløse målemoduler.

Fejlfinding

Problem

Årsag

Programmering

Det trådløse målemodul kan ikke findes i programmeringssoftwaren

Strømforsyningen er afbrudt

Tilslut modulets spændingsledninger (se Installation)


Afstanden mellem det trådløse målemodul og smart hubben eller den trådløse bridge er for kort

Sørg for, at der er en afstand på mindst 2 meter mellem det trådløse målemodul og smart hubben eller den trådløse bridge til Niko Home Control. Der skal være den samme minimumsafstand mellem Wi-Fi routeren og smart hubben eller den trådløse bridge


Afstanden mellem det trådløse målemodul, smart hubben, den trådløse bridge eller en anden tilsluttet enhed er for stor

Sørg for, at der er en afstand på maksimalt 10 meter mellem modulet og smart hubben, den trådløs bridge eller en efterfølgende smart Zigbee® 230 V enhed. For at øge rækkevidden kan du f.eks. tilføje yderligere en 230 V Zigbee® enhed til netværket


Der er ingen forbindelse mellem Niko Home appen eller laptop/pc og smart hubben eller den trådløse bridge

Kontroller forbindelsen til smart hubben eller den trådløse bridge.
Sørg for, at pc'en og smart hub/controller er i samme IP-netværk.
Se de respektive produktmanualer for at løse problemet

Et andet trådløst målemodul er fundet i stedet for det, jeg ville registrere

Flere trådløse målemoduler er klar til at blive registreret

Sørg for, at kun ét målemodul er klar til at blive registreret (rød LED blinker). Alle andre trådløse målemoduler skal allerede være tilsluttet eller slukket

Mine energiforbrugsdata vises, mens det skal være min energiproduktion/injektionsdata

Klemmen peger i den forkerte retning

Vend klemmen ved at ændre enhedsindstillingerne via programmeringssoftwaren eller ved at installere den i den modsatte retning i eltavlen


Enhedens konfigurationsindstillinger er forkerte

Kontroller enhedsindstillingerne i programmeringssoftwaren


Faseledningerne var installeret forkert

Kontroller faseledningerne og de tilsvarende klemmer, og bekræft, at de er installeret korrekt (se Installation)

Energidataene i graferne for Home appen er forkerte

Klemmen peger i den forkerte retning

Vend klemmens retning ved at justere enhedsindstillingerne via programmeringssoftwaren eller ved at installere den i den modsatte retning i el-tavlen


Enhedens konfigurationsindstillinger er forkerte

Kontroller enhedsindstillingerne i programmeringssoftwaren


Faseledningerne var installeret forkert

Kontroller faseledningerne og de tilsvarende klemmer. Sørg for, at de er installeret korrekt (se Installation)

Tekniske data

 • Måleområde med de medfølgende måletransformere: 0 W – 14490 W / 0,44 A – 63 A
 • Gruppeafbryder: maks. MCB-klassificering 16 A*
 • Maksimalt måleområde for det samlede målemodul: 3 x 14490 W
 • Trådløs kommunikation: 2,4 GHz IEEE 802.15.4 kompatibel med mesh-netværket i den trådløse hub (552-00001) og den trådløse bridge (550-00640)
 • Maksimal RF-rækkevidde: 10 m (med support fra mesh-networking for længere rækkevidde)
 • Forsyningsspænding: 230 Vac
 • Feltstyrke: 19,5 dBm
 • Antal måletransformere: 3 (medfølger)
 • Maks. kabelstørrelse i klemme: 10 mm²
 • Nøjagtighed: 100 W: IEC 62053-21 klasse 2 (R), klasse 2 (L), 10 W < ... < 100 W: 5 %
 • Forbindelse: trefaset: 3P+N (400 Vac), 50 Hz
  tre-faset: 3P (3 x 230 Vac), 50 Hz
  enkeltfaset: tre kredsløb à 230 Vac, 50 Hz
 • Længde af tilslutningskabel til måletransformer: 90 cm
 • Dimensioner (LxBxH): 86 x 86 x 37 mm
 • Omgivelsestemperatur: 0 - 40°C

* MCB-klassificeringen er begrænset af nationale installationsregler

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.