Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space DNS and version 1.0
Sv translation
languagenl

Softwareversie en releasedatum

Niko Home Control programmeersoftware, versie 2.0.7 voor Mac OS (64 bits). Met deze software kan je een nieuwe Niko Home Control II installatie programmeren.

Releasedatum: 20/02/2018

Deze upgrade wordt verspreid als automatische upgrade van de programmeersoftware bij opstart en kan ook gedownload worden op de Niko website.

Systeemvereisten 

 • Min. 4 GB RAM aanbevolen
 • Compatibel met Mac OS 10.10 of recenter
 • Minimale schermresolutie: 1366x768. De programmeersoftware geeft zal een waarschuwing geven als hij geopend wordt op een scherm met een lagere resolutie.

Wanneer gebruiken?

Niko raadt ten stelligste aan om alle Niko Home Control II installaties te upgraden naar deze versie om de goede werking van de installatie te garanderen.

Bugfixes

In vergelijking met versie 2.0.5:

 • algemene bugfixes en stabiliteitsverbeteringen:
  • verbeterde multiple select tool en filter
  • correcte weergave van internationale karakters
  • aanvulling van vertalingen, afbeeldingen en opmaak in de informatievelden bij de acties
  • correct gedrag van de geheugenstatus van dimmers
  • correct gedrag van de toegangscontrole selectie op het touchscreenprofiel
  • correcte selectie van spelers en waarden in voorwaardelijke acties
  • verbeterde weergave van live energiedata
  • verduidelijking van te vage foutmeldingen
  • correcties van gegevens in de afgedrukte documenten

Hoe installeren?

Je installeert de software voor het eerst

Download de software op de Niko website.

Unzip het bestand NikoProgramInstallerMAC-v2.0.7.zip, je krijgt 3 bestanden:

 1. README.txt: dit bestand bevat de installatie-instructies
 2. NHC-2.0.7218-release.dmg:
  1. De installatie van het programma start zodra je dit bestand opent (volg stappen op het scherm)
  2. Als de pc met het Internet verbonden is, zal de software voorstellen om een recentere versie te downloaden als deze beschikbaar is. We raden je aan om steeds de recentste versie te gebruiken omdat deze de laatste functionaliteiten en bugfixes bevat.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.7.5185.zip:
  1. Dit bestand heb je nodig voor de ingebruikname van elk touchscreen van de 3e generatie (550-20102). Dit touchscreen kan je herkennen aan de led in de rechterbovenhoek.
  2. In geen geval dit bestand unzippen
  3. Kopieer dit zip-bestand naar een lege FAT32-geformatteerde USB-stick.
  4. Plaats de USB-stick in de USB-poort onderaan het touchscreen en volg de instructies op het scherm.
  5. Latere upgrades zullen automatisch geïnstalleerd worden. Hiervoor is een actieve internetverbinding noodzakelijk.

Je had al een vorige 2.x softwaresoftware geïnstalleerd

 1. Zorg ervoor dat je computer een actieve internetverbinding heeft.
 2. Open de geïnstalleerde programmeersoftware op je computer. De software meldt dat er een nieuwe versie ter beschikking is. Bevestig dat je wilt upgraden.
 3. Indien de programmeersoftware meldt dat er een upgrade beschikbaar is voor de connected controller, voer je deze uit.
 4. (Indien je deze melding niet krijgt, betekent dit dat je computer nog niet verbonden is met je connected controller. Sluit de software en verbind je computer met je connected controller. Open de programmeersoftware opnieuw. Nu krijg je de upgrade voor de connected controller te zien en kan je deze uitvoeren.)
 5. De software bevestigt dat je installatie up to date is.
 6. Indien je een touchscreen 550-20102 hebt, zal ook dit touchscreen aangeven dat er een upgrade klaarstaat. Volg de stappen op het scherm om de upgrade te downloaden en te installeren. Hiervoor is enkel een actieve internetverbinding noodzakelijk (een upgrade met USB-stick zoals bij de eerste upgrade naar Niko Home Control II, is niet meer nodig).

Waarschuwingen en gekende problemen

 • Maak voor elke nieuwe installatie een nieuw programmeerbestand aan. We raden af om een programmeerbestand te hergebruiken dat al geadresseerd en geüpload werd naar een andere gelijkaardige installatie. Dit kan resulteren in een niet-werkende nieuwe installatie.
 • Na elke upload van een programmering naar de installatie, moet je opnieuw inloggen op de Niko Home Control app.
 • Log uit op alle mobiele toestellen en touchscreens voordat je je paswoord aanpast op de registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activeer op mobiele iOS toestellen steeds mobiele data én wifi en zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is. Dit om er zeker van te zijn dat alle oproepen van de videobuitenpost steeds ontvangen worden. Dit kan vooral een probleem vormen indien de energiebesparingsmodus geactiveerd wordt.
 • Na een upload, een heropstart van de installatie of een stroomonderbreking kan het tot 15 minuten duren voordat de touchscreens of mobiele toestellen opnieuw verbonden zijn met de installatie (ook al geeft het toestel een andere status aan). De correcte werking van deze toestellen is pas gegarandeerd na afloop van deze wachttijd.
 • Uploaden en upgraden kan zowel met een bedrade als met een draadloze verbinding tussen de pc en de installatie. De bedrade verbinding geniet echter onze sterke voorkeur omdat deze stabieler en veiliger is.
 • Sla je programmering regelmatig op om verlies van data te voorkomen.
 • In de adresseertab kan het tot een minuut duren voordat een videobuitenpost gedetecteerd wordt.
 • Lichtkringen die gebruikt worden in acties die aangestuurd worden door een bewegingsdetector, mogen niet gebruikt worden in andere acties. Dit kan tot ongewenst gedrag leiden.
 • Het gedrag van de feedbackled van de Niko Home Control drukknoppen is altijd voorgedefinieerd en kan niet vrij geprogrammeerd worden.
 • Bij het vervangen van de controller of een energiemodule zal de historische energiedata verloren gaan.
 • De Niko Home Control app wordt in deze release niet ondersteund voor tablets.

Nuttige informatie

 • Met deze software programmeer je een Niko Home Control II installatie. De software is compatibel met de connected controller en alle producten die op het tijdstip van deze release tot het Niko Home Control productgamma behoren, tenzij anders vermeld.
 • De connected controller moet geüpgraded worden om geprogrammeerd te kunnen worden met deze software. Van zodra de computer verbonden wordt met een Niko Home Control installatie, zal de programmeersoftware voorstellen om de connected controller te upgraden. Voer deze upgrade enkel uit voor Niko Home Control II installaties. De conversie van bestaande Niko Home Control installaties is onherroepelijk en wordt niet ondersteund in deze release. De overige Niko Home Control modules zullen pas geüpgraded worden nadat de programmering volledig afgerond werd en geüpload werd naar de installatie.
 • Niko Home Control installaties die geprogrammeerd werden met een Niko Home Control programmeersoftwareversie 1.x dienen niet aangepast of geüpgraded worden. De 1.x software en apps worden verder ondersteund en blijven beschikbaar voor het programmeren en onderhouden van bestaande installaties. De conversie van deze installaties wordt vooralsnog niet ondersteund.
 • Elke installatie moet geregistreerd worden op de Niko registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu met het MAC-adres en serienummer van de connected controller. Het e-mailadres en paswoord dat bij de registratie gebruikt worden, heb je nadien nodig om de installatie te bedienen met mobiele toestellen en om energiedata op te vragen op touchscreens. Voor beide toepassingen heb je bovendien een actieve internetverbinding nodig.
Sv translation
languageen

Software version and release date

Niko Home Control programming software version 2.0.7 for Mac OS (64 bit). This software is used for programming a new Niko Home Control II installation.

Release date: 20/02/2018

This upgrade is only provided as an automatic upgrade of the programming software at start-up and cannot be downloaded on the Niko website.

System requirements 

 • A min. of 4 GB RAM is recommended
 • Compatible with Mac OS 10.10 or a more recent version
 • Minimum screen resolution: 1366 x 768. The programming software will give a warning message when it is opened on a lower resolution screen.

When to use

Niko strongly recommends upgrading all Niko Home Control II installations to this version to guarantee the correct functioning of the installation.

Bug fixes

Compared to version 2.0.5:

 • general bug fixes and stability improvements
  • improved multiple select tool and filter
  • correct rendering of international characters
  • addition of translations, images and formatting the information fields for actions
  • correct behaviour and memory status of dimmers
  • correct behaviour of the access control selection on the touch screen profile
  • correct selection of players and values in conditional actions
  • improved rendering of live energy data
  • clarification of too vague error messages
  • corrections of data in the printed documents

How to install?

You're installing the software for the first time

Download the software from the Niko website.

Unzip the file NikoProgramInstallerMAC-v2.0.7.zip, you will receive 3 files:

 1. README.txt: this file contains the installation instructions
 2. NHC-2.0.7218-release.dmg:
  1. The installation of the program will start as soon as you open this file (follow the steps on the screen)
  2. If your PC is connected to the internet, the software will suggest a download of a more recent version, if available. We recommend always using the latest version, since it will contain the latest functionality and bug fixes.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.7.5185.zip:
  1. This file is required for the activation of each third generation touchscreen (550-20102). You can recognise this touchscreen by the led in the right upper corner.
  2. Under no circumstances unzip this file!
  3. Copy the zip file to an empty FAT32 formatted USB stick.
  4. Plug the USB stick in the USB port at the bottom of the touchscreen and follow the instructions on the screen.
  5. Later upgrades will be installed automatically. An active internet connection is required.

You have installed a previous 2.x software

 1. Make sure your computer is connected to the internet.
 2. Open the installed programming software on your computer. The software indicates a new version is available. Confirm you want to upgrade.
 3. If the programming software indicates an upgrade is available for the connected controller, please perform this upgrade.
 4. (If you haven't received this notification, it means your computer hasn't connected to your connected controller yet. Close the software and connect your computer to your connected controller. Open the programming software again. You will now see the upgrade for the connected controller and you can perform it.)
 5. The software confirms your installation is up to date.
 6. If you have a touchscreen 550-20102, this touchscreen will also indicate that an upgrade is available. Follow the steps on the screen to download and install the upgrade. You only need an active internet connection (the upgrade no longer requires a USB-stick like with the first upgrade to Niko Home Control II).

Warnings and known issues

 • Create a new programming file for every new installation. We do not recommend reusing a programming file which has previously been addressed and uploaded to another similar installation. This can result in a new installation that doesn't work.
 • After each programming upload to the installation, you will need to log into the Niko Home Control app again.
 • Log out of all mobile devices and touchscreens before changing your password on the registration website  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activate both mobile data and Wi-Fi on your mobile iOS devices and ensure that your battery has enough power. This is to make sure you don't miss any calls from the external video unit. This problem could occur if the power save mode is activated.
 • It can take up to 15 minutes before all touchscreens or mobile devices have reconnected with the installation after an upload, reboot of the installation or a power failure (even if the device gives another status). The correct functioning of these devices can only be guaranteed after the waiting time has elapsed.
 • Uploading and upgrading can be done both with a wired and wireless connection between the pc and the installation. However, we strongly recommend using the wired connection as it is more stable and safer.
 • Regularly save your work in progress to prevent data loss.
 • It can take up to a minute in the addressing tab before an external video unit is detected.
 • Lighting circuits used in actions which are controlled by a motion detector, may not be used in other actions. This can result in undesired behaviour.
 • The behaviour of the feedback LED of the Niko Home Control push buttons is always predefined and cannot be freely programmed.
 • The energy data history will be lost when replacing the controller or an energy module.
 • This release does not support the Niko Home Control app for tablets.

Useful information

 • This software is used for programming a  Niko Home Control II installation. The software is compatible with the connected controller and all products belonging to the Niko Home Control product range at the time of this release, unless otherwise stated.
 • In order to program the  connected controller  with this software, it must be upgraded first. As soon as the computer is connected with a Niko Home Control installation, the programming software will prompt to upgrade the connected controller. Only upgrade Niko Home Control II installations. The conversion of existing Niko Home Control installations is final and is not supported by this release. The remaining Niko Home Control modules will only be upgraded after the programming has been completely finalised and uploaded to the installation.
 • Niko Home Control installations which were programmed with  Niko Home Control programming software version 1.x do not need to be adjusted or upgraded. The 1.x software and apps will continue to be supported and will remain available for the programming and maintenance of existing installations. The conversion of these installations is not yet supported but will be offered in a later release.
 • Each installation must be  registered on the Niko registration website https://mynikohomecontrol.niko.eu  with the MAC address and the serial number of the connected controller. You will need the e-mail address and password used when registering to control the installation with mobile devices and to retrieve energy data on touchscreens. In addition, you will need an active internet connection for both applications.
Sv translation
languagefr

Version du logiciel et date du lancement

Logiciel de programmation Niko Home Control, version 2.0.7  pour Mac OS (64 bits). Ce logiciel vous permet de programmer une nouvelle installation Niko Home Control II.

Date de sortie : 20/02/2018

Cette mise à jour est diffusée comme mise à jour automatique du logiciel de programmation lors du démarrage et peut également être téléchargée sur le site Internet de Niko.

Configuration requise 

 • Min. 4 GB RAM recommandés
 • Compatible avec Mac OS 10.10 ou plus récent
 • Résolution d'écran minimale : 1366 x 768 Le logiciel de programmation donnera un avertissement s'il est ouvert sur un écran possédant une résolution moins élevée.

Quand l'utiliser ?

Niko recommande fortement de faire la mise à jour de toutes les installations Niko Home Control II afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation.

Résolutions de bugs

En comparaison avec la version 2.0.5 :

 • Résolutions générales de bugs et améliorations de la stabilité :
  • outil et filtre de sélection multiple améliorés
  • affichage correct des caractères internationaux
  • ajout de traductions et d'illustrations, et de la mise en pages dans les champs d'information sous les actions
  • comportement correct du statut de la mémoire des variateurs
  • comportement correct de la sélection du contrôle d'accès sur le profil de l'écran tactile
  • sélection correcte des acteurs et valeurs dans les actions conditionnelles
  • affichage amélioré des données énergétiques en direct
  • éclaircissement de messages d'erreur trop vagues
  • corrections de données dans les documents imprimés

Comment installer ?

Vous installez le logiciel pour la première fois

Téléchargez le logiciel sur le site Internet de Niko.

Décompressez le fichier NikoProgramInstallerMAC-v2.0.7.zip, vous obtenez 3 fichiers :

 1. README.txt : ce fichier comporte les instructions d'installation.
 2. NHC-2.0.7218-release.dmg :
  1. L'installation du programme démarre dès que vous ouvrez ce fichier (suivez les étapes sur l'écran)
  2. Si le PC est connecté à Internet, le logiciel proposera de télécharger une version plus récente, si celle-ci est disponible. Nous vous recommandons d'utiliser toujours la version la plus récente, car celle-ci comprend les dernières fonctionnalités et résolutions de bugs.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.7.5185.zip :
  1. Vous avez besoin de ce fichier pour la mise en service de tout écran tactile de la 3e génération (550-20102). Vous pouvez reconnaître cet écran tactile à la LED dans le coin supérieur droit.
  2. Ne décompressez sous aucun prétexte ce fichier.
  3. Copiez ce fichier zip sur une clé USB vierge, formatée FAT32. Pour retirer la clé USB d'un PC sous Windows, utilisez l'option 'Retirer le périphérique en toute sécurité'.
  4. Introduisez la clé USB dans le port USB situé en bas de l'écran tactile et suivez les instructions à l'écran.
  5. Les mises à jour ultérieures seront installées automatiquement. Une connexion Internet active est indispensable à cette fin.

Vous avez déjà installé une version antérieure du logiciel 2.x

 1. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'une connexion Internet active.
 2. Ouvrez le logiciel de programmation qui a été installé sur votre ordinateur. Le logiciel signale qu'une nouvelle version est disponible. Confirmez que vous voulez effectuer une mise à jour.
 3. Si le logiciel de programmation signale qu'une mise à jour est disponible pour l'unité de contrôle connectée, effectuez-la.
 4. (Si vous ne recevez pas cet avis, cela signifie que votre ordinateur n'est pas encore connecté à l'unité de contrôle connectée. Fermez le logiciel et connectez l'ordinateur à l'unité de contrôle connectée. Ouvrez à nouveau le logiciel de programmation. Vous verrez alors la mise à jour pour l'unité de contrôle connectée et pourrez l'effectuer.)
 5. Le logiciel confirme que l'installation a été mise à jour.
 6. Si vous disposez d'un écran tactile 550-20102, celui-ci indiquera également qu'une mise à jour est disponible. Suivez les étapes qui s'affichent sur l’écran afin de télécharger et d'installer la mise à jour. Pour ce faire, vous aurez uniquement besoin d'une connexion Internet active (une mise à jour avec une clé USB comme lors de la première mise à jour vers Niko Home Control II n'est plus nécessaire).

Avertissements et problèmes connus

 • Créez un nouveau fichier de programmation pour chaque nouvelle installation. Nous déconseillons de réutiliser un fichier de programmation qui a déjà été adressé et téléchargé dans une autre installation similaire. La nouvelle installation pourrait, de ce fait, ne pas fonctionner.
 • Après chaque téléchargement d'une programmation dans une installation, vous devez vous connecter à nouveau à l'appli Niko Home Control .
 • Déconnectez-vous de tous les appareils mobiles et écrans tactiles avant de modifier votre mot de passe sur le site Internet d'enregistrement https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activez toujours les données mobiles et le WiFi sur les appareils mobiles sous iOS et veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée. Ceci afin d'être certain que tous les appels provenant du poste extérieur vidéo soient toujours reçus. Cela peut surtout représenter un problème si le mode d'économie d'énergie est activé.
 • Après un téléchargement, un redémarrage de l'installation ou une coupure de courant, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que les écrans tactiles ou les appareils mobiles ne soient à nouveau connectés à l'installation (même si l'appareil renseigne un statut différent). Le fonctionnement correct de ces appareils n'est garanti qu'après l'écoulement de ce délai d'attente.
 • Le téléchargement et la mise à jour peuvent se faire aussi bien à l'aide d'une connexion câblée que sans fil entre le PC et l'installation. Nous recommandons fortement la connexion câblée, qui est plus stable et plus sûre.
 • Sauvegardez régulièrement la programmation en cours pour éviter la perte de données.
 • Dans l'onglet d'adressage, une minute peut s'écouler avant qu'un poste extérieur vidéo ne soit détecté.
 • Les circuits d'éclairage utilisés dans des actions commandées par un détecteur de mouvement ne peuvent pas être utilisés dans d'autres actions. Un comportement indésirable pourrait en résulter.
 • Le comportement de la LED de feed-back des boutons-poussoirs Niko Home Control est toujours prédéfini et ne peut pas être programmé librement.
 • Les données énergétiques historiques sont perdues lors du remplacement de l'unité de contrôle connectée ou d'un module énergétique.
 • Cette version ne prend pas en charge l'appli Niko Home Control sur tablette.

Informations utiles

 • Ce logiciel vous permet de programmer une installation Niko Home Control II. Sauf mention contraire, le logiciel est compatible avec l'unité de contrôle connectée et tous les produits repris dans l'assortiment Niko Home Control au moment de ce lancement.
 • L' unité de contrôle connectée doit être mise à jour pour pouvoir être programmée à l'aide de ce logiciel. Dès que l'ordinateur est connecté à une installation Niko Home Control, le logiciel de programmation proposera d'effectuer la mise à jour de l'unité de contrôle connectée. N'effectuez cette mise à jour que pour les installations Niko Home Control II. La conversion d'installations Niko Home Control existantes est irréversible et n'est pas prise en charge par ce lancement. Les autres modules Niko Home Control ne seront mis à jour qu'après que la programmation ait été entièrement effectuée et téléchargée vers l'installation.
 • Les installations Niko Home Control programmées à l'aide de la version 1.x du logiciel de programmation Niko Home Control ne doivent pas être modifiées ni mises à jour. Le logiciel 1.x et les applis continueront d'être pris en charge et resteront disponibles pour la programmation et l'entretien des installations existantes. La conversion de ces installations n'est pas encore prise en charge, mais sera proposée à l'occasion d'un prochain lancement. 
 • Chaque installation doit être enregistrée sur le site Internet d'enregistrement de Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu, à l'aide de l'adresse MAC et du numéro de série de l'unité de contrôle connectée. Vous avez besoin ultérieurement de l'adresse e-mail et du mot de passe utilisés lors de l'enregistrement pour commander l'installation à l'aide d'appareils mobiles et faire afficher les données énergétiques sur les écrans tactiles. Pour les deux applications, vous avez, en outre, besoin d'une connexion Internet active.
Sv translation
languageda

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control-programmeringssoftware, version 2.0.7 for Mac OS (64 bits). Med denne software kan du programmere en ny Niko Home Control II-installation.

Udgivelsesdato: 20.02.2018

Denne opdatering distribueres som en automatisk opdatering af programmeringssoftwaren ved opstarten, og den kan også hentes fra Nikos hjemmeside.

Systemkrav 

 • Min. 4 GB RAM anbefalet
 • Kompatibel med Mac OS 10.10 eller nyere
 • Minimum skærmopløsning: 1366x768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, hvis den åbnes på en skærm med lavere opløsning.

Anvendelse?

For at kunne garantere at installationen fungerer korrekt, anbefaler Niko kraftigt at opdatere alle Niko Home Control II-installationer til denne version.

Fejlrettelser

I sammenligning med version 2.0.5:

 • Generelle fejlrettelser og stabilitetsforbedringer:
  • Forbedret flervalgs værktøj og filter
  • Korrekt gengivelse af internationale tegn
  • Nye oversættelser, illustrationer og layout i informationsfelterne ved funktionerne
  • Korrekt funktion af dæmperne hukommelsesstatus
  • Korrekt funktion af adgangskontrol selektionen på touch skærmprofilen
  • Korrekt valg af deltagere og værdier i betingede funktioner
  • Forbedret gengivelse af energidata i realtid
  • Tydeliggørelse af for uklare fejlmeldinger
  • Korrektioner af oplysninger i de trykte dokumenter

Hvordan installeres den?

Du installerer softwaren for første gang

Hent softwaren fra Niko hjemmesiden.

Pak filen NikoProgramInstallerMAC-v2.0.7.zip ud, du får 3 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. NHC-2.0.7218-release.dmg:
  1. Installationen af programmet starter, når du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis pc'en er forbundet med internet, vil softwaren foreslå at hente en nyere version, hvis den er til rådighed. Vi anbefaler, at du altid bruger den seneste version, fordi den indeholder de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.7.5185.zip:
  1. Du har brug for denne fil til ibrugtagning af alle berøringsskærme i 3. generation (550-20102). Du kan genkende denne touch skærm på LED i øverste højre hjørne.
  2. Du må under ingen omstændigheder pakke denne fil ud
  3. Kopier denne zip-fil til en tom FAT32-formateret USB-nøgle.
  4. Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touch skærmen, og følg vejledningen på skærmen.
  5. Senere opdateringer installeres automatisk. Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

Du havde allerede installeret en tidligere 2.x-software

 1. Sørg for, at din computer har en aktiv internetforbindelse.
 2. Åbn den installerede programmeringssoftware på din computer. Softwaren angiver, at der er en ny version til rådighed. Bekræft, at du vil opdatere.
 3. Hvis programmeringssoftwaren angiver, at der er en opdatering til rådighed for controlleren, udfører du den.
 4. (Hvis du ikke får denne meddelelse, betyder det, at din computer endnu ikke er forbundet med din controller. Luk softwaren, og forbind din computer med din controller. Åbn programmeringssoftwaren igen. Nu ser du opdateringen til controlleren, og du kan udføre den.)
 5. Softwaren bekræfter, at din installation er up to date.
 6. Hvis du har en touch skærm 550-20102, vil også denne touch skærm angive, at der er en opdatering til rådighed. Følg trinene på skærmen for at hente og installere opdateringen. Dette kræver kun en aktiv internetforbindelse (en opdatering med en USB-nøgle, som den første opdatering til Niko Home Control II er ikke længere nødvendig).

Advarsler og kendte problemer

 • Opret en ny programmeringsfil til hver ny installation. Vi fraråder at genbruge en programmeringsfil, der allerede er adresseret og overført til en anden lignende installation. Det kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Efter hver overførsel en programmering til installationen, skal du igen logge ind på Niko Home Control-appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touch skærme, før du ændrer adgangskoden på registreringssiden https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver altid mobildata og Wi-Fi på mobile iOS-enheder, og sørg for, at batteriet er tilstrækkelig opladet. Dette er for at sikre, at alle opkald fra videodørtelefonen altid modtages. Dette kan især være et problem, når energisparefunktionen er aktiveret.
 • Efter en overførsel, en genstart af installationen eller en strømafbrydelse kan det tage op til 15 minutter, før touch skærme eller mobile enheder igen forbindes med installationen (selvom enheden angiver en anden status). Først efter denne ventetid kan det garanteres, at enhederne fungerer korrekt.
 • Overførsel og opdatering er mulig med både ledningsforbundet og trådløs forbindelse mellem pc'en og installationen. Vi foretrækker klart ledningsforbindelsen, fordi den er sikrere og mere stabil.
 • Gem din programmering regelmæssigt for at undgå tab af data.
 • I adressefanen kan det tage op til et minut, før en videodørtelefon registreres.
 • Lyscirkler, der bruges i funktioner, som styres af en bevægelsesdetektor, må ikke bruges til andre funktioner. Dette kan føre til en uønsket reaktion.
 • Reaktionen i feedback-LED'en i Niko Home Control-tryk er altid foruddefineret og kan ikke programmeres frit.
 • Ved udskiftning af controlleren eller et energimodul vil de historiske energidata gå tabt.
 • Appen Niko Home Control understøttes ikke for tablets i denne udgivelse.

Nyttig information

 • Med denne software programmerer du en Niko Home Control II-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren og alle de produkter, der på udgivelsestidspunktet er en del af Niko Home Control-produktserien, medmindre andet er angivet.
 •  Controlleren skal opdateres for at kunne programmeres med denne software. I det øjeblik computeren bliver forbundet med Niko Home Control-installationen, vil programmeringssoftwaren foreslå at opdatere controlleren. Gennemfør kun denne opdatering på Niko Home Control II-installationer. Konvertering af eksisterende Niko Home Control-installationer er uigenkaldelig og understøttes ikke i denne udgivelse. De øvrige Niko Home Control-moduler opdateres først, når programmeringen er helt færdig og overført til installationen.
 • Niko Home Control-installationer, der blev programmet med Niko Home Control-programmeringssoftware version 1.x, bør ikke ændres eller opdateres. 1.x softwaren og apper understøttes stadig og forbliver tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konvertering af disse installationer understøttes endnu ikke.
 • Hver installation skal registreres på Niko registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu med MAC-adressen og serienummeret på controlleren. E-mailadressen og adgangskoden, som bruges til registreringen, har du senere brug for til betjening af installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Til begge disse funktioner har du ydermere brug for en aktiv internetforbindelse.