Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space DNS and version 1.0
Sv translation
languageen

Software version and release date

Niko Home Control programming software preview, version 2.0.3 for Mac OS (64 bit).  This software is used for programming a Niko Home Control II installation.

Releasedatum: 04/12/2017

This upgrade is only provided as an automatic upgrade of the programming software at start-up and cannot be downloaded from the Niko website.

System requirements 

 • A min. of 4 GB RAM is recommended
 • Compatible with Mac OS 10.10 or a more recent version
 • Minimum screen resolution: 1366 x 768. The programming software will give a warning message when it is opened on a lower resolution screen.

When to use

Niko strongly recommends upgrading all installations programmed with programming software version 2.0.1 to version 2.0.3 to guarantee correct functioning of the installation.

Bug fixes

 • Critical bug fixes
 • Stability improvements

How to install?

 1. Make sure your computer is connected to the internet.
 2. Open the installed programming software on your computer. The software indicates a new version is available. Confirm you want to upgrade.
 3. If the programming software indicates an upgrade is available for the connected controller, please perform this upgrade.
  (If you haven't received this notification, it means your computer hasn't connected to your connected controller yet. Close the software and connect your computer to your connected controller. Open the programming software again. You will now see the upgrade for the connected controller and you can perform it.)
 4. The software confirms your installation is up to date.
 5. If you have a touchscreen 550-20102, this touchscreen will also indicate that an upgrade is available. Follow the steps on the screen to download and install the upgrade. You only need an active internet connection (the upgrade no longer requires a USB-stick like with the first upgrade to Niko Home Control II).

Warnings and known issues

 • Create a new programming file for every new installation. We do not recommend reusing a programming file which has previously been addressed and uploaded to another similar installation. This can result in a new installation that doesn't work.
 • Make sure each touchscreen profile has a password.
 • Log into the Niko Home Control app again after each programming upload to the installation.
 • Log out of all mobile devices and touchscreens before changing your password on the registration website  https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activate both mobile data and Wi-Fi on your mobile iOS devices and ensure that your battery has enough power. This is to make sure you don't miss any calls from the external video unit. This could occur if the power save mode is activated.
 • It can take up to 15 minutes before all touchscreens or mobile devices have reconnected with the installation after an upload, reboot of the installation or a power failure (even if the device gives another status). The correct functioning of these devices can only be guaranteed after the waiting time has elapsed.
 • Uploading and upgrading can be done both with a wired and wireless connection between the pc and the installation. However, we strongly recommend using the wired connection as it is more stable and safer.
 • It can take up to a minute in the addressing tab before an external video unit is detected.
 • Lighting circuits used in actions which are controlled by a motion detector, may not be used in other actions. This can result in undesired behaviour.
 • The behaviour of the feedback LED of the Niko Home Control push buttons is always predefined and cannot be freely programmed.
 • The energy data history will be lost when replacing the controller or an energy module.
 • This release does not support the Niko Home Control app for iPad.

Useful information

 • This software is used for programming a Niko Home Control II installation. The software is compatible with the connected controller and all products belonging to the Niko Home Control product range at the time of this release, unless otherwise stated.
 • In order to program the connected controller with this software, it must be upgraded first. As soon as the computer is connected with a Niko Home Control installation, the programming software will prompt to upgrade the connected controller. Only upgrade Niko Home Control II installations. The conversion of existing Niko Home Control installations is final and is not yet supported by this release. The remaining Niko Home Control modules will only be upgraded after the programming has been completely finalised and uploaded to the installation.
 • Niko Home Control installations which were programmed with Niko Home Control programming software version 1.x do not need to be adjusted or upgraded. The 1.x software and apps will continue to be supported and will remain available for the programming and maintenance of existing installations. The conversion of these installations is not yet supported but will be offered in a later release. From then on, the programming software will be able to read and convert existing .nhcp programmings.
 • Each installation must be registered on the Niko registration website https://mynikohomecontrol.niko.eu  with the MAC address and the serial number of the connected controller. You will need the e-mail address and password used when registering to control the installation with mobile devices and to retrieve energy data on touch screens. In addition, you will need an active internet connection for both applications.
Sv translation
languagenl

Softwareversie en releasedatum

Niko Home Control programmeersoftware preview, versie 2.0.3 voor Mac OS (64 bit).  Met deze software kan je een Niko Home Control II installatie programmeren.

Releasedatum: 04/12/2017

Deze upgrade wordt enkel verspreid als automatische upgrade van de programmeersoftware bij opstart en kan niet gedownload worden op de Niko website.

Systeemvereisten 

 • Min. 4 GB RAM aanbevolen
 • Compatibel met Mac OS 10.10 of recenter
 • Minimale schermresolutie: 1366x768. De programmeersoftware geeft zal een waarschuwing geven als hij geopend wordt op een scherm met een lagere resolutie.

Wanneer gebruiken?

Niko raadt ten stelligste aan om alle installaties die geprogrammeerd werden met de programmeersoftwareversie 2.0.1 te upgraden naar versie 2.0.3 om de goede werking van de installatie te garanderen.

Bugfixes

 • Kritische bugfixes
 • Stabiliteitsverbeteringen

Hoe installeren?

 1. Zorg ervoor dat je computer een actieve internetverbinding heeft.
 2. Open de geïnstalleerde programmeersoftware op je computer. De software meldt dat er een nieuwe versie ter beschikking is. Bevestig dat je wilt upgraden.
 3. Indien de programmeersoftware meldt dat er een upgrade beschikbaar is voor de connected controller, voer je deze uit.
  (Indien je deze melding niet krijgt, betekent dit dat je computer nog niet verbonden is met je connected controller. Sluit de software en verbind je computer met je connected controller. Open de programmeersoftware opnieuw. Nu krijg je de upgrade voor de connected controller te zien en kan je deze uitvoeren.)
 4. De software bevestigt dat je installatie up to date is.
 5. Indien je een touchscreen 550-20102 hebt, zal ook dit touchscreen aangeven dat er een upgrade klaarstaat. Volg de stappen op het scherm om de upgrade te downloaden en te installeren. Hiervoor is enkel een actieve internetverbinding noodzakelijk (een upgrade met USB-stick zoals bij de eerste upgrade naar Niko Home Control II, is niet meer nodig).

Waarschuwingen en gekende problemen

 • Maak voor elke nieuwe installatie een nieuw programmeerbestand aan. We raden af om een programmeerbestand te hergebruiken dat al geadresseerd en geüpload werd naar een andere gelijkaardige installatie. Dit kan resulteren in een niet-werkende nieuwe installatie.
 • Voorzie elk touchscreenprofiel van een paswoord.
 • Log opnieuw in op de Niko Home Control app na elke upload van een programmering naar de installatie.
 • Log uit op alle mobiele toestellen en touchscreens voordat je je paswoord aanpast op de registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activeer op mobiele iOS toestellen steeds mobiele data én wifi en zorg ervoor dat de batterij voldoende opgeladen is. Dit om er zeker van te zijn dat alle oproepen van de videobuitenpost steeds ontvangen worden. Dit kan vooral een probleem vormen indien de energiebesparingsmodus geactiveerd wordt.
 • Na een upload, een heropstart van de installatie of een stroomonderbreking kan het tot 15 minuten duren voordat de touchscreens of mobiele toestellen opnieuw verbonden zijn met de installatie (ook al geeft het toestel een andere status aan). De correcte werking van deze toestellen is pas gegarandeerd na afloop van deze wachttijd.
 • Uploaden en upgraden kan zowel met een bedrade als met een draadloze verbinding tussen de pc en de installatie. De bedrade verbinding geniet echter onze sterke voorkeur omdat deze stabieler en veiliger is.
 • In de adresseertab kan het tot een minuut duren voordat een videobuitenpost gedetecteerd wordt.
 • Lichtkringen die gebruikt worden in acties die aangestuurd worden door een bewegingsdetector, mogen niet gebruikt worden in andere acties. Dit kan tot ongewenst gedrag leiden.
 • Het gedrag van de feedbackled van de Niko Home Control drukknoppen is altijd voorgedefinieerd en kan niet vrij geprogrammeerd worden.
 • Bij het vervangen van de controller of een energiemodule zal de historische energiedata verloren gaan.
 • De Niko Home Control app wordt in deze release niet ondersteund voor iPad.

Nuttige informatie

 • Met deze software programmeer je een Niko Home Control II installatie. De software is compatibel met de connected controller en alle producten die op het tijdstip van deze release tot het Niko Home Control productgamma behoren, tenzij anders vermeld.
 • De connected controller moet geüpgraded worden om geprogrammeerd te kunnen worden met deze software. Van zodra de computer verbonden wordt met een Niko Home Control installatie, zal de programmeersoftware voorstellen om de connected controller te upgraden. Voer deze upgrade enkel uit voor Niko Home Control II installaties. De conversie van bestaande Niko Home Control installaties is onherroepelijk en wordt nog niet ondersteund in deze release. De overige Niko Home Control modules zullen pas geüpgraded worden nadat de programmering volledig afgerond werd en geüpload werd naar de installatie.
 • Niko Home Control installaties die geprogrammeerd werden met een Niko Home Control programmeersoftwareversie 1.x dienen niet aangepast of geüpgraded worden. De 1.x software en apps worden verder ondersteund en blijven beschikbaar voor het programmeren en onderhouden van bestaande installaties. De conversie van deze installaties wordt vooralsnog niet ondersteund maar zal in een latere release aangeboden worden. Vanaf dat moment zal de programmeersoftware bestaande .nhcp-programmeringen kunnen lezen en converteren.
 • Elke installatie moet geregistreerd worden op de Niko registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu met het MAC-adres en serienummer van de connected controller. Het e-mailadres en paswoord dat bij de registratie gebruikt worden, heb je nadien nodig om de installatie te bedienen met mobiele toestellen en om energiedata op te vragen op touchscreens. Voor beide toepassingen heb je bovendien een actieve internetverbinding nodig.
Sv translation
languagefr

Version du logiciel et date du lancement

Logiciel de programmation Niko Home Control preview version 2.0.3 pourMac OS (64 bits).  Ce logiciel vous permet de programmer une installation Niko Home Control II.

Releasedatum: 04/12/2017

Cette mise à jour est uniquement diffusée comme mise à jour automatique du logiciel de programmation lors du démarrage et ne peut pas être téléchargée sur le site Internet de Niko.

Configuration requise

 • Min. 4 GB RAM recommandés
 • Compatible avec Mac OS 10.10 ou plus récent
 • Résolution d'écran minimale : 1366 x 768 Le logiciel de programmation donnera un avertissement s'il est ouvert sur un écran possédant une résolution moins élevée.

Quand l'utiliser ?

Niko recommande fortement de faire la mise à jour de toutes les installations qui ont été programmées à l'aide de la version 2.0.1 du logiciel de programmation vers la version 2.0.3 afin de garantir le bon fonctionnement de l’installation.

Résolutions de bugs

 • Résolutions de bugs critiques
 • Améliorations de la stabilité

Comment installer ?

 1. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'une connexion internet active.
 2. Ouvrez le logiciel de programmation qui a été installé sur votre ordinateur. Le logiciel signale qu'une nouvelle version est disponible. Confirmez que vous voulez effectuer une mise à jour.
 3. Si le logiciel de programmation signale qu'une mise à jour est disponible pour l'unité de contrôle connectée, effectuez-la.
  (Si vous ne recevez pas cet avis, cela signifie que votre ordinateur n'est pas encore connecté à l'unité de contrôle connectée. Fermez le logiciel et connectez l'ordinateur à l'unité de contrôle connectée. Ouvrez à nouveau le logiciel de programmation. Vous verrez alors la mise à jour pour l'unité de contrôle connectée et pourrez l'effectuer.)
 4. Le logiciel confirme que l'installation a été mise à jour.
 5. Si vous disposez d'un écran tactile 550-20102, celui-ci indiquera également qu'une mise à jour est disponible. Suivez les étapes qui s'affichent sur l’écran afin de télécharger et d'installer la mise à jour. Pour ce faire, vous aurez uniquement besoin d'une connexion internet active (une mise à jour avec une clé USB comme lors de la première mise à jour vers Niko Home Control II n'est plus nécessaire).

Avertissements et problèmes connus

 • Créez un nouveau fichier de programmation pour chaque nouvelle installation. Nous déconseillons de réutiliser un fichier de programmation qui a déjà été adressé et téléchargé dans une autre installation similaire. La nouvelle installation pourrait, de ce fait, ne pas fonctionner.
 • Munissez chaque profil de l'écran tactile d'un mot de passe.
 • Connectez-vous à nouveau à l'appli Niko Home Control après chaque téléchargement d'une programmation dans une installation.
 • Déconnectez-vous de tous les appareils mobiles et écrans tactiles avant de modifier votre mot de passe sur le site internet d'enregistrement https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activez toujours les données mobiles et le WiFi sur les appareils mobiles sous iOS et veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée. Ceci afin d'être certain que tous les appels provenant du poste extérieur vidéo soient toujours reçus. Cela peut surtout représenter un problème si le mode d'économie d'énergie est activé.
 • Après un téléchargement, un redémarrage de l'installation ou une coupure de courant, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que les écrans tactiles ou les appareils mobiles ne soient à nouveau connectés à l'installation (même si l'appareil renseigne un statut différent). Le fonctionnement correct de ces appareils n'est garanti qu'après l'écoulement de ce délai d'attente.
 • Le téléchargement et la mise à jour peuvent se faire aussi bien à l'aide d'une connexion câblée que sans fil entre le PC et l'installation. Nous recommandons fortement la connexion câblée, qui est plus stable et plus sûre.
 • Dans l'onglet d'adressage, une minute peut s'écouler avant qu'un poste extérieur vidéo ne soit détecté.
 • Les circuits d'éclairage utilisés dans des actions commandées par un détecteur de mouvement ne peuvent pas être utilisés dans d'autres actions. Un comportement indésirable pourrait en résulter.
 • Le comportement de la LED de feed-back des boutons-poussoirs Niko Home Control est toujours prédéfini et ne peut pas être programmé librement.
 • Les données énergétiques historiques sont perdues lors du remplacement de l'unité de contrôle connectée ou d'un module énergétique.
 • Cette version n'appuie pas l'appli Niko Home Control sur iPad.

Informations utiles

 • Ce logiciel vous permet de programmer une installation Niko Home Control II. Sauf mention contraire, le logiciel est compatible avec l'unité de contrôle connectée et tous les produits repris dans l'assortiment Niko Home Control au moment de ce lancement.
 • L'unité de contrôle connectée doit être mise à jour pour pouvoir être programmée à l'aide de ce logiciel. Dès que l'ordinateur est connecté à une installation Niko Home Control, le logiciel de programmation proposera d'effectuer la mise à jour de l'unité de contrôle connectée. N'effectuez cette mise à jour que pour les installations Niko Home Control II. La conversion d'installations Niko Home Control existantes est irréversible et n'est pas appuyée par ce lancement. Les autres modules Niko Home Control ne seront mis à jour qu'après que la programmation ait été entièrement effectuée et téléchargée vers l'installation.
 • Les installations Niko Home Control programmées à l'aide de la version 1.x du logiciel de programmation Niko Home Control ne doivent pas être modifiées ni mises à jour. Le logiciel 1.x et les applis continueront d'être appuyés et resteront disponibles pour la programmation et l'entretien des installations existantes. La conversion de ces installations n'est pas encore appuyée, mais sera proposée à l'occasion d'un prochain lancement. À partir de ce moment, le logiciel de programmation sera en mesure de lire et de convertir les programmations .nhcp existantes.
 • Chaque installation doit être enregistrée sur le site internet d'enregistrement de Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu, à l'aide de l'adresse MAC et du numéro de série de l'unité de contrôle connectée. Vous avez besoin ultérieurement de l'adresse e-mail et du mot de passe utilisés lors de l'enregistrement pour commander l'installation à l'aide d'appareils mobiles et faire afficher les données énergétiques sur les écrans tactiles. Pour les deux applications, vous avez, en outre, besoin d'une connexion internet active.