Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from space DNS and version 1.0
Sv translation
languagenl

Softwareversie en releasedatum

Niko Home Control programmeersoftware preview, versie 2.0.1 voor Windows.  Met deze software kan je een nieuwe Niko Home Control installatie programmeren.

Releasedatum: 14/11/2017

Systeemvereisten 

 • Min. 4 GB RAM aanbevolen
 • Compatibel met Windows 7 of recenter. We raden aan om alle officiële Windows updates te installeren.
 • Minimale schermresolutie: 1366x768. De programmeersoftware geeft zal een waarschuwing geven als hij geopend wordt op een scherm met een lagere resolutie.

Eigenschappen

Het design en de logica van de programmeersoftware is nog gebruiksvriendelijker en duidelijker gemaakt. Voortaan gebruiken zowel de installateur als de eindgebruiker dezelfde tool, de installateur om de installatie te programmeren en de eindgebruiker om aanpassingen door te voeren. Zo bieden we intelligentere oplossingen aan die minder programmeerwerk vergen.

Elke installatie moet geregistreerd worden op de Niko registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu met het MAC-adres en serienummer van de connected controller. Het e-mailadres en paswoord dat bij de registratie gebruikt worden, heb je nadien nodig om de installatie te bedienen met mobiele toestellen en om energiedata op te vragen op touchscreens. Voor beide toepassingen heb je bovendien een actieve internetverbinding nodig.

De connected controller moet geüpgraded worden om geprogrammeerd te kunnen worden met deze software. Van zodra de computer verbonden wordt met een Niko Home Control installatie, zal de programmeersoftware voorstellen om de connected controller te upgraden. Voer deze upgrade enkel uit voor nieuwe Niko Home Control installaties. De conversie van bestaande Niko Home Control installaties is onherroepelijk en wordt nog niet ondersteund in deze release. De overige Niko Home Control modules zullen pas geüpgraded worden nadat de programmering volledig afgerond werd en geüpload werd naar de installatie. Voor het touchscreen 550-20102 is een afzonderlijke upgrade nodig met een USB-stick (zie “Gebruiksaanwijzing” hieronder).

Gebruiksaanwijzing

Unzip het bestand NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip, je krijgt 3 bestanden:

 1. README.txt: dit bestand bevat de installatie-instructies
 2. NHC-2.0.1467-release.exe:
  1. De installatie van het programma start zodra je dit bestand opent (volg stappen op het scherm)
  2. Als de pc met het Internet verbonden is, zal de software voorstellen om een recentere versie te downloaden als deze beschikbaar is. We raden je aan om steeds de recentste versie te gebruiken omdat deze de laatste functionaliteiten en bugfixes bevat.
 3. NikoTouch3OS-v4.0.1.4580.zip:
  1. Dit bestand heb je nodig voor de ingebruikname van elk touchscreen van de 3e generatie (550-20102). Dit touchscreen kan je herkennen aan de led in de rechterbovenhoek.
  2. In geen geval dit bestand unzippen
  3. Kopieer dit zip-bestand naar een lege FAT32-geformatteerde USB-stick. Maak bij het verwijderen van de USB-stick uit een Windows pc gebruik van de optie ‘hardware veilig verwijderen’.
  4. Plaats de USB-stick in de USB-poort onderaan het touchscreen en volg de instructies op het scherm.
  5. Latere upgrades zullen automatisch geïnstalleerd worden. Hiervoor is een actieve internetverbinding noodzakelijk.

Wanneer gebruiken

Met deze software programmeer je een nieuwe Niko Home Control installatie. De software is compatibel met de connected controller en alle producten die op het tijdstip van deze release tot het Niko Home Control productgamma behoren, tenzij anders vermeld.

Niko Home Control installaties die geprogrammeerd werden met een Niko Home Control programmeersoftwareversie 1.x moeten niet aangepast of geüpgraded worden. De 1.x software en apps worden verder ondersteund en blijven beschikbaar voor het programmeren en onderhouden van bestaande installaties. De conversie van deze installaties wordt vooralsnog niet ondersteund maar zal in een latere release aangeboden worden. Vanaf dat moment zal de programmeersoftware bestaande .nhcp-programmeringen kunnen lezen en converteren.

Waarschuwingen en bekende problemen

 • Maak voor elke nieuwe installatie een nieuw programmeerbestand aan. We raden af om een programmeerbestand te hergebruiken dat al geadresseerd en geüpload werd naar een andere installatie. Dit kan resulteren in een niet-werkende nieuwe installatie.
 • Voorzie elk touchscreenprofiel van een paswoord.
 • Log opnieuw in op de Niko Home Control app na elke upload van een programmering naar de installatie.
 • Log uit op alle mobiele toestellen en touchscreens voordat je je paswoord aanpast op de registratiewebsite https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activeer op mobiele iOS toestellen steeds mobiele data én wifi en zorg ervoor dat de batterij voldoende stroom heeft. Dit om er zeker van te zijn dat alle oproepen van de videobuitenpost steeds ontvangen worden. Dit kan vooral een probleem vormen indien de energiebesparingsmodus geactiveerd wordt.
 • Controleer frequent of het touchscreen geen automatische upgrade ontvangen heeft door het scherm aan te raken. Indien het touchscreen een upgrade detecteert, verschijnt er een popupbericht. Zolang dit bericht op het scherm blijft staan, zal het touchscreen geen inkomende oproepen van de videobuitenpost ontvangen.
 • Na een upload, een heropstart van de installatie of een stroomonderbreking kan het tot 15 minuten duren voordat de touchscreens of mobiele toestellen opnieuw verbonden zijn met de installatie (ook al geeft het toestel een andere status aan). De correcte werking van deze toestellen is pas gegarandeerd na afloop van deze wachttijd.
 • Uploaden en upgraden kan zowel met een bedrade als met een draadloze verbinding tussen de pc en de installatie. De bedrade verbinding geniet echter onze sterkte voorkeur omdat deze stabieler en veiliger is.
 • In de adresseertab kan het tot een minuut duren voordat een videobuitenpost gedetecteerd wordt.
 • Lichtkringen die gebruikt worden in acties die aangestuurd worden door een bewegingsdetector, mogen niet gebruikt worden in andere acties. Dit kan tot ongewenst gedrag leiden.
 • Het gedrag van de feedbackled van de Niko Home Control drukknoppen is altijd voorgedefinieerd en kan niet vrij geprogrammeerd worden.
 • Bij het vervangen van de controller of een energiemodule zal de historische energiedata verloren gaan.
 • De Niko Home Control app wordt in deze release niet ondersteund voor iPad.
 • Indien je de installatie pas met internet verbindt nadat de programmering geüpload werd naar de connected controller, moet je de connected controller heropstarten.


Sv translation
languagefr

Version du logiciel et date du lancement

Logiciel de programmation Niko Home Control preview, version 2.0.1 pour Windows Ce logiciel vous permet de programmer une nouvelle installation Niko Home Control.

Releasedatum: 14/11/2017

Configuration requise

 • Min. 4 GB RAM recommandés.
 • Compatible avec Windows 7 ou version plus récente. Nous recommandons d'installer toutes les mises à jour Windows officielles.
 • Résolution d'écran minimale : 1366 x 768 Le logiciel de programmation donnera un avertissement s'il est ouvert sur un écran possédant une résolution moins élevée.

Caractéristiques

Le design et la logique du logiciel de programmation ont été rendus encore plus conviviaux et plus clairs. Tant l'installateur que l'utilisateur utilisent désormais le même outil, l'installateur pour programmer l'installation et l'utilisateur pour y apporter des modifications. Nous offrons ainsi des solutions plus intelligentes demandant moins de travail de programmation.

Chaque installation doit être enregistrée sur le site internet d'enregistrement de Niko https://mynikohomecontrol.niko.eu, à l'aide de l'adresse MAC et du numéro de série de l'unité de contrôle connectée. Vous avez besoin ultérieurement de l'adresse courriel et du mot de passe utilisés lors de l'enregistrement pour commander l'installation à l'aide d'appareils mobiles et faire afficher les données énergétiques sur les écrans tactiles. Pour les deux applications, vous avez, en outre, besoin d'une connexion internet active.

L'unité de contrôle connectée doit être mise à jour pour pouvoir être programmée à l'aide de ce logiciel. Dès que l'ordinateur est connecté à une installation Niko Home Control, le logiciel de programmation proposera d'effectuer la mise à jour de l'unité de contrôle connectée. N'effectuez cette mise à jour que pour les nouvelles installations Niko Home Control. La conversion d'installations Niko Home Control existantes est irréversible et n'est pas appuyée par ce lancement. Les autres modules Niko Home Control ne seront mis à jour qu'après que la programmation ait été entièrement effectuée et téléchargée vers l'installation. Une mise à jour distincte à l'aide d'une clé USB est nécessaire pour l'écran tactile 550-20102 (voir « Mode opératoire » ci-dessous).

Mode opératoire

Décompressez le fichier NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip, vous obtenez 3 fichiers :

 1. README.txt : ce fichier comporte les instructions d'installation.
 2. NHC-2.0.1467-release.exe:
  1. L'installation du programme démarre dès que vous ouvrez ce fichier (suivez les étapes sur l'écran).
  2. Si le PC est connecté à internet, le logiciel proposera de télécharger une version plus récente, si celle-ci est disponible. Nous vous recommandons d'utiliser toujours la version la plus récente, car celle-ci comprend les dernières fonctionnalités et résolutions de bugs.
 3. NikoTouch3OS-v4.0.1.4580.zip:
  1. Vous avez besoin de ce fichier pour la mise en service de tout écran tactile de la 3e génération (550-20102). Vous pouvez reconnaître cet écran tactile à la LED dans le coin supérieur droit.
  2. Ne décompressez sous aucun prétexte ce fichier.
  3. Copiez ce fichier zip sur une clé USB vierge, formatée FAT32. Pour retirer la clé USB d'un PC sous Windows, utilisez l'option 'Retirer le périphérique en toute sécurité'.
  4. Introduisez la clé USB dans le port USB situé en bas de l'écran tactile et suivez les instructions sur l'écran.
  5. Les mises à jour ultérieures seront installées automatiquement. Une connexion internet active est indispensable à cette fin.

Quand l'utiliser ?

Ce logiciel vous permet de programmer une nouvelle installation Niko Home Control. Sauf mention contraire, le logiciel est compatible avec l'unité de contrôle connectée et tous les produits repris dans l'assortiment Niko Home Control au moment de ce lancement.

Les installations Niko Home Control programmées à l'aide de la version 1.x du logiciel de programmation Niko Home Control ne doivent pas être modifiées ni mises à jour. Le logiciel 1.x et les applis continueront d'être appuyés et resteront disponibles pour la programmation et l'entretien des installations existantes. La conversion de ces installations n'est pas encore appuyée, mais sera proposée à l'occasion d'un prochain lancement. À partir de ce moment, le logiciel de programmation sera en mesure de lire et de convertir les programmations .nhcp existantes.

Avertissements et problèmes connus

 • Créez un nouveau fichier de programmation pour chaque nouvelle installation. Nous déconseillons de réutiliser un fichier de programmation qui a déjà été adressé et téléchargé dans une autre installation. La nouvelle installation pourrait, de ce fait, ne pas fonctionner.
 • Munissez chaque profil d'écran tactile d'un mot de passe.
 • Connectez-vous à nouveau à l'appli Niko Home Control après chaque téléchargement d'une programmation dans une installation.
 • Déconnectez-vous de tous les appareils mobiles et écrans tactiles avant de modifier votre mot de passe sur le site internet d'enregistrement https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Activez toujours les données mobiles et le WiFi sur les appareils mobiles sous iOS et veillez à ce que la batterie soit suffisamment chargée. Ceci afin d'être certain que tous les appels provenant du poste extérieur vidéo soient toujours reçus. Cela peut surtout représenter un problème si le mode d'économie d'énergie est activé.
 • Vérifiez fréquemment si l'écran tactile n'a pas reçu une mise à niveau automatique, en touchant l'écran. Si l'écran tactile détecte une mise à niveau, un message pop-up s'affiche. L'écran tactile ne recevra aucun appel provenant du poste extérieur vidéo aussi longtemps que ce message est affiché à l'écran.
 • Après un téléchargement, un redémarrage de l'installation ou une coupure de courant, il peut s'écouler jusqu'à 15 minutes avant que les écrans tactiles ou les appareils mobiles ne soient à nouveau connectés à l'installation (même si l'appareil renseigne un statut différent). Le fonctionnement correct de ces appareils n'est garanti qu'après l'écoulement de ce délai d'attente.
 • Le téléchargement et la mise à jour peuvent se faire aussi bien à l'aide d'une connexion câblée que sans fil entre le PC et l'installation. Nous recommandons fortement la connexion câblée, qui est plus stable et plus sûre.
 • Dans l'onglet d'adressage, une minute peut s'écouler avant qu'un poste extérieur vidéo ne soit détecté.
 • Les circuits d'éclairage utilisés dans des actions commandées par un détecteur de mouvement ne peuvent pas être utilisés dans d'autres actions. Un comportement indésirable pourrait en résulter.
 • Le comportement de la LED de feed-back des boutons-poussoirs Niko Home Control est toujours prédéfini et ne peut pas être programmé librement.
 • Les données énergétiques historiques sont perdues lors du remplacement de l'unité de contrôle connectée ou d'un module énergétique.
 • Cette version n'appuie pas l'appli Niko Home Control sur iPad.
 • Si vous ne connectez l'installation à internet qu'après avoir chargé la programmation dans l'unité de contrôle connectée, vous devez redémarrer cette dernière.


Sv translation
languageen

Software version and release date

Niko Home Control programming software preview, version 2.0.1 for Windows.  This software is used for programming a new Niko Home Control installation.

Releasedatum: 14/11/2017

System requirements 

 • A min. of 4 GB RAM is recommended
 • Compatible with Windows 7 or a more recent version. We recommend installing all official Windows updates.
 • Minimum screen resolution: 1366 x 768. The programming software will give a warning message when it is opened on a lower resolution screen.

Features

The programming software design and logic have been made even more clear and user friendly. From now on, both the installer and the end user will use the same tool: the installer to program the installation and the end user to make changes. This way, we offer smarter solutions that require less programming.

Each installation must be registered on the Niko registration website https://mynikohomecontrol.niko.eu with the MAC address and the serial number of the connected controller. You will need the e-mail address and password used when registering to control the installation with mobile devices and to retrieve energy data on touch screens. In addition, you will need an active internet connection for both applications.

In order to program the connected controller with this software, it must be upgraded first. As soon as the computer is connected with a Niko Home Control installation, the programming software will prompt to upgrade the connected controller. Only upgrade new Niko Home Control installations. The conversion of existing Niko Home Control installations is final and is not yet supported by this release. The remaining Niko Home Control modules will only be upgraded after the programming has been completely finalised and uploaded to the installation. A separate upgrade is needed for touchscreen 550-20102 with a USB stick (see “Operating instructions” below).

Operating instructions

Unzip the file NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip. You will receive three files:

 1. README.txt: this file contains the installation instructions
 2. NHC-2.0.1467-release.exe:
  1. The installation of the program will start as soon as you open this file (follow the steps on the screen)
  2. If your PC is connected to the internet, the software will suggest a download of a more recent version, if available. We recommend always using the latest version, since it will contain the latest functionality and bug fixes.
 3. NikoTouch3OS-v4.0.1.4580.zip:
  1. This file is required for the activation of each third generation touchscreen (550-20102). You can recognise this touchscreen by the led in the right upper corner.
  2. Under no circumstances unzip this file!
  3. Copy the zip file to an empty FAT32 formatted USB stick. Make sure to use the "safely remove hardware" option when removing the USB stick from a Windows PC.
  4. Plug the USB stick in the USB port at the bottom of the touchscreen and follow the instructions on the screen.
  5. Later upgrades will be installed automatically. An active internet connection is required.

When to use

This software is used for programming a new Niko Home Control installation. The software is compatible with the connected controller and all products belonging to the Niko Home Control product range at the time of this release, unless otherwise stated.

Niko Home Control installations which were programmed with Niko Home Control programming software version 1.x do not need to be adjusted or upgraded. The 1.x software and apps will continue to be supported and will remain available for the programming and maintenance of existing installations. The conversion of these installations is not yet supported but will be offered in a later release. From then on, the programming software will be able to read and convert existing .nhcp programmings.

Warnings and known issues

 • Create a new programming file for every new installation. We do not recommend reusing a programming file which has previously been addressed and uploaded to another installation. This can result in a new installation that doesn't work.
 • Make sure each touchscreen profile has a password.
 • Log into the Niko Home Control app after each programming upload to the installation.
 • Log out of all mobile devices and touchscreens before changing your password on the registration website https://mynikohomecontrol.niko.eu, otherwise all devices will give an error message.
 • Always activate both mobile data and WiFi on your mobile iOS devices. It is also a good idea to ensure that your battery has enough power so you don't miss any calls from the external video unit.  This could occur if the power save mode is activated.
 • Frequently check whether the touchscreen has received any automatic upgrades by touching the screen. If the touchscreen detects an upgrade, a pop-up message will appear. While this message is displayed on the screen, the touchscreen will not receive any incoming calls from the external video unit.

 • It can take up to 15 minutes before all touchscreens or mobile devices have reconnected with the installation after an upload, reboot of the installation or a power failure (even if the device gives another status). The correct functioning of these devices can only be guaranteed after the waiting time has elapsed.
 • Uploading and upgrading can be done both with a wired and wireless connection between the pc and the installation. However, we strongly recommend using the wired connection as it is more stable and safer.
 • It can take up to a minute in the addressing tab before an external video unit is detected.
 • Lighting circuits used in actions which are controlled by a motion detector, may not be used in other actions. This can result in undesired behaviour.
 • The behaviour of the feedback LED of the Niko Home Control push buttons is always predefined and cannot be freely programmed.
 • The energy data history will be lost when replacing the controller or an energy module.
 • This release does not support the Niko Home Control app for iPad.

 • If your installation is only connected to the internet after the configuration was uploaded to the connected controller, you will have to restart the connected controller.


Sv translation
languagede

Softwareversion und Release-Datum

Niko Home Control Programmiersoftware Preview, Version 2.0.1 für Windows. Mit dieser Software können Sie eine neue Niko Home Control Installationsanlage programmieren.

Releasedatum: 14/11/2017

Systemanforderungen 

 • Min. 4 GB RAM empfohlen
 • Kompatibel mit Windows 7 und aufwärts. Wir empfehlen, alle offiziellen Windows-Updates zu installieren.
 • Minimale Bildschirmauflösung: 1366 x 768. Die Programmiersoftware gibt eine Warnung, wenn sie auf einem Bildschirm mit einer niedrigeren Auflösung geöffnet wird.

Eigenschaften

Das Design und die Logik der Programmiersoftware wurden noch benutzerfreundlicher und deutlicher gemacht. Ab jetzt verwenden sowohl der Installateur als auch der Endbenutzer das gleiche Tool: der Installateur, um die Installationsanlage zu programmieren und der Endbenutzer, um Anpassungen durchzuführen. So bieten wir intelligentere Lösungen an, die weniger Programmierarbeit erfordern.

Jede Installation muss auf der Registrier-Website von Nikohttps://mynikohomecontrol.niko.eu mit der MAC-Adresse und der Seriennummer des Connected Controller registriert werden. Sie brauchen die E-Mail-Adresse und das Passwort, die bei der Registrierung verwendet werden, um die Installationsanlage mit mobilen Geräten zu bedienen und Energiedaten auf Touchscreens abzurufen. Für beide Anwendungen benötigen Sie außerdem eine aktive Internetverbindung.

Der Connected Controller muss ein Upgrade erhalten, um mit dieser Software programmiert werden zu können. Sobald der Computer mit einer Niko Home Control Installationsanlage verbunden wird, wird die Programmiersoftware ein Upgrade des Connected Controller vorschlagen. Führen Sie dieses Upgrade nur für neue Niko Home Control Installationsanlagen durch. Die Konvertierung bestehender Niko Home Control Installationsanlagen ist unwiderruflich und wird in diesem Release noch nicht unterstützt. Die übrigen Niko Home Control Module erhalten erst ein Upgrade, nachdem die Programmierung abgeschlossen und auf die Installationsanlage hochgeladen wurde. Für den Touchscreen 550-20102 ist ein separates Upgrade mit einem USB-Stick erforderlich (siehe die folgende „Gebrauchsanweisung“).

Gebrauchsanweisung

Entpacken Sie die Datei NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip. Sie erhalten 3 Dateien:

 1. README.txt: Diese Datei enthält die Installationsanweisungen.
 2. NHC-2.0.1600-release.exe:
  1. Die Installation des Programms wird gestartet, sobald Sie diese Datei öffnen (befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte).
  2. Bei einer bestehenden Internetverbindung wird Ihnen die Software den Download einer aktuelleren Version vorschlagen, wenn sie verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, immer die aktuellste Version zu verwenden, da diese die neuesten Funktionen sowie gefixte Bugs enthält.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.4392.zip:
  1. Diese Datei benötigen Sie für die Inbetriebnahme aller Touchscreens der 3. Generation (550-20102), zu erkennen an der LED in der oberen rechten Ecke.
  2. Entpacken Sie diese Datei auf keinen Fall.
  3. Kopieren Sie diese Zipdatei auf einen leeren USB-Stick mit FAT32-Formatierung. Nutzen Sie zum Entfernen des USB-Sticks aus einem Windows-PC die Option „Hardware sicher entfernen“.
  4. Führen Sie den Stick dann in den USB-Port ein, der sich am unteren Rand des Touchscreens befindet, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
  5. Spätere Upgrades werden automatisch installiert. Hierzu benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Wann verwenden Sie diese Software?

Mit dieser Software programmieren Sie eine neue Niko Home Control-Installationsanlage. Die Software ist mit dem Cnnected Controller und allen Produkten kompatibel, die zum Zeitpunkt dieses Release zum Niko Home Control Produktsortiment gehören, sofern nichts anderes angegeben wird.

Niko Home Control Installationsanlagen, die mit einer Niko Home Control Programmiersoftware, Version 1.x, programmiert wurden, müssen nicht angepasst oder aufgerüstet werden. Die 1.X-Software und Apps werden weiter unterstützt und bleiben für die Programmierung und Wartung bestehender Installationsanlagen verfügbar. Die Konvertierung dieser Installationsanlagen wird vorerst nicht unterstützt, wird jedoch in einem späteren Release angeboten. Ab dann wird die Programmiersoftware bestehende .nhcp-Programmierungen lesen und konvertieren können.

Warnungen und bekannte Probleme

 • Erstellen Sie für jede neue Installation eine neue Programmierdatei. Wir raten davon ab, eine Programmierdatei wiederzuverwenden, die bereits adressiert und auf eine andere Installationsanlage hochgeladen wurde. Dies kann dazu führen, dass die neue Installationsanlage nicht funktioniert.
 • Versehen Sie jedes Touchscreenprofil mit einem Passwort.
 • Loggen Sie sich nach jedem Upload einer Programmierung auf die Installationsanlage erneut in die Niko Home Control-App ein.
 • Melden Sie sich bei allen mobilen Geräten und Touchscreens ab, bevor Sie Ihr Passwort auf der Registrier-Website https://mynikohomecontrol.niko.eu anpassen.

 • Wir empfehlen, auf mobilen iOS-Geräten stets mobile Daten und WLAN zu aktivieren und dafür zu sorgen, dass die Stromversorgung für die Batterie ausreicht, um zu gewährleisten, dass alle Aufrufe der Video-Außensprechstelle stets empfangen werden. Dies kann vor allem ein Problem sein, wenn der Energiesparmodus aktiviert wird.
 • Nach einem Upload, einem Neustart der Installationsanlage oder einer Stromunterbrechung kann es bis zu 15 Minuten dauern, bevor die Touchscreens oder mobilen Geräte wieder mit der Installationsanlage verbunden sind (auch dann, wenn das Gerät einen anderen Status anzeigt). Das korrekte Funktionieren dieser Geräte wird erst nach Ablauf dieser Wartezeit garantiert. Für die Touchscreens beginnt diese Wartezeit erst, wenn der Bildschirm aus dem Standby-Modus geholt wird (durch Berührung des Bildschirms).
 • Uploaden und Upgraden sind sowohl mit einer verdrahteten als auch einer drahtlosen Verbindung zwischen dem PC und der Installationsanlage möglich. Wir bevorzugen jedoch die verdrahtete Verbindung, weil diese stabiler und sicherer ist.
 • In der Registerkarte „Adressieren“ kann es bis zu einer Minute dauern, bevor eine Video-Außensprechstelle erkannt wird.
 • Beleuchtungskreise, die in von Bewegungsmeldern gesteuerten Aktionen verwendet werden, dürfen nicht in anderen Aktionen verwendet werden. Dies kann zu unerwünschtem Verhalten führen.
 • Das Verhalten der Feedback-LED der Niko Home Control Drucktaster ist stets vordefiniert und kann nicht frei programmiert werden.
 • Beim Austausch des Controllers oder eines Energiemoduls gehen die historischen Energiedaten verloren.
 • Die Niko Home Control-App wird in diesem Release nicht für iPad unterstützt.
 • Wenn Sie die Installationsanlage erst mit dem Internet verbinden, nachdem die Programmierung auf den Connected Controller hochgeladen wurde, müssen Sie den Connected Controller neu starten.
 • Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Touchscreen durch Berührung des Bildschirms kein automatisches Upgrade erhalten hat. Wenn der Touchscreen ein Upgrade feststellt, wird eine Pop-up-Meldung angezeigt. Solange diese Meldung auf dem Bildschirm stehen bleibt, wird der Touchscreen keine eingehenden Aufrufe von der Video-Außensprechstelle empfangen.Sv translation
languagesv

Programvaruversion och utgivningsdatum

Niko Home Control-programmeringsprogramvara version 2.0.1 för Windows.  Med denna programvara kan du programmera en ny Niko Home Control-installation.

Releasedatum: 14/11/2017

Systemkrav 

 • Min. 4 GB RAM rekommenderas
 • Kompatibel med Windows 7 eller senare. Vi rekommenderar att du installerar alla officiella Windows-uppdateringar.
 • Minsta skärmupplösning: 1 366x768. Programmeringsprogramvaran visar en varning när den öppnas på en skärm med lägre upplösning.

Egenskaper

Designen och logiken hos programmeringsprogramvaran har gjorts ännu mer användarvänlig och tydlig. Hädanefter använder både installatören och slutanvändaren samma verktyg, installatören för att programmera installationen och slutanvändaren för att göra anpassningar. På så sätt erbjuder vi smartare lösningar som kräver mindre programmering.

Varje installation måste registreras på Nikos registreringswebbplats https://mynikohomecontrol.niko.eu med MAC-adressen och serienumret för connected controllern. E-postadressen och lösenordet som används vid registreringen behöver du sedan för ett styra installationen med mobila enheter och för att se energidata på pekskärmar. För båda dessa tillämpning krävs dessutom en aktiv internetanslutning.

Connected controllern måste uppgraderas för att kunna programmeras med denna programvara. Så snart som datorn är ansluten till en Niko Home Control-installation kommer programmeringsprogramvaran att föreslå en uppgradering av connected controllern. Utför endast denna uppgradering för nya Niko Home Control-installationer. Konverteringen av befintliga Niko Home Control-installationer är oåterkallelig och stöds inte av denna release. Övriga Niko Home Control-moduler kommer inte att uppgraderas förrän programmeringen är helt avslutad och har laddats upp till installationen. För pekskärm 550-20102 krävs en separat uppgradering med ett USB-minne (se ”Bruksanvisning” nedan).

Bruksanvisning

Packa upp filen NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip, du får 3 filer:

 1. README.txt: denna fil innehåller installationsinstruktionerna
 2. NHC-2.0.1600-release.exe:
  1. Installationen av programmet startar så snart som du öppnar denna fil (följ stegen på skärmen)
  2. Om PC:n är ansluten till internet kommer programvaran att föreslå att ladda ner en senare version om en sådan finns tillgänglig. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen eftersom den innehåller de senaste funktionerna och felkorrigeringarna.
 3. NikoTouch3OS-v4.2.0.4392.zip:
  1. Denna fil behöver du för att kunna använda en pekskärm av 3e generationen (550-20102). Denna pekskärm känner du igen på lysdioden i högra övre hörnet.
  2. Du ska aldrig packa upp denna fil
  3. Kopiera zip-filen till ett tomt FAT32-formaterat USB-minne. När du tar ut USB-minnet ur en Windows-PC ska du använda alternativet "säker borttagning av maskinvara".
  4. Sätt in USB-minnet i USB-porten nedtill på pekskärmen och följ instruktionerna på skärmen.
  5. Senare uppgraderingar installeras automatiskt. För detta krävs en aktiv internetanslutning.

När ska den användas

Med denna programvara programmerar du en ny Niko Home Control-installation. Programvaran är kompatibel med connected controllern och alla produkter som hör till Niko Home Control-produktsortimentet vid tidpunkten för denna release, såvida inget annat anges.

Niko Home Control-installationer som programmerats med Niko Home Control-programmeringsprogramvaruversion 1.x behöver inte anpassas eller uppgraderas. 1.x-programvaran och apparna stöds fortfarande och är fortsatt tillgängliga för programmering och underhåll av befintliga installationer. Konverteringen av dessa installationer stöds för närvarande inte men kommer att erbjudas i en senare release. Från och med då kommer programmeringsprogramvaran att kunna läsa och konvertera befintlig .nhcp-programmering.

Varningar och kända problem

 • Skapa en ny programmeringsfil för varje ny installation. Vi avråder att återanvända en programmeringsfil som redan adresserats och laddats upp till en annan installation. Det kan resultera i en ny installation som inte fungerar.
 • Förse varje pekskärmsprofil med ett lösenord.
 • Logga in på nytt på Niko Home Control-appen efter varje uppladdning av en programmering till installationen
 • Logga ut från alla enheter innan du ställer in ditt lösenord på registreringswebbplatsen https://mynikohomecontrol.niko.eu. Om du inte gör det kommer alla enheter att visa ett felmeddelande.
 • Efter en uppladdning, en omstart av installationen eller ett strömavbrott kan det ta upp till 15 minuter innan pekskärmarna eller de mobila enheterna ansluts till installationen (även om enheten visar en annan status). Korrekt funktion av enheterna garanteras först efter att denna väntetid har förflutit. För pekskärmarna påbörjas denna väntetid först när skärmen tas ut ur viloläge (genom att röra vid skärmen).
 • Uppladdning och uppgradering är möjlig för såväl en trådbunden som en trådlös anslutning mellan datorn och installationen. Vi rekommenderar dock en trådbunden anslutning eftersom den är stabilare och säkrare.
 • I adresseringsfliken kan det dröja upp till en minut innan en extern videoenhet detekteras.
 • Belysningskretsar som används i åtgärder som styrs av en rörelsesensor får inte användas i andra åtgärder. Det kan leda till oönskat beteende.
 • Lysdiodernas beteende i Niko Home Control-tryckknapparna har alltid definierats i förväg och kan inte programmeras fritt.
 • Om controllern eller en energimodul byts ut kommer alla historiska energidata att gå förlorade.


Sv translation
languageda

Softwareversion og udgivelsesdato

Niko Home Control programmeringssoftware forhåndsvisning, version 2.0.1 for Windows.  Med denne software kan du programmere en ny Niko Home Control-installation.

Udgivelsesdato: 14.11.2017

Systemkrav 

 • Min. 4 GB RAM anbefalet
 • Kompatibel med Windows 7 eller nyere. Vi anbefaler, at alle officielle Windows opdateringer installeres.
 • Minimum skærmopløsning: 1366x768. Programmeringssoftwaren vil give en advarsel, hvis den åbnes på en skærm med lavere opløsning.

Funktioner

Designet og logikken i programmeringssoftwaren er nu gjort endnu tydeligere og mere brugervenligt. For fremtiden bruger både installatøren og slutbrugeren den samme software, installatøren programmerer installationen, og slutbrugeren foretager justeringer. Således kan vi nu tilbyde mere intelligente løsninger, der kræver mindre programmering.

Hver installation skal registreres på Niko registreringsside https://mynikohomecontrol.niko.eu med MAC-adressen og serienummeret på controlleren. E-mailadressen og adgangskoden, som bruges til registreringen, har du senere brug for til betjening af installationen med mobile enheder og til at hente energidata på touch skærmene. Til begge disse funktioner har du ydermere brug for en aktiv internetforbindelse.

Controlleren skal opdateres for at kunne programmeres med denne software. I det øjeblik computeren bliver forbundet med Niko Home Control-installationen, vil programmeringssoftwaren foreslå at opdatere controlleren. Gennemfør kun denne opdatering på nye Niko Home Control-installationer. Konvertering af eksisterende Niko Home Control-installationer er uigenkaldelig og understøttes endnu ikke i denne udgivelse. De øvrige Niko Home Control-moduler opdateres først, når programmeringen er helt færdig og overført til installationen. Touchskærm 550-20102 kræver en separat opdatering med en USB-nøgle (se "Brugsanvisning" herunder).

Brugervejledning

Pak filen NikoProgramInstallerWIN-v2.0.1.zip ud, du får 3 filer:

 1. README.txt: Denne fil indeholder installationsvejledningen
 2. NHC-2.0.1467-release.exe:
  1. Installationen af programmet starter, når du åbner denne fil (følg trinene på skærmen)
  2. Hvis pc'en er forbundet med internet, vil softwaren foreslå at hente en nyere version, hvis den er til rådighed. Vi anbefaler, at du altid bruger den seneste version, fordi den indeholder de nyeste funktioner og fejlrettelser.
 3. NikoTouch3OS-v4.0.1.4580.zip:
  1. Du har brug for denne fil til ibrugtagning af alle touchskærme (550-20102). Du kan genkende denne touchskærm på LED i øverste højre hjørne.
  2. Du må under ingen omstændigheder pakke denne fil ud
  3. Kopier denne zip-fil til en tom FAT32-formateret USB-nøgle. Når du fjerner USB-nøglen fra en Windows pc, skal du bruge funktionen 'sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier'.
  4. Sæt USB-nøglen i USB-porten nederst på touchskærmen, og følg vejledningen på skærmen.
  5. Senere opdateringer installeres automatisk. Dette kræver en aktiv internetforbindelse.

Anvendelse

Med denne software programmerer du en ny Niko Home Control-installation. Softwaren er kompatibel med controlleren og alle de produkter, der på udgivelsestidspunktet er en del af Niko Home Control-produktserie, medmindre andet er angivet.

Niko Home Control-installationer, der blev programmeret med Niko Home Control-programmeringssoftware version 1.x, bør ikke ændres eller opdateres. 1.x softwaren og apps understøttes stadig og forbliver tilgængelige til programmering og vedligeholdelse af eksisterende installationer. Konvertering af disse installationer understøttes endnu ikke, men vil blive tilbudt i en senere udgivelse. Fra det øjeblik vil programmeringssoftwaren kunne læse og konvertere eksisterende .nhcp-programmering.

Advarsler og kendte problemer

 • Opret en ny programmeringsfil til hver ny installation. Vi fraråder at genbruge en programmeringsfil, der allerede er adresseret og overført til en anden lignende installation. Det kan medføre, at den nye installation ikke fungerer.
 • Giv hver touchskærm-profil en adgangskode.
 • Efter hver overførsel af en programmering til installationen, skal du igen logge ind på Niko Home Control appen.
 • Log ud på alle mobile enheder og touchskærme, før du ændrer adgangskoden på registreringssiden https://mynikohomecontrol.niko.eu.
 • Aktiver altid mobildata og Wi-Fi på mobile iOS-enheder, og sørg for, at batteriet har tilstrækkelig strøm. Dette er for at sikre, at alle opkald fra videodørtelefonen altid modtages. Dette kan især være et problem, når energisparefunktionen er aktiveret.
 • Kontroller ofte, at touchskærmen ikke har modtaget en automatisk opdatering, ved at berøre skærmen. Hvis touch skærmen registrerer en opdatering, vises en pop op-meddelelse. Så længe denne meddelelse forbliver på skærmen, modtager touch skærmen ikke indgående opkald fra videodørtelefonen.
 • Efter en overførsel, en genstart af installationen eller en strømafbrydelse kan det tage op til 15 minutter, før touchkærme eller mobile enheder igen er forbundet med installationen (selvom enheden angiver en anden status). Først efter denne ventetid kan det garanteres, at enhederne fungerer korrekt.
 • Overførsel og opdatering er mulig med både ledningsforbundet og trådløs forbindelse mellem pc'en og installationen. Vi foretrækker klart ledningsforbindelsen, fordi den er sikrere og mere stabil.
 • I adressefanen kan det tage op til et minut, før en videodørtelefon registreres.
 • Lyscirkler, der bruges i funktioner, som styres af en bevægelsesdetektor, må ikke bruges til andre funktioner. Dette kan føre til uønsket reaktion.
 • Reaktionen i feedback-LED'en i Niko Home Control-tryk er altid foruddefineret og kan ikke programmeres frit.
 • Ved udskiftning af controlleren eller et energimodul vil de historiske energidata gå tabt.
 • Appen Niko Home Control understøttes ikke for iPad i denne udgivelse.
 • Hvis du ikke tilslutter installationen på internettet før programmeringen er overført til controlleren, skal du genstarte controlleren.